×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش زبان تخصصی حسابداری - پیش ثبت نام

آموزش زبان تخصصی حسابداری - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش زبان تخصصی حسابداری - پیش ثبت نام

تسلط یافتن در زبان تخصصی به کسب سه مهارت وابسته است: دانش حسابداری، ذخیره لغت و فن ترجمه، که در این بین ذخیره لغت، در زمینه یادگیری اولویت بیشتری نسبت به بقیه موارد دارد. لذا به دانشجویان توصیه می شود به صورت مداوم همراه با خواندن دروس، حتما به فرا گرفتن اصطلاحات ذکر شده در انتهای دروس نیز بپردازند و دایره لغت خود را گسترش دهند زیرا گستردگی دایره لغت، در مدت زمان کم حاصل نمی شود. در مرحله بعد، بهتر است دانشجویان به تمرین کلمه سازی بپردازند. با این روش بعد از مدت کوتاهی می توان کلمات هم خانواده افعال را تشخیص داده و با توجه به معنی فعل، به معنی آن کلمه رسید. به مخاطبانی که از این فرادرس استفاده می کنند و خود را برای آزمون کارشناسی ارشد آماده می کنند، مطالعه تمام دروس به ویژه نکات تست زنی توصیه می شود.

آموزش زبان تخصصی حسابداری - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

تسلط یافتن در زبان تخصصی به کسب سه مهارت وابسته است: دانش حسابداری، ذخیره لغت و فن ترجمه، که در این بین ذخیره لغت، در زمینه یادگیری اولویت بیشتری نسبت به بقیه موارد دارد. لذا به دانشجویان توصیه می شود به صورت مداوم همراه با خواندن دروس، حتما به فرا گرفتن اصطلاحات ذکر شده در انتهای دروس نیز بپردازند و دایره لغت خود را گسترش دهند زیرا گستردگی دایره لغت، در مدت زمان کم حاصل نمی شود.

در مرحله بعد، بهتر است دانشجویان به تمرین کلمه سازی بپردازند. با این روش بعد از مدت کوتاهی می توان کلمات هم خانواده افعال را تشخیص داده و با توجه به معنی فعل، به معنی آن کلمه رسید. به مخاطبانی که از این فرادرس استفاده می کنند و خود را برای آزمون کارشناسی ارشد آماده می کنند، مطالعه تمام دروس به ویژه نکات تست زنی توصیه می شود.

درس زبان تخصصی حسابداری یکی از دروس مهم در رشته حسابداری است، که در آزمون کارشناسی ارشد نیز اهمیت ویژه ای دارد.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: حسابداری (Accounting)
  • نقش حسابداری (Role of Accounting)
  • استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری (Users of Accounting Information)
  • حسابداری مالی و حسابداری مدیریت (Managerial and Financial Accounting)
  • سیستم حسابداری (Accounting System)
  • دفتر داری (Bookkeeping)
  • گزارش دهی مالی (Financial Reporting)
  • صورت های مالی (Financial Statements)
  • اصول حسابداری (Accounting Principles)
  • حسابرسی (Auditing)
  • آینده حسابداری (Future of Accounting)
  • سوالات چند گزینه ای (MultipleChoice Questions)
  • کلمات تخصصی (Special words)
 • درس دوم: صورت های مالی (Financial Statement)
  • صورت سود و زیان (Income Statement)
  • درآمدها (Revenues)
  • هزینه ها (Expenses)
  • شکل های صورت سود و زیان (Income Statement Formats)
  • ترازنامه (Balance Sheet)
  • شکل های ترازنامه (Balance Sheet Formats)
  • دارایی ها (Assets)
  • بدهی ها (Liabilities)
  • حقوق صاحبان سرمایه (Owner’s Equity)
  • صورت حقوق صاحبان سرمایه (Statement of Owner’s Equity)
  • صورت جریان های نقدی (Cash Flows Statement)
  • تهیه صورت های مالی (Prepare Financial statements)
  • سوالات چند گزینه ای
  • کلمات تخصصی
 • درس سوم: تحلیل مبادلات شرکت (Analyzing Business Transactions)
  • معادله حسابداری (Accounting Equation)
  • مبادلات درون سازمانی و برون سازمانی (External and Internal Transactions)
  • تاثیرات مبادلات (Effects of Transactions)
  • تجزیه و تحلیل مبادلات (Analyze Transactions)
  • سوالات چند گزینه ای
  • کلمات تخصصی
 • درس چهارم: دفترداری (Bookkeeping)
  • حساب ها و دفتر کل (Accounts and Ledger)
  • بدهکار و بستانکار (Debit and Credit)
  • قوانین بدهکار و بستانکار (Debit and Credit Rules)
  • ماهیت حساب ها (Normal Balances of Accounts)
  • جدول حساب ها (Chart of Accounts)
  • حسابداری دوطرفه (DoubleEntry Accounting)
  • ثبت روزنامه (Journal)
  • دفتر روزنامه عمومی (General Journal)
  • انتقال حساب ها (Posting)
  • شماره عطف (Cross Referencing)
  • تراز آزمایشی (Trial Balance)
  • سوالات چند گزینه ای
  • کلمات تخصصی
 • درس پنجم: اصلاحات (Adjustments)
  • حسابداری نقدی و تعهدی (Cash and Accrual Accounting)
  • ثبت های اصلاحی (Adjusting Entries)
  • انواع ثبت های اصلاحی (Types of Adjusting Entries)
  • ثبت های روزنامه اصلاحی و انتقال (Journalizing and Posting Adjusting Entries)
  • تراز آزمایشی اصلاح شده (Adjusted Trial Balance)
  • کاربرگ (Worksheet)
  • سوالات چند گزینه ای
  • کلمات تخصصی
 • درس ششم: چرخه حسابداری (Accouting Cycle)
  • شناسایی و ثبت رویدادها (Identifying and Recording Transactions and Events)
  • ثبت روزنامه (Journalizing)
  • انتقال حساب ها (Posting)
  • تهیه تراز آزمایشی (Preparing Trial Balance)
  • ثبت های اصلاحی (Making Adjusting Entries)
  • تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده (Preparing Adjusted Trial Balance)
  • تهیه صورت های مالی (Preparing Financial Statements)
  • بستن حساب ها (Closing Nominal Accounts)
  • تهیه دفتر کل ثبت های اصلاحی (Preparing PostClosing Trial Balance)
  • ثبت های ذخایر (Making Reverse Entries)
  • سوالات چند گزینه ای
  • کلمات تخصصی
 • درس هفتم: وجه نقد و حساب های دریافتنی (Cash and Receivable)
  • وجه نقد (Cash)
  • وجه نقد محدود شده (Restricted Cash)
  • اضافه برداشت بانکی (Bank Overdrafts)
  • معادل های وجه نقد (Cash Equivalents)
  • مدیریت نقد (Cash Management)
  • کنترل وجه نقد (Control over Cash)
  • حساب بانکی (Bank Account)
  • مغایرت بانکی (Bank Reconciliation)
  • تنخواه گردان (Petty Cash Fund)
  • سیستم فاکتوری (Voucher System)
  • سوالات چند گزینه ای
  • مطالبات (Receivables)
  • حساب های دریافتنی (Accounts Receivable)
  • هزینه مطالبات مشکوک الوصول (Bad Debts Expense)
  • روش حذف مستقیم (Direct Write-off Method)
  • روش ذخیره گیری (Allowance Method)
  • روش های برآورد ذخیره (Methods of Estimating Allowance)
  • سایر ذخایر (Other Allowances)
  • اسناد دریافتنی (Notes Receivable)
  • اسناد برگشتی (Dishonored Notes)
  • اسناد با بهره و بی بهره (Interestbearing and Noninterestbearing Notes)
  • واگذاری مطالبات (Disposition of Receivables)
  • استقراض تضمینی (Secured Borrowing)
  • عاملیت (Factoring)
  • تنزیل اسناد دریافتنی (Discounting Notes Receivable)
  • ارائه مطالبات (Presentation of Receivables)
  • تجزیه و تحلیل مطالبات (Analysis of Receivables)
  • سوالات چند گزینه ای
  • کلمات تخصصی
 • درس هشتم: موجودی کالا
  • اهمیت موجودی کال (اImportance of Inventories)
  • حسابداری موجودی کالا (Accounting for Inventories)
  • بهای واحدهای خریداری شده (Cost of Units Purchased)
  • تعداد واحدهای در دست (Number of Units on Hand)
  • تخصیص هزینه ها (Assigning Costs to Units Sold)
  • سیستم های موجودی (Inventory Systems)
  • سایر مبناهای ارزیابی (Other Valuation Basis)
  • روش های برآورد موجودی ها (Methods of Inventory Estimation)
  • روش خرده فروشی (Retail Method)
  • روش سود ناخالص (Gross Profit Method)
  • سوالات چند گزینه ای
  • کلمات تخصصی
 • درس نهم: دارایی های بلند مدت (Plant Assets)
  • تحصیل و بهای تمام شده (Acquisition and Cost)
  • قراردادهای اعتباری (Credit Contracts)
  • خریدهای گروهی (Group Purchases)
  • هدایا (Donations)
  • موارد استثنا (Exceptions)
  • دارایی های خود احداث شده (Selfconstructed Assets)
  • انتشار اوراق (Issuance of Securities)
  • مبادله دارایی های غیر پولی (Nonmonetary Assets Exchanges)
  • مخارج بعد از تحصیل (Subsequent Costs)
  • استهلاک (Depreciation)
  • تقلیل (Depletion)
  • استفاده از دارایی های بلند مدت (Disposal of Plant Assets)
  • گزارشگری (Reporting)
  • سوالات چند گزینه ای
  • کلمات تخصصی
 • درس دهم: بدهی های جاری (Current Liabilities)
  • نمونه هایی از بدهی ها (Examples of Liabilities)
  • طبقه بندی بدهی های جاری (Current Liabilities Classified)
  • بدهی های احتمالی (Contingent Liabilities)
  • تضمین های محصول (Product Warranties)
  • بدهی های مربوط به کارکنان (Employees’ Related Liabilities)
  • اسناد پرداختنی (Notes Payable)
  • سوالات چند گزینه ای
  • کلمات تخصصی
 • درس یازدهم: مفهوم و رفتار هزینه (Cost Concept and Cost Behavior)
  • مخارج تولیدی (Manufacturing Costs)
  • مخارج دوره و مخارج محصول (Period and Product Costs)
  • حسابداری مواد خام (Accounting for Raw Materials)
  • حسابداری دستمزد مستقیم (Accounting for Direct Labor)
  • حسابداری هزینه سربار (Accounting for Overhead Costs)
  • نرخ جذب سربار (Overhead Application Rates)
  • اضافه جذب و کسر جذب سربار (Underapplied and Overapplied Overhead)
  • بهای تمام شده کالای فروش رفته (Cost of Finished Goods Sold)
  • سوالات چند گزینه ای
  • کلمات تخصصی
 • درس دوازدهم : سیستم های هزینه یابی (Costing Systems)
  • سیستم هزینه یابی سفارش (کار Job Order Cost System)
  • حسابداری سفارش کار (Job Order Cost Accounting)
  • کارت بهای سفارش (Job Cost Sheet)
  • سیستم هزینه یابی مرحله ای (Process Cost System)
  • حسابداری مرحله ای (Process Cost Accounting)
  • واحدهای معادل تولید (Equivalent Units of Production)
  • گزارش هزینه تولید (Cost of Production Report)
  • سوالات چند گزینه ای (MultipleChoice Questions)
  • کلمات تخصصی فصل (Special words)
 • درس سیزدهم : تحلیل صورت های مالی (Analysis of Financial Statments)
  • تجزیه و تحلیل عمودی (Horizontal Analysis)
  • صورت های مالی مقایسه ای (Comparative Financial Statements)
  • تجزیه و تحلیل روند (Trend Analysis)
  • تجزیه و تحلیل افقی (Vertical Analysis)
  • تجزیه و تحلیل نسبت ها (Ratio Analysis)
  • ارزش زمانی پول (Time Value of Money)
  • سوالات چند گزینه ای
  • کلمات تخصصی
 • درس چهاردهم: حسابرسی (AUDITING)
  • تعریف حسابرسی (Auditing Defined)
  • نقش حسابرسی (The Role of Auditing)
  • استاداردهای حسابرسی (Auditing Standards)
  • انواع حسابرسی (Types of Auditing)
  • حسابرسی عملیاتی (Operational Audit)
  • حسابرسی رعایت (Compliance Audit)
  • حسابرسی صورت های مالی (Financial Statements Audit)
  • انواع نظرها (Types of Opinions)
  • خروج از گزارش مقبول (Departure from Unqualified Report)
  • گزارش مقبول استاندارد (Standard Unqualified Report)
  • گواهی و خدمات اطمینان بخشی (Attest and Assurance Services)
  • گزارشات صورت های مالی حسابرسی شده (Reports on Audited Financial Statements)
  • خروج از شکل استاندارد (Departure from Standard Format)
  • سوالات چند گزینه ای
  • کلمات تخصصی

 

مفید برای

حسابداریاطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش زبان تخصصی حسابداری - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIACC118
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

Najmeh
Najmeh
سلام و خدا قوت
لطفا این آموزش رو هر چه سریعتر ضبط کنید.....
بنده به نوبه خودم از زحمات تک تک اساتید محترم تشکر میکنم....
مهشید
مهشید
سلام. لطفا این آموزش رو تهیه کنید.
علی
علی
سلام. لطفا در اسرع وقت به بازار عرضه دهید هم طرف دار زیاد دارید هم خریدار. با تشکر
محسن
محسن
سلام و خسته نباشید.من سرفصل هاشو خوندم و عالی به نظر میرسید. بی صبرانه منتظریم
حسین
حسین
با سلام و احترام . لطفا هر چه سریعتر این دوره را را عرضه کنید . ممنون
فاطیما
فاطیما
سلام
ما منتظر این آموزش جامع و مفید هستیم، لطف کنید و آن را زودتر به مرحله انتشار برسانید.
با تشکر از زحمات شما
سید قانت
سید قانت
باعرض سلام وادب خدمت تمام دستندرکاران این دوره آموزش
لطف نموده هرچه زودتراین آموزش رابه بازارعرضه کنید. بنده منتظرهستم ممنون بابت این همه زحمات شماعالی جنابان.
naderrigi074@Google.com
naderrigi074@Google.com
مدیریت محترم اموزشگاه فرا درس با سلام:با توجه به اموزش زبان تخصصی حسابداری مطالب و فهرست تدریس بسیار جالب هستند ولی بنده یک پیشنهاد داشتم که اگر اعمال گردد مطمعن هستم که مورد اسقبال بسیاری از حسابداران قرار میگیرد و ان این است که مراحل حسابداری از صدور سند و بعد ثبت در دفاتر کل۔روزنامه و معین ودر نهایت تهیه تراز ازمایشی و۔۔۔۔وبقیه عملیات حسابداری روی اکسل و انگاه از زبانه پیوت تیبل انجام میگرفت جای بسی تقدیر و تشکر داشت۔
ممنون و متشکر از زحمات جنابعالی و کلیه همکارانتان۔نادر ریگی
برچسب‌ها:
ACCOUNTING CYCLE | Accounting Equation | Accounting for Direct Labor | Accounting for Inventories | Accounting for Overhead Costs | Accounting for Raw Materials | Accounting Information | Accounting Principles | Accounting Students | Accounting System | Accounts | Accounts Receivable | Adjusted Trial Balance | Adjusting Entries | ADJUSTMENTS | Allowance Method | ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS | Analysis of Receivables | Analyze Transactions | assets | Assigning Costs to Units Sold | Attest and Assurance Services | Auditing | Auditing Defined | Auditing Standards | Bad Debts Expense | Balance sheet | Balance Sheet Formats | Bank Account | Bank Overdrafts | Bank Reconciliation | Bookkeeping | cash | CASH & RECEIVABLE | Cash and Accrual Accounting | Cash Equivalents | Cash Flows Statement | Cash Management | Chart of Accounts | Closing Nominal Accounts | Comparative Financial Statements | Compliance Audit | Contingent Liabilities | Control over Cash | COST BEHAVIOR | COST CONCEPT | Cost of Finished Goods Sold | Cost of Production Report | Cost of Units Purchased | COSTING SYSTEMS | Credit | Credit Rules | Cross Referencing | CURRENT LIABILITIES | Current Liabilities Classified | Debit | Debit Rules | Departure from Standard Format | Departure from Unqualified Report | Depletion | Depreciation | Direct Writeoff Method | Discounting Notes Receivable | Dishonored Notes | Disposal of Plant Assets | Disposition of Receivables | DoubleEntry Accounting | Effects of Transactions | Employees’ Related Liabilities | Equivalent Units of Production | Examples of Liabilities | Expenses | Faccounting | Faccounting technical language | Financial Accounting | Financial Reporting | Financial Statements | Financial Statements Audit | Future of Accounting | General Journal | Gross Profit Method | Horizontal Analysis | Identifying Events | Income Statement | Income Statement Formats | Internal Transactions | Inventory Systems | Issuance of Securities | Job Cost Sheet | Job Order Cost Accounting | Job Order Cost System | Journal | Journalizing | Ledger | Liabilities | Making Adjusting Entries | Making Reverse Entries | Managerial | Manufacturing Costs | Methods of Estimating Allowance | Methods of Inventory Estimation | MultipleChoice Questions | Nonmonetary Assets Exchanges | Normal Balances of Accounts | Notes Payable | Notes Receivable | Number of Units on Hand | Operational Audit | Other Allowances | Other Valuation Basis | Overhead Application Rates | Owner’s Equity | Period and Product Costs | Petty Cash Fund | Posting | Prepare financial statements | Preparing Adjusted Trial Balance | Preparing Financial Statements | Preparing PostClosing Trial Balance | Preparing Trial Balance | Presentation of Receivables | Process Cost Accounting | Process Cost System | Product Warranties | Ratio Analysis | Receivables | Recording Transactions Events | Reportingب | Reports on Audited Financial Statements | Restricted Cash | Retail Method | Revenues | Role of Accounting | Secured Borrowing | Selfconstructed Assets | Special words | Standard Unqualified Report | Statement | Subsequent Costs | Technical Language | The Role of Auditing | Time Value of Money | Transactions External | Trend Analysis | Trial Balance | Types of Adjusting Entries | Types of Auditing | Underapplied and Overapplied Overhead | Vertical Analysis | Voucher System | worksheet | آینده حسابداری | اImportance of Inventories | ارائه مطالبات | ارزش زمانی پول | استاداردهای حسابرسی | استفاده از دارایی های بلند مدت | استقراض تضمینی | استهلاک | اسناد با بهره و بی بهره | اسناد برگشتی | اسناد پرداختنی | اسناد دریافتنی | اصلاحات | اصول حسابداری | اضافه برداشت بانکی | اضافه جذب و کسر جذب سربار | اطلاعات حسابداری | انتشار اوراق | انتقال حساب | انواع ثبت اصلاحی | انواع حسابرسی | انواع نظرها Types of Opinions | اهمیت موجودی کال | بدهکار | بدهی | بدهی های احتمالی | بدهی های مربوط به کارکنان | بستانکار | بستن حساب | بهای تمام شده کالای فروش رفته | بهای واحدهای خریداری شده | تاثیرات مبادلات | تجزیه و تحلیل افقی | تجزیه و تحلیل روند | تجزیه و تحلیل عمودی | تجزیه و تحلیل مبادلات | تجزیه و تحلیل مطالبات | تجزیه و تحلیل نسبت | تحصیل و بهای تمام شده Acquisition and Cost | تحلیل صورتهای مالی | تحلیل مبادلات شرکت | تخصیص هزینه | تراز آزمایشی | تراز آزمایشی اصلاح شده | ترازنامه | تضمین های محصول | تعداد واحدهای در دست | تعریف حسابرسی | تنخواه گردان | تنزیل اسناد دریافتنی | تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده | تهیه دفتر کل ثبت اصلاحی | تهیه صورتهای مالی | ثبت اصلاحی | ثبت روزنامه | ثبت روزنامه اصلاحی و انتقال | ثبت های اصلاحی | ثبتهای ذخایر | جدول حساب | چرخه حسابداری | حساب بانکی | حسابداری | حسابداری دستمزد مستقیم | حسابداری دوطرفه | حسابداری سفارش کار | حسابداری مالی | حسابداری مدیریت | حسابداری مرحله ای | حسابداری مواد خام | حسابداری موجودی کالا | حسابداری نقدی و تعهدی | حسابداری هزینه سربار | حسابرسی | حسابرسی رعایت | حسابرسی صورت های مالی | حسابرسی عملیاتی | حسابهای دریافتنی | حقوق صاحبان سرمایه | خروج از شکل استاندارد | خروج از گزارش مقبول | خریدهای گروهی Group Purchases | دارایی | دارایی های خود احداث شده | درآمدها | درس نهم : دارایی های بلند مدت (PLANT ASSETS) | دفتر داری | دفتر روزنامه عمومی | دفتر کل | دفترداری | دهی های جاری | رفتار هزینه | روش حذف مستقیم | روش خرده فروشی | روش ذخیره گیری | روش سود ناخالص | روش های برآورد ذخیره | روش های برآورد موجودی | زبان تخصصی | زبان تخصصی حسابداری | سایر ذخایر | سایر مبناهای ارزیابی | سوالات چند گزینه ای MultipleChoice Questions | سیستم حسابداری | سیستم فاکتوری | سیستم های موجودی | سیستم های هزینه یابی | سیستم هزینه یابی سفارش کار | سیستم هزینه یابی مرحله ای | شکلهای ترازنامه | شکلهای صورت سود و زیان | شماره عطف | شناسایی و ثبت رویدادها | صاحبان سرمایه | صورت جریان های نقدی | صورت حقوق | صورت سود و زیان | صورت های مالی | صورتهای مالی | صورتهای مالی مقایسه ای | طبقه بندی بندی بدهی های جاری | عاملیت Factoring | قراردادهای اعتباری Credit Contracts | قوانین بدهکار | قوانین بستانکار | کاربرگ | کارت بهای سفارش | کلمات تخصصی فصل | کلمات تخصصی فصل Special words | کنترل وجه نقد | گزارش مقبول استاندارد | گزارش هزینه تولید | گزارشدهی مالی | گزارشگری | گواهی و خدمات اطمینان بخشی | ماهیت حساب | مبادلات برون سازمانی | مبادلات درون سازمانی | مبادله دارایی های غیر پولی | مخارج بعد از تحصیل | مخارج تولیدی | مخارج دوره و مخارج محصول | مدیریت نقد | مطالبات | معادل های وجه نقد | معادله حسابداری | مغایرت بانکی | مفهوم هزینه | موارد استثنا Exceptions | موجودی کالا | نتقال حساب | نرخ جذب سربار | نقش حسابداری | نقش حسابرسی | نمونه هایی از بدهی | هدایا Donations | هزینه مطالبات مشکوک الوصول | هزینه ها | واحدهای معادل تولید | واگذاری مطالبات | وجه نقد | وجه نقد محدود شده | وجه نقد و حسابهای دریافتنی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×