×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش STATA برای تجزیه و تحلیل داده ها - پیش ثبت نام

آموزش STATA برای تجزیه و تحلیل داده ها - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش STATA برای تجزیه و تحلیل داده ها - پیش ثبت نام

تجزیه و تحلیل داده ها، به تصمیم گیران و سیاست گذاران در امر تصمیم گیری کمک شایانی می کند. نرم افزار STATA، یکی از قوی ترین ابزارهای تجزیه تحلیل داده ها ست که هر چیزی که برای تجزیه تحلیل و مدیریت داده ها و رسم نمودارها و کارهای گرافیکی نیاز است را ارائه می نماید. این نرم افزار به شما اجازه می دهد که برای تجزیه تحلیل داده ها، از کد نویسی یا منوها استفاده نمایید.

آموزش STATA برای تجزیه و تحلیل داده ها - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

تجزیه و تحلیل داده ها، به تصمیم گیران و سیاست گذاران در امر تصمیم گیری کمک شایانی می کند. نرم افزار STATA، یکی از قوی ترین ابزارهای تجزیه تحلیل داده ها ست که هر چیزی که برای تجزیه تحلیل و مدیریت داده ها و رسم نمودارها و کارهای گرافیکی نیاز است را ارائه می نماید. این نرم افزار به شما اجازه می دهد که برای تجزیه تحلیل داده ها، از کد نویسی یا منوها استفاده نمایید.

هدف این دوره، ارائه یک دوره کامل و جامع، پیرامون تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار STATA می باشد، تا در پایان، دانشجویان بتوانند در رشته تحصیلی خود، تبدیل به یک آنالیزور ماهر و صاحب نظر شوند. از آنجا که در امر تصمیم گیری و سیاست گذاری، تجزیه و تحلیل داده ها، اهمیت فوق العاده ای دارد، نرم افزار STATA به عنوان یک ابزار قوی می تواند تمامی نیازهای ما در حوزه تجزیه تحلیل داده ها را برطرف نماید. همچنین با توجه به اینکه اکثر دانشجویان، برای نوشتن مقاله یا پایان نامه ای که نیازمند تجزیه و تحلیل داده ها و کارهای آماری است، نیاز به یک نرم افزار جامع و کارا دارند، به جرئت می توان گفت که این نرم افزار، تمام دغدغه های یک دانشجو پیرامون تجزیه و تحلیل داده ها را برطرف می نماید. آسان بودن یادگیری نرم افزار STATA و توسعه روزافزون این نرم افزار و همچنین ضعف دیگر نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده ها مانند نرم افزار EVIEWS، باعث شده است که روز به روز به تعداد کاربران این نرم افزار در جهان افزوده شده و در اکثر منابع علمی معتبر در جهان، در امور مربوط به تجزیه و تحلیل داده ها از این نرم افزار استفاده می شود. همچنین ذکر این نکته ضروری است که با گسترش علومی مانند اقتصادسنجی و آمار و ارائه رو به رشد نظریات، مدل ها و روش های جدید در این علوم، نرم افزار STATA توانسته است همگام با توسعه این علوم، پیش رفته و خود را به روز نماید و از دیگر نرم افزارهای این حوزه ها پیش بیافتد.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه
  • شروع STATA
  • آشنایی با پنجره متغیرها در STATA
  • سیستم کمک در STATA
  • سینتکس دستور در STATA
  • آشنایی با Do-files و Log-files
  • ساخت و مدیریت متغیرها
  • استفاده از توابع چگالی در STATA
  • اسکالرها در STATA
  • آشنایی با متغیرهای شاخص (صفر و یک)
  • نمودارهای پراکندگی و هیستوگرام
 • درس دوم: رگرسیون خطی ساده
  • محاسبه مقادیر برازش شده و جملات پسماند
  • محاسبه شیب و کشش
  • رسم خط رگرسیون
  • تخمین واریانس خطا
  • تخمین روابط غیر خطی (درجه دوم-مدل لگاریتمی خطی)
  • رگرسیون با استفاده از متغیرهای صفر و یک
 • درس سوم: تخمین فاصله ای و آزمون فرضیه
  • تخمین فاصله ای
  • آزمون فرضیه
  • مقادیر P-VALUE
 • درس چهارم: پیش بینی، خوبی برازش و مباحث مدل سازی
  • پیش بینی حداقل مربعات
  • معیار خوبی برازش (R^2 و ضریب همبستگی)
  • اثرات مقیاس و تبدیل داده ها
  • تجزیه و تحلیل جملات پسماند (آماره جارکو به را و مقادیر بحرانی توزیع کای مربع)
  • مدل های چندجمله ای
 • درس پنجم: رگرسیون خطی چندگانه
  • تخمین حداقل مربعات
  • دقت نمونه گیری
  • فواصل اطمینان
  • آزمون فرضیه
  • تعاملات
  • خوبی برازش
  • آزمون F
  • تصریح مدل
  • هم خطی و عدم معنی داری
 • درس ششم: به کار بردن متغیرهای شاخص (صفر و یک)
  • ساخت متغیر شاخص
  • تخمین رگرسیون با متغیر شاخص
  • آزمون معنی داری متغیرهای شاخص
  • بکار بردن متغیرهای شاخص
  • مدل احتمال خطی
 • درس هفتم: واریانس ناهمسانی
  • کشف واریانس ناهمسانی
  • انحراف معیارهای سازگار با واریانس ناهمسانی
  • برآورگر حداقل مربعات تعمیم یافته GLS
  • واریانس ناهمسانی در مدل احتمال خطی
 • درس هشتم: سری های زمانی TIME -SERIES
  • وقفه های توزیع شده محدود
  • همبستگی سریالی
  • تخمین، با وجود همبستگی سریالی
  • مدل های ARDL
  • پیش بینی
  • آنالیز ضریب تکاثر
 • درس نهم: برآوردگرهای ابزاری
  • تخمین حداقل مربعات دو مرحله ای ۲ SLS
  • آزمون هازمن برای درونزایی
  • آشنایی ابزارهای مازاد
  • آزمون ابزارهای ضعیف
  • تعاملات
 • درس دهم: مدل های معادلات همزمان
  • تخمین معادلات فرم کاهش یافته
  • تخمین معادلات با استفاده از ۲ SLS
 • درس یازدهم: تخمین سری های زمانی: داده های غیر مانا
  • تعریف متغیرهای مانا و غیر مانا
  • رگرسیون های کاذب
  • آزمون های ریشه واحد
  • هم جمعی
  • آزمون انگل-گرنجر
  • مدل تصحیح خطا
 • درس دوازدهم: مدل های VAR & VEC
  • تخمین مدل VEC
  • تخمین مدل VAR
  • توابع واکنش- ضربه و تجزیه واریانس
 • درس سیزدهم: مدل های ARCH
  • معرفی مدل های ARCH
  • تخمین، پیش بینی و آزمون
  • مدل های GARCH
  • مدل های T-GARCH
  • GARCH در میانگین
 • درس چهاردهم: مدل های داده های پنل (PANEL DATA)
  • مدل POOLED
  • مدل FIXED EFFECTS
  • مدل RANDOM EFFECTS
  • رگرسیون های ظاهراً نامرتبط (Seemingly Unrelated Regression)
 • درس پانزدهم: مدل های دارای متغیر وابسته محدود و کیفی
  • مدل های دارای متغیر وابسته صفر و یک
  • مدل لاجیت (Logit)
  • مدل های انتخابی ترتیبی
  • مدل های برای داده های شمارشی
  • مدل های با داده های سانسور شده

مفید برای رشته های
 • اقتصاد
 • آمار
 • مدیریت
 • علوم اجتماعی
 • مالی
 • علوم سیاسی

اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش STATA برای تجزیه و تحلیل داده ها - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVST9502
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)آموزش‌های پیشنهادی برای شما


نظرات

شیرین
شیرین
۱۴۰۰/۱۰/۱۹

منتظر شروع آموزش هستم

مهرزاد
مهرزاد
۱۴۰۰/۰۹/۱۵

لطفا سریعتر

babaienegin
babaienegin
۱۴۰۰/۰۹/۱۲

salam, lotfan in amuzesh ro saritar montasher konid

موسی
موسی
۱۴۰۰/۰۸/۲۹

واقعا مباحث خوبی است. خیلی عالی

azi fal
azi fal
۱۴۰۰/۰۸/۲۱

مباحث کاربردی و مهمی مثل Appending, Merging, egen, recod و بسیاااااااااار مواردی که منتظرش بودم در آن نبود://////

mehrdad
mehrdad
۱۴۰۰/۰۸/۱۲

لطفا این آموزش را منتشر نمایید. بسیار عالی و کاربردی است.
با تشکر

محمد
محمد
۱۴۰۰/۰۵/۱۸

لطفا آموزش های بیشتری درمورد سری های زمانی بصورت کاربردی قرار بدین. با احترام

امیرحسین
امیرحسین
۱۴۰۰/۰۵/۱۱

لطفا سریعتر این آموزش را منتشر کنید.

mojtaba
mojtaba
۱۴۰۰/۰۵/۰۷

عرض سلام
لطفا زودتر این دوره آموزشی رو برگزار بفرمایید

زکیه سادات
زکیه سادات
۱۴۰۰/۰۴/۲۷

با سلام.
اگر ممکن است مبحث کاربردی استفاده از stataبرای مطالعات متاانالیز در حوزه زیست شناسی را به طور جامع اموزش دهید.سپاس فراوان

برچسب‌ها:
2 SLS | GLS | Stata | time series | VAR & VEC | آزمون F | آزمون فرضیه | آنالیز ضریب تکاثر | اسکالرها در STATA | پیش بینی | تخمین فاصله ای | تخمین مدل VAR | تخمین مدل VEC | تخمین واریانس خطا | ساخت متغیر شاخص | مدل های ARDL | مقادیر P-VALUE | هم جمعی | همبستگی سریالی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×