×
۱۶۵,۰۰۰ تومان

آموزش آمار و احتمال مهندسی

آموزش آمار و احتمال مهندسی

هزینه آموزش
۱۶۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۹,۱۳۱ نفر
مدت زمان
۱۳ ساعت و ۲۸ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۶۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

امروزه در علوم مهندسی و به خصوص مهندسی صنایع و رایانه، علم آمار کاربرد زیادی پیدا کرده است، به طوری که هیچ طرح تحقیقاتی بدون استفاده از فنون آماری انجام نمی گیرد. آگاهی از روش های آماری در انجام امور کنترل کیفیت تولید نقش مهمی دارد. بنابراین آموزش آمار برای رشته های غیر آماری ضرورت پیدا کرده است.

در این آموزش سعی شده است، مفاهیم و کاربردهای فنون آماری برای رشته های غیر آماری توضیح داده شود. اغلب از مثال هایی مرتبط با علوم مهندسی استفاده شده است، که در درک مفهوم مورد نظر موثر خواهد بود.

آموزش آمار و احتمال مهندسی

تعداد دانشجو
۹,۱۳۱ نفر
مدت زمان
۱۳ ساعت و ۲۸ دقیقه
هزینه آموزش
۱۶۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۶۲ بازخورد (مشاهده نظرات)

دکتر آرمان ری بد

دکتری تخصصی آمار - آمار ریاضی

ایشان کتاب‌های متعددی در زمینه ICDL، فرمول‌نویسی و توابع در اکسل، SPSS 17, SPSS 19 و SPSS 22 تالیف کرده‌اند. همچنین سابقه تالیف کتاب‌های آموزش و سوالات آزمون‌های کاربرد رایانه دانشگاه جامع علمی کاربردی را دارند.

توضیحات تکمیلی

در آموزش آمار و احتمال مهندسی سعی شده است، مفاهیم و کاربردهای فنون آماری برای رشته های غیرآماری توضیح داده شود. اغلب از مثال هایی مرتبط با علوم مهندسی استفاده شده که در درک مفهوم مورد نظر موثر خواهد بود. این آموزش در ۹ فصل ارائه می شود. ترتیب مطالب از ساده به مشکل همراه با مثال های کاربردی است. هر جا احتیاج به استفاده از رایانه برای انجام محاسبات آماری است، به آموزش مربوطه در فرادرس ارجاع داده شده است.

امروزه در علوم مهندسی و به خصوص مهندسی صنایع و رایانه، علم آمار کاربرد زیادی پیدا کرده است، به طوری که هیچ طرح تحقیقاتی بدون استفاده از فنون آماری انجام نمی گیرد. آگاهی از روش های آماری در انجام امور کنترل کیفیت تولید نقش مهمی دارد. بنابراین آموزش آمار برای رشته های غیرآماری ضرورت پیدا کرده است.

در ابتدا در فصل اول آمار توصیفی بحث خواهد شد، در فصل دوم مفهوم احتمال و اصول احتمال بررسی خواهد شد. در فصل سوم و چهارم متغیر تصادفی و تابع احتمال و توزیع متغیر تصادفی معرفی شده و امید ریاضی متغیر تصادفی محاسبه می شود. متغیر تصادفی نرمال و توزیع آن به عنوان یکی از پرکاربردترین متغیرهای تصادفی معرفی می شود.

در فصل پنجم متغیرهای تصادفی با توزیع کای ۲ و تی و اف که براساس نمونه تصادفی ایجاد می شوند به کار گرفته می شوند تا زمینه برای انجام آزمون های آماری مربوط به فصل ششم و هفتم را ارائه نمایند. در فصل هشتم رابطه بین دو متغیر تصادفی بررسی شده و معادله خط برگشت یا رگرسیون آموزش داده می شود. در فصل نهم نیز روش های تحلیل آماری برای متغیرهای شمارشی و آزمون های مربوطه به بحث گذاشته می شود. در انتها نیز نمونه ای سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی تجزیه و تحلیل می شود، همچنین میتوانید برای حل تمرین بیشتر به آموزش آمار و احتمال مهندسی (حل تمرین و تست کنکور ارشد) لینک (+) مراجعه کنید.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس اول: آمار توصیفی
  • آمار
   • تاریخچه و کاربردها
  • توزیع فراوانی
   • جداول فراوانی
   • نمایشی تصویری توزیع فراوانی
    • نمودار فراوانی- نمودار فراوانی تجمعی- نمودار ساقه و برگ
  • شاخص های آمار توصیفی
   • شاخص های تمرکز
    • میانگین حسابی- میانگین وزنی- میانگین هندسی- میانگین توافقی- میانگین پیراسته
    • میانه- چندک ها
    • نما
   • شاخص پراکندگی
    • دامنه تغییرات- دامنه چندکی – انحراف از میانگین- واریانس- انحراف معیار- ضریب تغییرات
   • شاخص های توزیع
    • شاخص چولگی
    • شاخص برجستگی
   • نمودار جعبه‌ای - مقایسه و نمایش تصویری شاخص های آماری
 • درس دوم: احتمال
  • شمارش و روش های آن
  • ترتیب و ترکیب
  • احتمال براساس فراوانی
  • امید ریاضی
  • فضای نمونه و پیشامد
  • محاسبه احتمال و شانس
  • اصول احتمال
  • احتمال شرطی
  • پیشامدهای مستقل و مجزا
  • قضیه ضرب و قضیه بیز
 • درس سوم: توزیع های احتمال
  • متغیر تصادفی- تکیه گاه متغیر تصادفی- متغیر تصادفی پیوسته و گسسته
  • تابع احتمال و توزیع احتمال
  • توزیع دو جمله ای و خصوصیات آن
  • توزیع فوق هندسی و خصوصیات آن
  • توزیع پواسن و خصوصیات آن
  • توزیع چندجمله‌ای و خصوصیات آن
  • میانگین و واریانس یک توزیع احتمال
  • قضیه چبیشف
 • درس چهارم: متغیر تصادفی پیوسته
  • چگالی و تابع توزیع متغیر تصادفی پیوسته
  • توزیع ‌متغیرهای یکنواخت
  • توزیع نرمال و توزیع نرمال استاندارد
  • محاسبه احتمال برای متغیر تصادفی نرمال
  • محاسبات و استفاده از جدول
  • کاربردها و تقریب توزیع دو جمله‌ای توسط توزیع نرمال استاندارد
 • درس پنجم: نمونه گیری و توزیع های نمونه ای
  • نمونه تصادفی
  • آماره و توزیع آن
  • قضیه حد مرکزی
  • انحراف استاندارد مربوط به میانگین
  • توزیع نمونه ای
  • توزیع کای ۲ و خصوصیات آن
  • توزیع T و خصوصیات آن
  • توزیع F خصوصیات آن
 • درس ششم: برآوردیابی
  • پارامتر، برآورد و برآوردگر
  • خصوصیات برآوردگر مطلوب
  • برآوردگر نقطه ای
  • روش های برآوردیابی (گشتاوری- حداکثر تابع درست نمایی)
  • برآوردگر فاصله ای
  • فاصله اطمینان برای میانگین جامعه نرمال
  • فاصله اطمینان برای واریانس جامعه نرمال
  • توزیع t و فاصله اطمینان برای میانگین
  • برآورد نسبت
  • فاصله اطمینان برای نسبت
  • تعیین خطا و اندازه نمونه برای برآورد میانگین
  • تعیین خطا و اندازه نمونه برای برآورد نسبت
 • درس هفتم: آزمون فرض
  • انواع فرض آماری (ساده و مرکب)
  • آزمون های آماری (آزمون یک طرفه و دوطرفه)
  • خطای نوع اول و دوم
  • ناحیه بحرانی و مراحل انجام آزمون آماری
  • آزمون های مربوط به میانگین جامعه نرمال
  • آزمون مربوط به واریانس جامعه نرمال
  • آزمون مربوط به برابری میانگین دو جامعه مستقل
  • آزمون مربوط به تفاضل میانگین دو جامعه نرمال
  • آزمون برابری واریانس دو جامعه نرمال
  • آزمون های مربوط به نسبت
  • آزمون مربوط به تفاضل نسبت دو جامعه مستقل
 • درس هشتم: تحلیل دو متغیره
  • توزیع توام متغیرهای تصادفی
  • چگالی حاشیه ای و جدول فراوانی دو طرفه
  • متغیرهای تصادفی مستقل
  • ضریب همبستگی و آزمون مربوطه
  • تحلیل رگرسیون - خط برگشت
  • برآورد ضرایب خط رگرسیون
  • آزمون مربوط به ضرایب خط رگرسیون و فاصله اطمینان مربوطه
  • معادله خط برگشت و پیش بینی
 • درس نهم: تحلیل داده‌ های طبقه ای
  • آزمون نیکویی برازش- Goodness of Fit Test
  • آزمون استقلال برای دو متغیر کیفی
  • آزمون هم توزیعی دو متغیر تصادفی
 • درس دهم: نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد و پاسخ تشریحی

 

در ادامه لیست منابع این آموزش معرفی شده اند:

 • دکتر نادر نعمت الهی؛ آمار و احتمال مهندسی؛ انتشارات دالفک
 • دکتر جواد بهبودیان؛ آمار احتمال مقدماتی؛ انتشارات دانشگاه امام رضا

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. آمار توصیفی
۲. احتمال
۳. توزیع های احتمال
۴. متغیر تصادفی پیوسته
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. نمونه گیری و توزیع های نمونه ای
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. برآوردیابی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. آزمون فرض
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. تحلیل دو متغیره
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. تحلیل داده های طبقه ای
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. حل برخی سوالات آزمون کارشناسی ارشد
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۱ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۳ ساعت و ۲۸ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش آمار و احتمال مهندسی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۵۰۷۷۰ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVST9405
مدت زمان ۱۳ ساعت و ۲۸ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۷۹۱ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۹,۱۳۱ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۶۱ نظر ثبت شده است.
سپهر
سپهر
۱۴۰۱/۰۴/۰۸
یه آموزش بسیار کامل با پوشش دهی ساعت بالا؛ که تمامی موضوعات کامل بررسی شده بودند.
سید علی
سید علی
۱۴۰۱/۰۴/۰۴
نصفه دیدم آموزش رو ولی خوب بود.
علی
علی
۱۴۰۱/۰۴/۰۴
آقای ری بد خیلی خوب و عالی مطالب را ارائه کردند.
محسن
محسن
۱۴۰۱/۰۳/۲۳
عالی بود، خیلی استفاده کردم، مدرس بیان خوبی داشتند.
رضا
رضا
۱۴۰۱/۰۲/۰۷
سلام به تیم فرادرس.
این آموزش رو دیدم. با اینکه پیش نیازش احتمالات هست و من احتمالات رو فراموش کرده بودم، ولی بدون مرور احتمالات این آموزش رو دیدم و واقعا متوجه شدم. آقای ری بد عالی تدریس میکنن و از پایه همه چی رو میگن. واقعا از ایشون متشکرم. استاد ما این درس رو خیلی به ما بد تدریس کردن و تقریبا هیچی ازش یاد نگرفتم، ولی این آموزش فوق العاده بود. تشکر از تیم فرادرس و مدرسان خوبشون.
عرفان
عرفان
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
تشکر ویژه میکنم از مدرس این درس، نمره پایان ترم عالی شده بود عالی.
محمد
محمد
۱۴۰۰/۱۲/۱۶
زیاد جالب نبود. مطالب بصورت مفهومی و عمیق بیان نمیشن.
علی
علی
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
ایشان انصافا مدرس توانمندی هستن در ارائه مطالبف چون واقعا قدرت بیان خیلی خوبی دارن و چون تسلط روی موضوعات دارن دقیقا میدون مبحث از کجا شروع کنن و در کجا تموم کنن.
محبوبه
محبوبه
۱۴۰۰/۱۱/۱۰
چنتا فیلم اول شو دیدم خوبه، مشخصه که استاد سطح سواد بالایی دارند، بیانشون هم خوبه.
Shaghaayegh
Shaghaayegh
۱۴۰۰/۱۰/۲۰
خیلییییییییییییییییی برای من سخت بود. فکر می کنم اگه با فرومول ها آشنایی داشتم خیلی درکش برام آسون تر میشد. واقعا فرمول ها خیلی متنوع بود و هر لحظه از یک فرمول جدید استفاده می شد. اما واقعا آموزش با جزئیات و کامل بود.
برچسب‌ها:
Chi 2 – T | Combination | Confidence Interval | Correlation Coefecient Statistics | Counting Axioms | Counting Data | Density Function | Descriptive Statistics | Distribution Function | Error type I – Error type II | Estimation | F distributions | Frequency table | Interval Estimator | Joint Density | Mathematical Expectation | Minitab | Moment Estimation | Normal Distribution | One side and two side Hypothesis | Permutation | Point Estimator | Probability | Probability Function | R | Regression | SPSS | Statistical Hypothesis | Support | Unbiased Estimator | Variance of Random Variable | آزمون u | آزمون استقلال برای دو متغیر کیفی | آزمون دو طرفه | آزمون علامت تک نمونه‌ای | آزمون علامت دو نمونه‌ای | آزمون فرض آماری | آزمون گردش‌ها | آزمون یکطرفه | آزمون‌های ناپارامتری | آمار | آمار توصیفی | آمار و احتمال مهندسی | آمار و احتمالات مهندسی pdf | آمار و احتمالات مهندسی پیام نور | آمار و احتمالات مهندسی عمران | آموزش آمار و احتمالات مهندسی | آموزش آمار و احتمالات+pdf | آنالیز واریانس | احتمال | احتمال شرطی | اصول شمارش | اقتصاد | امید ریاضی متغیر تصادفی | انحراف استاندارد | انحراف معیار | برآورد | برآوردگر | برآوردگر با کمترین واریانس | برآوردگر به روش حداکثر درستنمایی | برآوردگر به روش گشتاوری | برآوردگر نارایب | پیشامد | پیشامدهای مستقل و مجزا | تابع احتمال | تابع احتمال متغیر تصادفی | تابع توزیع احتمال | تابع توزیع توام متغیرهای تصادفی | تابع توزیع متغیر تصادفی | تحلیل رگرسیون | ترتیب | ترتیب و ترکیب | ترکیب | تصادفی بودن | تقریب توزیع دو جمله‌ای | تکیه گاه | توزیع F | توزیع t | توزیع اف (فیشر) | توزیع پواسن | توزیع تی | توزیع دو جمله ای | توزیع فراوانی | توزیع فوق هندسی | توزیع فیشر | توزیع کای ۲ | توزیع کای دو | توزیع ‌متغیرهای تصادفی پیوسته | توزیع نرمال | توزیع یکنواخت | جداول فراوانی | جدول فراوانی | جمعی رتبه‌ای | چندک ها | خط برگشت | خطای نوع اول | خطای نوع دوم | داده های شمارشی | رشته های غیرآماری | رگرسیون | روش‌های آماری | شاخص پراکندگی | شاخص چولگی | شاخص‌های تمرکز | صنایع | ضرایب خط رگرسیون | ضریب همبستگی Random Variable | علم آمار | علوم پایه | علوم مهندسی | فاصله اطمینان | فضای نمونه | فضای نمونه و پیشامد | فنون آماری | قضیه بیز | قضیه چبیشف | قضیه حد مرکزی | قضیه ضرب | کارشناسی | کارشناسی ارشد | کنترل کیفیت تولید | متغیر تصادفی | متغیر تصادفی پیوسته | متغیر تصادفی گسسته | محاسبات آماری | محاسبه احتمال | محاسبه احتمال و شانس | محاسبه شانس | مهندسی رایانه | مهندسی صنایع و رایانه | میانگین پیراسته | میانگین توافقی | میانگین حسابی | میانگین هندسی | میانگین وزنی | نرم‌افزارهای آماری | نمودار ساقه و برگ | نمودار فراوانی | واریانس | واریانس متغیر تصادفی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۱ جلسه ویدئویی
×