هزینه آموزش
۷۰,۰۰۰ تومان

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون (Python) همراه با مثال های عملی

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون (Python) همراه با مثال های عملی

تعداد دانشجو
۹,۱۱۵ نفر
مدت زمان
۱۳ ساعت و ۲۰ دقیقه
هزینه آموزش
۷۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱۱۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش زبان برنامه نویسی پایتون (Python) همراه با مثال های عملی

زبان پایتون یک زبان سطح بالا و همه منظوره است که خوانایی بالایی دارد و کتابخانه های فراوانی را نیز در اختیار کاربر قرار می دهد. این زبان که یکی از زبان های شی گرا محسوب می شود، از مدل های مختلف برنامه نویسی، از جمله: برنامه نویسی دستوری و تابع محور پشتیبانی می کند. در پایان این آموزش، مخاطب می تواند به زبان پایتون برنامه نویسی کند. این آموزش با این فرض تهیه شده است که مخاطب هیچ دانش و تجربه قبلی در زمینه برنامه نویسی پایتون نداشته و در طول آموزش با این زبان آشنا می شود. مفاهیم این آموزش با تشریح مبانی نظری و سپس با پیاده سازی مثال های عملی، تدریس می گردد.

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون (Python) همراه با مثال های عملی

مدت زمان
۱۳ ساعت و ۲۰ دقیقه
هزینه آموزش
۷۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۱۱۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
دکتر فرشید شیرافکن

دکتری تخصصی مهندسی بیوانفورماتیک

ایشان به عنوان مدرس نمونه در زمینه ارائه و آموزش دروس دانشگاهی انتخاب شده‌اند، همچنین ایشان مشاور کنکور نیز هستند و بیش از 30 کتاب در زمینه کنکور رشته کامپیوتر تالیف کرده‌اند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

زبان پایتون یک زبان سطح بالا و همه منظوره است که خوانایی بالایی دارد و کتابخانه های فراوانی را نیز در اختیار کاربر قرار می دهد. این زبان که یکی از زبان های شی گرا محسوب می شود، از مدل های مختلف برنامه نویسی، از جمله: برنامه نویسی دستوری و تابع محور پشتیبانی می کند. در پایان این آموزش، مخاطب می تواند به زبان پایتون برنامه نویسی کند.

این آموزش با این فرض تهیه شده است که مخاطب هیچ دانش و تجربه قبلی در زمینه برنامه نویسی پایتون نداشته و در طول آموزش با این زبان آشنا می شود. مفاهیم این آموزش با تشریح مبانی نظری و سپس با پیاده سازی مثال های عملی، تدریس می گردد.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: انواع داده‌‌ ها
  • نصب پایتون
  • انواع داده ها
   • صحیح
   • رشته
   • اعشاری
  • روش های صحیح نامگذاری متغیرها
  • معرفی رشته، لیست، تاپل (Tuple)، دیکشنری و مجموعه
  • دستور Input
 • درس دوم: عملگرها
  • عملگرهای محاسباتی (+, –, *, /, //, **, %)
  • عملگرهای انتساب (= ,+= ,-= ,/= ,//= ,%=)
  • عملگرهای مقایسه ای (== ,!= ,< ,<= ,> ,>=)
  • عملگرهای منطقی (and, or, not)
  • عملگرهای تعیین عضویت (in, not in)
  • عملگرهای بیتی (& , |, ~, << , >> )
  • کار با توابع موجود در ماژول math
   • ()sqrt
   • ()TRUNC
   • ()floor
   • ()ceil
   • ()factorial
   • log
   • log2
   • log10
   • sin
   • ()fmod
   • ()gcd
   • ()fabs
   • ()pow
   • pi
  • معرفی ماژول های random, datetime, sys, platform, os
 • درس سوم: دستورات شرطی
  • دستور If
  • دستور if...else
  • دستور else...if
  • معرفی Conditional Expression
 • درس چهارم: حلقه ها
  • دستور for
  • حلقه های تو در تو
  • دستور continue
  • دستور break
  • دستور while
 • درس پنجم: رشته (String)
  • برش (Slicing) در رشته
  • تعیین طول رشته با تابع ()len
  • تعیین کد اسکی (ASCII) یک کاراکتر با تابع ()ord
  • تعیین یک کاراکتر با داشتن کد اسکی آن به کمک تابع ()chr
  • تعیین کوچک ترین و بزرگ ترین کاراکتر موجود در یک رشته با توابع ()min(), max
  • بررسی کوچک یا بزرگ بودن همه کاراکترهای یک رشته با توابع ()islower(), isupper
  • بررسی عددی بودن کاراکترهای یک رشته با تابع ()isdigit
  • کار با توابع ()isalnum(), isalpha(), isspace
  • بررسی شروع یک رشته با کاراکترهای خاص با تابع ()startswith
  • بررسی پایان یک رشته با کاراکترهای خاص با تابع ()endswith
  • پیدا کردن اندیس یک کاراکتر در رشته با تابع ()find(), index
  • شمارش تعداد حضور یک کاراکتر در رشته با تابع ()count
  • تبدیل حرف اول یک رشته به حروف بزرگ با تابع ()capitalize
  • تبدیل حرف اول هر رشته در یک جمله به حروف بزرگ با تابع ()title
  • تبدیل تمام حروف یک رشته به حروف کوچک با تابع ()lower
  • تبدیل تمام حروف یک رشته به حروف بزرگ با تابع ()upper
  • جایگزینی یک زیر رشته به جای زیر رشته دیگر با تابع ()replace
  • حذف کاراکتر تعیین شده از اول و آخر رشته با تابع ()strip
  • جداسازی کلمات یک جمله با تابع ()split
  • ایجاد یک رشته با عناصر یک لیست به کمک تابع ()join
  • تنظیم رشته از چپ یا راست و یا مرکز با توابع
   • ()ljust
   • ()rjust
   • ()center
  • تعیین قالب نمایش یک رشته در خروجی با تابع format
 • درس ششم: لیست
  • تعریف ساختمان داده لیست
  • برش در لیست
  • تعیین اندیس یک عنصر (index)
  • شمارش تعداد عناصر لیست (count)
  • درج یک عنصر در یک موقعیت از لیست (insert)
  • حذف یک عنصر از لیست به کمک مقدار آن (تابع remove)
  • حذف یک عنصر از لیست به کمک اندیس آن (تابع pop)
  • معکوس کردن لیست (reverse)
  • مرتب سازی لیست (sort)
  • درج یک عنصر به انتهای لیست (append)
  • درج یک لیست به انتهای لیست دیگر (extend)
  • حذف همه عناصر لیست (clear)
  • ایجاد یک کپی از لیست (copy)
 • درس هفتم: تاپل (Tuple)
  • معرفی ساختمان داده تاپل
  • تعیین طول متغیر از نوع تاپل با تابع ()len
  • برش در تاپل
  • تعیین اندیس یک عنصر تاپل با تابع ()index
  • جمع عناصر یک تاپل با تابع ()sum
  • تعیین کوچک ترین و بزرگ ترین عنصر یک تاپل با ()max(), min
  • معکوس کردن تاپل
  • اضافه کردن یک عنصر به انتهای تاپل
  • حذف یک عنصر از تاپل
  • ادغام دو تاپل به کمک تابع zip
  • بررسی چند مثال
 • درس هشتم: دیکشنری
  • معرفی ساختمان داده دیکشنری
  • تعیین طول متغیر از نوع دیکشنری با تابع ()len
  • تعیین مقدار یک عنصر از دیکشنری به کمک کلید آن با تابع ()get
  • تعیین کلیدها با تابع ()keys
  • تعیین مقدارها با تابع ()values
  • تعیین جفت کلید و مقدار با تابع items
  • حذف یک عنصر به کمک کلید آن با تابع ()pop
  • حذف همه عناصر با clear
  • مرتب سازی
  • ایجاد یک کپی از دیکشنری با copy
  • ترکیب دو دیکشنری با update
  • بررسی چند مثال
  • دیکشنری های تو در تو
 • درس نهم: مجموعه
  • معرفی ساختمان داده مجموعه
  • ایجاد یک مجموعه به دو روش
  • تعیین وجود یک عضو در مجموعه با عملگر in
  • اضافه کردن آیتم به مجموعه با add
  • حذف یک آیتم از مجموعه با remove
  • ایجاد کپی با copy
  • خالی کردن مجموعه با clear
  • حذف مجموعه با تابع ()del
  • محاسبه تفاضل دو مجموعه با ()difference
  • محاسبه اشتراک دو مجموعه با ()intersection
  • محاسبه اجتماع دو مجموعه با ()union
  • محاسبه تفاضل متقارن دو مجموعه با ()difference
  • بررسی مجزا بودن دو مجموعه با ()isdisjoint
  • بررسی زیر مجموعه بودن با ()issubset
 • درس دهم: تابع (Function) - بخش یکم
  • مفهوم تابع
  • متغیر محلی و سراسری
  • پیاده سازی چندین تابع
   • تشخیص اول بودن یک عدد
   • نمایش مثلث پاسکال
  • تابع هایی برای کار با رشته
   • تشخیص پالیندروم بودن
   • حذف کاراکترهای یک محدوده
   • تعیین بزرگ ترین کلمه در یک رشته
 • درس یازدهم: تابع (Function) - بخش دوم
  • تابع هایی برای کار با لیست
   • مجموع مقسوم علیه های یک عدد
   • محاسبه سری فیبوناچی
  • تابع هایی برای کار با دیکشنری
   • شمارش تعداد کارکترهای یک رشته
   • شمارش تعداد کلمات یک رشته
   • پیاده سازی Switch Case
  • تابع هایی برای مجموعه
   • حذف عناصر تکراری از لیست
   • پیدا کردن اولین کلمه تکراری در یک لیست
   • تعیین اعداد اول کوچک تر از یک عدد مشخص
  • کار با ماتریس (آرایه دو بعدی) – بررسی جادویی بودن یک ماتریس
 • درس دوازدهم: تابع بازگشتی
  • توصیف مفهوم بازگشتی
  • محاسبه فاکتوریل به صورت غیر بازگشتی و بازگشتی
  • محاسبه مجموع عناصر یک لیست به تابع بازگشتی
  • محاسبه سری فیبوناچی
  • محاسبه مجموع ارقام یک عدد
  • محاسبه توان، ضرب و ب.م.م
  • تبدیل یک عدد به مبناهای مختلف
 • درس سیزدهم: عبارت لامبدا (Lambda)
  • معرفی عبارات لامبدا
  • حل چند مثال با استفاده از لامبدا
  • استفاده از Map
  • استفاده از Filter
  • حل مساله فیبوناچی با عبارت لامبدا
  • پیدا کردن اشتراک دو لیست با لامبدا
  • مرتب کردن لیستی از تاپل ها
  • مرتب کردن لیستی از دیکشنری ها
 • درس چهاردهم: مدیریت استثناها
  • مفهوم استثنا
  • دستور try_except
  • دستور try-except_else_finally
  • بررسی چندین مثال
 • درس پانزدهم: فایل
  • خواندن و نوشتن (فایل متن)
  • خواندن و نوشتن (فایل CSV)
  • ذخیره یک دیکشنری در فایل JSON (با تابع dump)
  • خواندن یک دیکشنری از فایل JSON (با تابع load)
 • درس شانزدهم: عبارت های منظم
  • دستور search
  • دستور find
  • دستور findall
  • دستور split
  • دستور sub
  • دستور finditer
 • درس هفدهم : الگوریتم های مرتب سازی
  • مرتب سازی حبابی
  • مرتب سازی درجی
  • مرتب سازی انتخابی
  • مرتب سازی ادغامی
  • مرتب سازی سریع

مفید برای رشته های
 • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

Spyder, Python 3.7
پیش نمایش‌ها

۱. انواع داده ها

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. عملگرها

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۴۰ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. دستورهای شرطی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. حلقه ها

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. رشته
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. لیست
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. تاپل
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. دیکشنری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. مجموعه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. تابع - بخش اول
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. تابع - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. تابع بازگشتی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. عبارت لامبدا
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. مدیریت استثناها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. فایل
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. عبارت های منظم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. الگوریتم های مرتب سازی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۸ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۳ ساعت و ۲۰ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش زبان برنامه نویسی پایتون (Python) همراه با مثال های عملی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۶۱۹۹ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVPHT9904
مدت زمان ۱۳ ساعت و ۲۰ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۱ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۹,۱۱۵ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱۱۲ نظر ثبت شده است.
علیرضا
علیرضا

سلام . این آموزش پایتون 3 هست ؟

پرویز
پرویز

خوبی این دوره داشتن مثال های فراوان هستش. بدیش اینه که اموزش تیوریش ضعیفه. یعنی بهتر بود هر مطلب رو با مثلا پانزده دقیقه تیوری شروع میکردید بعد شروع به زدن مثال میکردید.

فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن
مدرس

ممنون. آموزش به روش یادگیری به کمک مثال است و هر دستور با ذکر مثال های متنوع و از سطح ساده به متوسط تدریس شده است.
البته آموزش دیگری در حال تهیه است به نام آموزش پایتون برای نوجوانان . در آن آموزش ، ابتدا مطالب به صورت تئوری در پاورپوینت آموزش داده شده و سپس در محیط عملی بررسی می شوند.

امیررضا
امیررضا

مطالب خیلی پیچیده بود. باور کنید استاد خوب درس می دادند و من اکثر مطالب رو درک می کردم اما وقتی آقای شیرافکن عزیز می گفتند این مثال رو خودتون حل کنید من به هیچ وجه نمی تونستم حل کنم.
اکثر مثال هایی که با for شروع می شدند و می گفنتد خودتون حل کنید اصلا نمی تونستم. واقعا مطالب پیچیده بود. مخصوصا for های تو در تو که از نظر من سخت ترین بودند. while ساده تر بود.
فیلم تابع بخش اول را کامل فهمیدم و وقتی آقا شیرافکن می گفتند جواب را حدس بزنید با سادگی حدس می زدم اما بخش دوم تابع ها مثال ها خیلی سخت شدند. دستورهای شرطی را به خوبی فهمیدم. و همچنین نوشتن فایل ها را. اما درکل مثال های for را اصلا نمی توانستم به خوبی حل کنم.

فرشید شیرافکن - مدرس
فرشید شیرافکن - مدرس
مدرس

سلام. این آموزش ویژه مخاطبینی است که آشنایی قبلی با برنامه نویسی پایتون ندارند. البته با حل مثال های زیاد از سطح ساده به سطح متوسط می رویم.

مریم
مریم

دانش، فن بیان و انگیزه و وجدان کاری مدرس واقعا قابل ستایش هست
واقعا از ایشان سپاسگزارم.

فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن
مدرس

من هم از شما بسیارسپاسگزارم.

نجیب
نجیب

برای کسی که در برنامه نویسی صفره اصلا مناسب نیست

فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن
مدرس

این آموزش ویژه مخاطبینی است که آشنایی قبلی با برنامه نویسی پایتون ندارند و از پایه با مثال های زیاد مخاطب را به سطح خوبی می رساند.
بعد از این آموزش باید آموزش شی گرایی در پایتون و آموزش آماده سازی داده با پایتون را دید.

نجیب
نجیب

سلام. انتظاراتم مواردی بود که با بررسی بیشتر فهمیدم دور از واقعیته. دو نقد دارم خدمتتون:
1- برای پیشرفت به سطح متوسط رو به بالا باید چندین دوره دیگر از این مدرس دید که به نظرم در توضیحات باید ذکر بشه
2- ای کاش فیلم کوتاهی از نصب پایتون و anaconda ضبط می‌کردید تا کاربر با سردرگرمی انواع فایل‌های نصبی مواجه نشود. با تشکر

fateme
fateme

سلام استاد ممنون بابت آموزش عالیتون
من رشته ی مهندسی پزشکی هستم و میخوام وارد هوش مصنوعی بشم بعد ازاین فایل آموزشی باید کدوم دوره رو ثبت نام کنم؟

فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن
مدرس

سلام.
ترتیب آموزش های اینجانب برای ورود به حوزه یادگیری ماشین ، هوش مصنوعی و data science :
1- پایتون همراه با مثال های عملی
2- شی گرایی در پایتون
3- تجزیه و تحلیل و آماده سازی داده ها با پایتون
4- یادگیری ماشین (بخش اول)
5- یادگیری ماشین (قسمت دوم)
6- گراف کاوی و تحلیل شبکه ها در پایتون با NetworkX

حسین
حسین

سلام استاد
از شما بابت این اموزش عالی واقعا ممنونم
به نظر من بهترین استادی که ممکن بود در فرادرس باشه شما هستید
من ابتدا علاقه و اگاهی خاصی در این رشته نداشتم و با اموزش عالی شما به برنامه نویسی علاقه مند شدم
و امیدوارم اموزش های بیشتری مرتبط با پایتون بگذارید
سایتون مستدام استاد

فرشید
فرشید
مدرس

سلام. خیلی ممنون از لطفی که به من دارید. من سعی کردم مخاطب گرامی بعد از دیدن این آموزش بی نیاز از منابع دیگر شود.

محمدرضا
محمدرضا

با سلام و احترام. حقیقتا دست مریزاد استاد شیرافکن عزیز. من که بی نهایت لذت بردم از این سبک آموزش که خط به خط با مثال یاد می گیریم. خلاصه ممنون من تمامی دوره های شما رو تهیه کردم و درحال یادگیری هستم.

فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن
مدرس

سلام. من هم از این همه لطف شما مخاطبین عزیز بی نهایت ممنونم.

آرین
آرین

استاد شیرافکن یدونه ای؛ خیلی ممنون بابت این پکیج عالیتون.

فرشید شیرافکن
فرشید شیرافکن
مدرس

ممنون.

سید محمد
سید محمد

سلام جناب شیرافکن
متشکرم بابت دوره ی بسیار مفیدتون
یک سوال داشتم : وقتی میخوایم یک داده رو از کاربر بگیریم مثلا یک چیز ساده مثل سن
سپس در دستور بعدی که نوشته ایم جواب کاربر را پرینت کند ; سن در خط بعدی (منظور قسمت کنسول است ) پدیدار میشود .
a = int(input("please enter your age :"))
print("Ali is %d years old" %a)
میخواستم بدونم میشه کاری کرد که بین لاین گرفتن عدد و لاین پرینت عدد فاصله ایجاد کرد ؟ مثلا 3 خط پایین تر داده ی دریافتی از کاربر را پرینت کند...

ممنون از زحمات جناب عالی

Eliya
Eliya

print('''


%s, سن''')

برچسب‌ها:
()fabs | ASCII | ceil | factorial | Find | fmod | function | Functor | GCD | Generators Functions | index | Inner Function | isalnum | isalpha | isdigit | issubset | Lambda expression | pi | pow | python | Slicing | sqrt | string | switch-case | TRUNC | Try Except | Tuple | اشتراک دو مجموعه | برنامه نویسی | برنامه نویسی تابع محور | برنامه نویسی دستوری | تابع ()chr | تابع ()COUNT | تابع ()endswith | تابع ()values | تابع append | تابع capitalize | تابع Del | تابع extend | تابع find | تابع format | تابع index | تابع islower | تابع isupper | تابع items | تابع join | تابع keys | تابع len | تابع lower | تابع ord | تابع replace | تابع Reverse | تابع split | تابع startwith | تابع strip | تابع title | تابع upper | تابع بازگشتی | تابع مرتبه بالا | تابع هایی برای کار با رشته | تاپل | تشخیص پالیندروم بودن | تعیین بزرگ ترین کلمه در یک رشته | تفاضل دو مجموعه | توابع داخلی | توابع مولد | جستجوی دودویی | حذف عناصر تکراری از لیست | حذف کاراکترهای یک محدوده | دستور Break | دستور Continue | دستور else...if | دستور for | دستور If | دستور if...else | دستور while | دستورات شرطی | دیکشنری های تودرتو | زبان پایتون | زبان سطح بالا | زبان سطح بالا و همه منظوره | زبان های شی گرا | ساختمان داده تاپل | ساختمان داده مجموعه | سری فیبوناچی | عبارات لامبدا | عددی بودن کاراکترهای یک رشته | عملگر In | عملگرهای انتساب | عملگرهای بیتی | عملگرهای تعیین عضویت | عملگرهای محاسباتی | عملگرهای مقایسه ای | عملگرهای منطقی | فایل CSV | فایل JSON | فایل متن | کد اسکی | ماژول math | ماژول random | متغیر محلی و سراسری | مجموع مقسوم علیه های یک عدد | مرتب سازی ادغامی | مرتب سازی انتخابی | مرتب سازی حبابی | مرتب سازی درجی | نام گذاری متغیرها | یک رشته با کاراکترهای خاص
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۸ جلسه ویدئویی