فرادرس
هزینه آموزش
۴۵,۰۰۰ تومان

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون (Python) همراه با مثال های عملی

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون (Python) همراه با مثال های عملی

تعداد دانشجو
۱,۹۴۷ نفر
مدت زمان
۱۳ ساعت و ۲۰ دقیقه
هزینه آموزش
۴۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۲۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش زبان برنامه نویسی پایتون (Python) همراه با مثال های عملی

چکیده

این آموزش با این فرض تهیه شده است که مخاطب هیچ دانش و تجربه قبلی در زمینه برنامه نویسی نداشته و در طول آموزش با این زبان آشنا می شود. مفاهیم این آموزش با تشریح مبانی نظری و سپس با پیاده سازی مثال های عملی، تدریس می گردد. زبان پایتون یک زبان سطح بالا و همه منظوره است که خوانایی بالایی دارد و کتابخانه های فراوانی را نیز در اختیار کاربر قرار می دهد. این زبان که یکی از زبان های شی گرا محسوب می شود، از مدل های مختلف برنامه نویسی، از جمله: برنامه نویسی دستوری و تابع محور پشتیبانی می کند. در پایان این آموزش، مخاطب می تواند به زبان پایتون برنامه نویسی کند.

مدرس
فرشید شیرافکن

دانشجوی دکترای تخصصی بیوانفورماتیک

مهندس فرشید شیرافکن دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار بوده و در حال حاضر دانشجوی دکترای بیوانفورماتیک دانشگاه تهران هستند. ایشان از مدرسین نمونه در زمینه ارائه و آموزش دروس دانشگاهی انتخاب شده اند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

این آموزش با این فرض تهیه شده است که مخاطب هیچ دانش و تجربه قبلی در زمینه برنامه نویسی نداشته و در طول آموزش با این زبان آشنا می شود. مفاهیم این آموزش با تشریح مبانی نظری و سپس با پیاده سازی مثال های عملی، تدریس می گردد.

زبان پایتون یک زبان سطح بالا و همه منظوره است که خوانایی بالایی دارد و کتابخانه های فراوانی را نیز در اختیار کاربر قرار می دهد. این زبان که یکی از زبان های شی گرا محسوب می شود، از مدل های مختلف برنامه نویسی، از جمله: برنامه نویسی دستوری و تابع محور پشتیبانی می کند. در پایان این آموزش، مخاطب می تواند به زبان پایتون برنامه نویسی کند.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: انواع داده‌‌ ها
  • نصب پایتون
  • انواع داده ها
   • صحیح
   • رشته
   • اعشاری
  • روش های صحیح نامگذاری متغیرها
  • معرفی رشته، لیست، تاپل (Tuple)، دیکشنری و مجموعه
  • دستور Input
 • درس دوم: عملگرها
  • عملگرهای محاسباتی (+, –, *, /, //, **, %)
  • عملگرهای انتساب (= ,+= ,-= ,/= ,//= ,%=)
  • عملگرهای مقایسه ای (== ,!= ,< ,<= ,> ,>=)
  • عملگرهای منطقی (and, or, not)
  • عملگرهای تعیین عضویت (in, not in)
  • عملگرهای بیتی (& , |, ~, << , >> )
  • کار با توابع موجود در ماژول math
   • ()sqrt
   • ()TRUNC
   • ()floor
   • ()ceil
   • ()factorial
   • log
   • log2
   • log10
   • sin
   • ()fmod
   • ()gcd
   • ()fabs
   • ()pow
   • pi
  • معرفی ماژول های random, datetime, sys, platform, os
 • درس سوم: دستورات شرطی
  • دستور If
  • دستور if...else
  • دستور else...if
  • معرفی Conditional Expression
 • درس چهارم: حلقه ها
  • دستور for
  • حلقه های تو در تو
  • دستور continue
  • دستور break
  • دستور while
 • درس پنجم: رشته (String)
  • برش (Slicing) در رشته
  • تعیین طول رشته با تابع ()len
  • تعیین کد اسکی (ASCII) یک کاراکتر با تابع ()ord
  • تعیین یک کاراکتر با داشتن کد اسکی آن به کمک تابع ()chr
  • تعیین کوچک ترین و بزرگ ترین کاراکتر موجود در یک رشته با توابع ()min(), max
  • بررسی کوچک یا بزرگ بودن همه کاراکترهای یک رشته با توابع ()islower(), isupper
  • بررسی عددی بودن کاراکترهای یک رشته با تابع ()isdigit
  • کار با توابع ()isalnum(), isalpha(), isspace
  • بررسی شروع یک رشته با کاراکترهای خاص با تابع ()startswith
  • بررسی پایان یک رشته با کاراکترهای خاص با تابع ()endswith
  • پیدا کردن اندیس یک کاراکتر در رشته با تابع ()find(), index
  • شمارش تعداد حضور یک کاراکتر در رشته با تابع ()count
  • تبدیل حرف اول یک رشته به حروف بزرگ با تابع ()capitalize
  • تبدیل حرف اول هر رشته در یک جمله به حروف بزرگ با تابع ()title
  • تبدیل تمام حروف یک رشته به حروف کوچک با تابع ()lower
  • تبدیل تمام حروف یک رشته به حروف بزرگ با تابع ()upper
  • جایگزینی یک زیر رشته به جای زیر رشته دیگر با تابع ()replace
  • حذف کاراکتر تعیین شده از اول و آخر رشته با تابع ()strip
  • جداسازی کلمات یک جمله با تابع ()split
  • ایجاد یک رشته با عناصر یک لیست به کمک تابع ()join
  • تنظیم رشته از چپ یا راست و یا مرکز با توابع
   • ()ljust
   • ()rjust
   • ()center
  • تعیین قالب نمایش یک رشته در خروجی با تابع format
 • درس ششم: لیست
  • تعریف ساختمان داده لیست
  • برش در لیست
  • تعیین اندیس یک عنصر (index)
  • شمارش تعداد عناصر لیست (count)
  • درج یک عنصر در یک موقعیت از لیست (insert)
  • حذف یک عنصر از لیست به کمک مقدار آن (تابع remove)
  • حذف یک عنصر از لیست به کمک اندیس آن (تابع pop)
  • معکوس کردن لیست (reverse)
  • مرتب سازی لیست (sort)
  • درج یک عنصر به انتهای لیست (append)
  • درج یک لیست به انتهای لیست دیگر (extend)
  • حذف همه عناصر لیست (clear)
  • ایجاد یک کپی از لیست (copy)
 • درس هفتم: تاپل (Tuple)
  • معرفی ساختمان داده تاپل
  • تعیین طول متغیر از نوع تاپل با تابع ()len
  • برش در تاپل
  • تعیین اندیس یک عنصر تاپل با تابع ()index
  • جمع عناصر یک تاپل با تابع ()sum
  • تعیین کوچک ترین و بزرگ ترین عنصر یک تاپل با ()max(), min
  • معکوس کردن تاپل
  • اضافه کردن یک عنصر به انتهای تاپل
  • حذف یک عنصر از تاپل
  • ادغام دو تاپل به کمک تابع zip
  • بررسی چند مثال
 • درس هشتم: دیکشنری
  • معرفی ساختمان داده دیکشنری
  • تعیین طول متغیر از نوع دیکشنری با تابع ()len
  • تعیین مقدار یک عنصر از دیکشنری به کمک کلید آن با تابع ()get
  • تعیین کلیدها با تابع ()keys
  • تعیین مقدارها با تابع ()values
  • تعیین جفت کلید و مقدار با تابع items
  • حذف یک عنصر به کمک کلید آن با تابع ()pop
  • حذف همه عناصر با clear
  • مرتب سازی
  • ایجاد یک کپی از دیکشنری با copy
  • ترکیب دو دیکشنری با update
  • بررسی چند مثال
  • دیکشنری های تو در تو
 • درس نهم: مجموعه
  • معرفی ساختمان داده مجموعه
  • ایجاد یک مجموعه به دو روش
  • تعیین وجود یک عضو در مجموعه با عملگر in
  • اضافه کردن آیتم به مجموعه با add
  • حذف یک آیتم از مجموعه با remove
  • ایجاد کپی با copy
  • خالی کردن مجموعه با clear
  • حذف مجموعه با تابع ()del
  • محاسبه تفاضل دو مجموعه با ()difference
  • محاسبه اشتراک دو مجموعه با ()intersection
  • محاسبه اجتماع دو مجموعه با ()union
  • محاسبه تفاضل متقارن دو مجموعه با ()difference
  • بررسی مجزا بودن دو مجموعه با ()isdisjoint
  • بررسی زیر مجموعه بودن با ()issubset
 • درس دهم: تابع (Function) - بخش یکم
  • مفهوم تابع
  • متغیر محلی و سراسری
  • پیاده سازی چندین تابع
   • تشخیص اول بودن یک عدد
   • نمایش مثلث پاسکال
  • تابع هایی برای کار با رشته
   • تشخیص پالیندروم بودن
   • حذف کاراکترهای یک محدوده
   • تعیین بزرگ ترین کلمه در یک رشته
 • درس یازدهم: تابع (Function) - بخش دوم
  • تابع هایی برای کار با لیست
   • مجموع مقسوم علیه های یک عدد
   • محاسبه سری فیبوناچی
  • تابع هایی برای کار با دیکشنری
   • شمارش تعداد کارکترهای یک رشته
   • شمارش تعداد کلمات یک رشته
   • پیاده سازی Switch Case
  • تابع هایی برای مجموعه
   • حذف عناصر تکراری از لیست
   • پیدا کردن اولین کلمه تکراری در یک لیست
   • تعیین اعداد اول کوچک تر از یک عدد مشخص
  • کار با ماتریس (آرایه دو بعدی) – بررسی جادویی بودن یک ماتریس
 • درس دوازدهم: تابع بازگشتی
  • توصیف مفهوم بازگشتی
  • محاسبه فاکتوریل به صورت غیر بازگشتی و بازگشتی
  • محاسبه مجموع عناصر یک لیست به تابع بازگشتی
  • محاسبه سری فیبوناچی
  • محاسبه مجموع ارقام یک عدد
  • محاسبه توان، ضرب و ب.م.م
  • تبدیل یک عدد به مبناهای مختلف
 • درس سیزدهم: عبارت لامبدا (Lambda)
  • معرفی عبارات لامبدا
  • حل چند مثال با استفاده از لامبدا
  • استفاده از Map
  • استفاده از Filter
  • حل مساله فیبوناچی با عبارت لامبدا
  • پیدا کردن اشتراک دو لیست با لامبدا
  • مرتب کردن لیستی از تاپل ها
  • مرتب کردن لیستی از دیکشنری ها
 • درس چهاردهم: مدیریت استثناها
  • مفهوم استثنا
  • دستور try_except
  • دستور try-except_else_finally
  • بررسی چندین مثال
 • درس پانزدهم: فایل
  • خواندن و نوشتن (فایل متن)
  • خواندن و نوشتن (فایل CSV)
  • ذخیره یک دیکشنری در فایل JSON (با تابع dump)
  • خواندن یک دیکشنری از فایل JSON (با تابع load)
 • درس شانزدهم: عبارت های منظم
  • دستور search
  • دستور find
  • دستور findall
  • دستور split
  • دستور sub
  • دستور finditer
 • درس هفدهم : الگوریتم های مرتب سازی
  • مرتب سازی حبابی
  • مرتب سازی درجی
  • مرتب سازی انتخابی
  • مرتب سازی ادغامی
  • مرتب سازی سریع

 

مفید برای رشته های
 • مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

Spyder, Python 3.7پیش نمایش‌ها

پیش‌نمایش ۱: انواع داده ها

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۶ مگابایت -- (کلیک کنید +))

پیش‌نمایش ۲: عملگرها

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۴۰ مگابایت -- (کلیک کنید +))

پیش‌نمایش ۳: دستورهای شرطی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

پیش‌نمایش ۴: حلقه ها

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

پیش‌نمایش ۵: رشته
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۶: لیست
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۷: تاپل
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۸: دیکشنری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۹: مجموعه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۱۰: تابع - بخش اول
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۱۱: تابع - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۱۲: تابع بازگشتی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۱۳: عبارت لامبدا
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۱۴: مدیریت استثناها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۱۵: فایل
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۱۶: عبارت های منظم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۱۷: الگوریتم های مرتب سازی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای تهیه آموزش ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

راهنمایی بیشتر ( +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش زبان برنامه نویسی پایتون (Python) همراه با مثال های عملی
ناشر فرادرس
کد آموزش FVPHT9904
مدت زمان ۱۳ ساعت و ۲۰ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
حجم دانلود ۹۱۴ مگابایت     (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


نظرات

تا کنون ۱,۹۴۷ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۲۲ نظر ثبت شده است.
امین
امین

آموزش بسیار بسیار کاربردی جامع و به زبان ساده بود
و بدون در نظر گرفتن معلومات قبلی از پایه ترین سطح آموزش داده شد و مثال ها و توضیحات هم بسیار کافی بودن
تسلط آقای دکتر شیرافکن و توانایی تدریسشون رو بسیار و بیشتر آموزش هاشونو دیدم و لذت بردم
این آموزش رو قویا توصیه میکنم به هر کسی که کار علمی انجام میده

سید محمد کاظم
سید محمد کاظم

با سپاس از فرا درس و آقایی دکتر شیر افکن:
آموزش بسیار عالی بیان و تشریح مسائل کاملا رسا و مثالها کاربردی و جامع بود. برای بنده بسیار مفید بود.
آموزش در سطح عالی بود و آن را به سایر دوستان توصیه می کنم

مهمان
مهمان

محشره

منصور
منصور

وقتی که برنامه ای رو معرفی میکنید نحوه نصب و راه اندازی آن رو هم لطفاً به طور واضح توضیح دهید.
فقط اشاره نکنید و بگذرید . سپاس

پارسا
پارسا

با سلام خدمت استاد گرامی جناب آقای شیرافکن.
لطفا اگر می توانید آموزشی درباره طراحی نرم افزار های اندروید و لینوکس بگذارید. تدریس شما هم عالی بود ممنون از وقتی که گذاشتید.
لطفاً به من جواب بدهید.
ممنون از لطف شما.

منصور
منصور

اموزش بسیار با کیفیت و مدرس مسلط با قدرت تفهیم و انتقال بالا.

علی
علی

سلام حضور استاد شیرافکن
با توجه به اینکه نرم افزار Spyder جزو نرم افزارهای مرتبط با آموزش اعلام شده؛ وقتی برای دانلود به سایتش رفتم، لازم بود که Anaconda نصب بشه اما با وجود اینکه کامل دانلود و نصبش کردم، هیچ پیام خطایی نداد و اجرا هم نشد!
در صورت امکان راهنمایی کنین.

مازیار
مازیار

آموزشهای جناب آقای دکتر شیرافکن بی نظیره. من از این آموزش پایتون بهره زیادی بردم. از ایشان و از فرادرس متشکرم

الهام
الهام

با کیفیت ترین آموزشی بود که تا الان دیدم. من همین امروز تموم کردم این فایل رو و برای اولین بار بود که اشکالات ریز و مفاهیمی که بارها در موردش با مشکل مواجه شده بودم، برطرف شد. خیلی ممنونم از آقای دکتر شیر افکن.

مهسا
مهسا

عالی

haniemadani
haniemadani

با عرض سلام خدمت استاد شیرافکن و تیم قدرتمند فرادرس . راستش من قبل از شروع این آموزش، دوره های دیگری رو نگاه کردم و با اختلاف بهترین آموزش پایتون هست . هم سرعت تدریس خوب هست هم مثال های متنوع حل میشه و بنظرم خیلی کامل هست . در یک کلام عاااالیییییییییییییی

hamedsaeedinia
hamedsaeedinia

سلام این آموزش کیفیت خیلی بالایی داره ببینید ضرر نمیکنید
تبریک به استاد شیر افکن و فرادرس بابت این آموزش با کیفیت👏👏👏👏👏

سعید
سعید

از آقای شیرافکن صمیمانه بابت آموزش خوبشون سپاسگزارم
واقعا آموزش ایشان کامل ترین آموزش پایتون به زبان فارسی بود

داریوش
داریوش

این تدریس نیز مثل سایر تدریس های استاد شیرافکن مثل ++C عالی هستش، صدای گرم، شیوایی در بیان و تسلط کامل بر موضوع از ویژگی های تدریس استاد شیرافکن عزیز می باشد، خداقوت استاد

محمد
محمد

واقعا عالیه. بهترین آموزشی بود که از فرادرس گرفتم.

پدرام
پدرام

با سلام و عرض احترام
مثل همیشه آموزش استاد شیرافکن عالی بود من به تازه‌گی شی گرایی در پایتون OOP رو هم تموم کردم ...
فقط یه خواهش دارم لطفاً آموزش جنگو Django رو هم بصورت پروژه محور تدریس بفرمایید استاد؛ واقعا جای این آموزش با کیفیت تدریس استاد شیرافکن بسیار خالیه و بشدت هم پر تقاضا هست جنگو مخصوصا در بازار کار ...
با تشکر از استاد نمونه جناب آقای شیرافکن و فرادرس عزیز

فرشید شیرافکن - مدرس
فرشید شیرافکن - مدرس

سلام به همه مخاطبین عزیز:
خیلی ممنونم از دیدگاه های خوب و دلگرم کننده شما. بارها نظرات شما عزیزان را می خوانم و انگیزه‌ای برای بالا نگه داشتن کیفیت آموزش‌هایم می شود.
پیشنهاد می کنم بعد از این آموزش، مفاهیم شی گرایی در پایتون را که آموزش آن به تازگی منتشر شده را نیز ببینید.
فرشید شیرافکن مدرس آموزش.

امیر محمد
امیر محمد

سلام خدمت همه عزیزان زحمت کش !
اگر در فرادرس به دنبال آموزش پایتون می گردید شک نکنید این می تواند خیلی مناسب باشه به دلائل زیر:
در ابتدا این دوره جدید تر بود و محیطی که در آن آموزش دادن بسیار در تفهیم و یادگیری موئثره !
دوم اینکه این آموزش بسیار سریع، چراکه به دور از بیان تاریخچه ی پایتون و دیگر مطالب غیر ضروریست !
سوم اینکه این آموزش در عینه داشتن سرعت ، مطالب بیشتری ارائه میکنه و من عاشق این آموزش شدم !
نکته ی چهارم صرفه جویی در وقت هست ، شما با حداقل زمان حداکثر مطالب را در قالب مثال مشاهده می کنید .
نکته ی نهایی مدرس هست که خیلی خوب تدریس می کنند! گفتاره ساده و به دور از هر گونه ادا برای نمایش حرفه ای گری !
امیدوارم در آموزش ها بهترین رو انتخاب کنید

مهدی
مهدی

درود بر گروه فرادرس و استاد شیرافکن عزیز
مدتها است که می خواستم موضوعی را با گروه فرادرس درمیان بگذارم که با ارائه ی آموزش پایتون از جانب دکتر شیرافکن عزیز، زمینه را برای بیان آن مناسب یافتم:
و اما موضوع اینکه، خواهش می کنم تا حد امکان، مباحث مربوط به برنامه نویسی را به صاحبان فن آن بسپارید.
برای مثال، همین آموزشهای پیشین پایتون توسط عزیزان غیر مرتبط با کامپیوتر و بخصوص کارشناسان نرم افزاری ارائه شدند که نتیجه مطلوب حاصل نشد.
سخن را کوتاه کنم برای عزیزانی که شناخت کافی از معماری کامپیوتر، مفاهیم بنیادی داده ها و طراحی الگوریتم ها، ذخیره و بازیابی اطلاعات و.. ندارند، نتیجه ی آن عدم تفهیم در فهم موضوع خواهد بود!
قدردان زحمات جناب آقای دکتر شیرافکن عزیز که بحق در هر زمینه ای که ورود کردند انصافا حق مطلب را به بهترین وجه ادا کردند.

رامتین گلبرگ
رامتین گلبرگ

خلاصه آموزش ها رو دیدم. مثل همیشه خیلی خوب بود.
پیشنهاد میکنم یک آموزش با همین کیفیت توسط این مدرس برای #C هم ارایه بشه.

navid
navid

سلام خدمت تیم فرادرس و استاد شیرافکن. استاد شیرافکن آموزش شما در مورد مفاهیم کلاس ها در پایتون واقعا عالی و بی نظیر بود هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ شیوه ی تدریس و این آموزش هم مطمئنا به همین صورت خواهد بود. لطفا آموزش های پایتون بیشتر و پیشرفته تری در سایت خوب فرادرس قرار دهید.

رامتین
رامتین

با سلام
حتما این آموزش، آموزش خوبی خواهد بود.
اما بهتر بود اون رو تو دو قسمت ۶ ساعته مقدماتی و پیشرفته ارایه می دادید.
چون ۱۳ ساعت زمان زیادی است و حوصله شخص از بین میره


برچسب‌ها: ()fabs | ASCII | ceil | factorial | Find | fmod | function | Functor | GCD | Generators Functions | index | Inner Function | isalnum | isalpha | isdigit | issubset | Lambda expression | pi | pow | python | Slicing | sqrt | string | switch-case | TRUNC | Try Except | Tuple | اشتراک دو مجموعه | برنامه نویسی | برنامه نویسی تابع محور | برنامه نویسی دستوری | تابع ()chr | تابع ()COUNT | تابع ()endswith | تابع ()values | تابع append | تابع capitalize | تابع Del | تابع extend | تابع find | تابع format | تابع index | تابع islower | تابع isupper | تابع items | تابع join | تابع keys | تابع len | تابع lower | تابع ord | تابع replace | تابع Reverse | تابع split | تابع startwith | تابع strip | تابع title | تابع upper | تابع بازگشتی | تابع مرتبه بالا | تابع هایی برای کار با رشته | تاپل | تشخیص پالیندروم بودن | تعیین بزرگ ترین کلمه در یک رشته | تفاضل دو مجموعه | توابع داخلی | توابع مولد | جستجوی دودویی | حذف عناصر تکراری از لیست | حذف کاراکترهای یک محدوده | دستور Break | دستور Continue | دستور else...if | دستور for | دستور If | دستور if...else | دستور while | دستورات شرطی | دیکشنری های تودرتو | زبان پایتون | زبان سطح بالا | زبان سطح بالا و همه منظوره | زبان های شی گرا | ساختمان داده تاپل | ساختمان داده مجموعه | سری فیبوناچی | عبارات لامبدا | عددی بودن کاراکترهای یک رشته | عملگر In | عملگرهای انتساب | عملگرهای بیتی | عملگرهای تعیین عضویت | عملگرهای محاسباتی | عملگرهای مقایسه ای | عملگرهای منطقی | فایل CSV | فایل JSON | فایل متن | کد اسکی | ماژول math | ماژول random | متغیر محلی و سراسری | مجموع مقسوم علیه های یک عدد | مرتب سازی ادغامی | مرتب سازی انتخابی | مرتب سازی حبابی | مرتب سازی درجی | نام گذاری متغیرها | یک رشته با کاراکترهای خاص