×
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۷۵۰ تومان

آموزش آمار استنباطی برای مدیریت و علوم انسانی

آموزش آمار استنباطی برای مدیریت و علوم انسانی

هزینه آموزش
۱۲۵,۰۰۰ تومان
تخفیف ۴۵ درصدی
۶۸,۷۵۰ تومان

تعداد دانشجو
۲,۶۱۰ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۲۷ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲۶ بازخورد (مشاهده نظرات)

بحث اصلی آمار استنباطی، استفاده از داده های نمونه ای برای تخمین و یا قضاوت در مورد ویژگی های جامعه است. اهمیت این موضوع از این بابت است که در دنیای واقعی معمولاً دسترسی به اطلاعات تمام اعضای جامعه وجود ندارد و لذا در اکثر موارد مدیران و تصمیم گیرندگان ناچارند با به کارگیری بخشی از اعضاء جامعه به عنوان نمونه، در مورد ویژگی های جامعه مورد نظر قضاوت کنند و استنباط هایی را انجام دهند.

آموزش آمار استنباطی برای مدیریت و علوم انسانی

تعداد دانشجو
۲,۶۱۰ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۲۷ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۱۲۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۶۸,۷۵۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲۶ بازخورد (مشاهده نظرات)

دکتر خلیل صفری

دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی

خلیل صفری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری می باشند و مشغول به تدریس دروس تخصصی همچون آمار، تحقیق در عملیات و زبان تخصصی مدیریت هستند. ایشان همچنین به انجام تحقیق و پژوهش در زمینه کسب و کارهای کوچک و متوسط و فضای کسب و کار مشغول فعالیت هستند.

توضیحات تکمیلی

بحث اصلی آمار استنباطی، استفاده از داده های نمونه ای برای تخمین و یا قضاوت در مورد ویژگی های جامعه است. اهمیت این موضوع از این بابت است که در دنیای واقعی معمولاً دسترسی به اطلاعات تمام اعضای جامعه وجود ندارد و لذا در اکثر موارد مدیران و تصمیم گیرندگان ناچارند با به کارگیری بخشی از اعضاء جامعه به عنوان نمونه، در مورد ویژگی های جامعه مورد نظر قضاوت کنند و استنباط هایی را انجام دهند.

بر این اساس، در این مجموعه آموزشی سعی شده است در درس اول ضمن معرفی ویژگی های جامعه و نمونه و همچنین ارتباط بین آن ها، در مورد انواع روش های نمونه گیری بحث و بررسی صورت پذیرد. در درس دوم این مجموعه مباحث مربوط به برآورد پارامترهای مختلف جامعه با استفاده از داده های نمونه ای به صورت شفاف و با ذکر مثال های کاربردی به صورت مجزا مورد بحث قرار گرفته است. در سومین درس به انجام آزمون های آماری در مورد ادعاهای صورت گرفته در رابطه با پارامترهای مختلف جامعه، به صورت مجزا همراه با مثال های ساده و کاربردی پرداخته شده است. بعد از آشنایی با انواع آزمون های آماری مختلف در درس سوم، در چهارمین درس از این مجموعه آموزشی، انواع آزمون های تحلیل واریانس با ذکر جزئیات و تفاوت های این نوع آزمون ها آشنا خواهیم شد و چندین مثال را مرور و بررسی خواهیم نمود. در درس پنجم، بحث رگرسیون خطی مطرح خواهد شد و در مورد جنبه های مختلف آن از جمله نحوه محاسبه معادله رگرسیون، انجام استنباط های آماری در خصوص پارامترهای برآورد شده، بررسی مفروضات رگرسیون و ضریب های همبستگی بحث و بررسی صورت خواهد گرفت.

در آخرین درس از این مجموعه آموزشی که اختصاص به رگرسیون چندگانه و غیرخطی دارد، در مورد نحوه برآورد پارامترهای مختلف در رگرسیون چندگانه بحث می شود و ضمن ارائه چند مثال کاربردی، نحوه به کارگیری نرم افزار SPSS نیز در این خصوص شرح داده می شود و گزارش های نرم افزاری به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین برآورد معادلات رگرسیون ساده غیرخطی نمایی و سهمی نیز معرفی و مرور می شوند. در انتها نیز به بررسی معادلات رگرسیونی پرداخته می شود که در آن متغیرهای طبقه ای کیفی چند سطحی (چند ارزشی) وجود داشته باشد.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: جامعه و نمونه و ارتباط بین آن ها
  • تعریف جامعه و نمونه
  • ارتباط بین جامعه و نمونه
  • پارامتر و آماره
  • انواع روش های نمونه گیری
 • درس دوم: برآورد آماری
  • برآورد فاصله ای و نقطه ای
  • بررسی مفهوم ضریب اطمینان و میزان خطا
  • بررسی توزیع میانگین نمونه ای
  • برآورد فاصله ای میانگین جامعه
  • برآورد فاصله ای نسبت جامعه
  • برآورد فاصله ای تفاضل میانگین دو جامعه
  • برآورد فاصله ای واریانس جامعه
 • درس سوم: آزمون فرضیه
  • بررسی مفاهیم مرتبط با آزمون فرض آماری
  • بررسی انواع آزمون های یک طرفه و دو طرفه
  • بررسی انواع خطای آزمون
  • آزمون میانگین جامعه
  • آزمون اختلاف بین میانگین های دو جامعه
  • آزمون نسبت جامعه
  • آزمون واریانس جامعه
 • درس چهارم: آزمون تحلیل واریانس
  • بررسی مفاهیم مرتبط با آزمون تحلیل واریانس
  • آزمون تحلیل واریانس یک عامله
  • آزمون تحلیل واریانس دو عامله بدون تأثیر متقابل
  • آزمون تحلیل واریانس دو عامله با تأثیر متقابل
 • درس پنجم: رگرسیون و همبستگی
  • بررسی مفاهیم مرتبط با تحلیل رگرسیون
  • رگرسیون خطی ساده تک متغیره
  • تحلیل رگرسیون و استنباط آماری
  • بررسی مفروضات رگرسیون
  • ضریب همبستگی و ضریب تعیین
 • درس ششم: رگرسیون چندگانه و غیر خطی
  • معرفی و مفاهیم مربوطه
  • رگرسیون چندگانه و به کارگیری نرم افزار SPSS
  • رگرسیون غیرخطی نمایی و سهمی
  • رگرسیون با متغیرهای کیفی

 

مفید برای
 • مدیریت
 • آمار
 • اقتصاد
 • حسابداری
 • مهندسی صنایع

پیش نیاز

آشنایی با مفاهیم آمار توصیفی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

Microsoft Excel - IBM SPSS 19

پیش نمایش‌ها

۱. جامعه و نمونه و ارتباط بین آن ها
۲. برآورد آماری - بخش یکم
۳. برآورد آماری - بخش دوم
۴. برآورد آماری - بخش سوم
۵. برآورد آماری - بخش چهارم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. آزمون فرضیه - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. آزمون فرضیه - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. آزمون فرضیه - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. آزمون فرضیه - بخش چهارم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. آزمون تحلیل واریانس - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. آزمون تحلیل واریانس - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. رگرسیون و همبستگی - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. رگرسیون و همبستگی - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. رگرسیون و همبستگی - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. رگرسیون و همبستگی - بخش چهارم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. رگرسیون چندگانه و غیر خطی - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. رگرسیون چندگانه و غیر خطی - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۸ جلسه ویدئویی با مجموع ۵ ساعت و ۲۷ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش آمار استنباطی برای مدیریت و علوم انسانی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۱۷۶۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVMNG9603
مدت زمان ۵ ساعت و ۲۷ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۴۰۹ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۲,۶۱۰ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۲۶ نظر ثبت شده است.
بتول
بتول
۱۴۰۱/۰۳/۰۴
آموزش رو دوست داشتم و راضی بودم.
احمد
احمد
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
به واسطه کارم با مبحث آمار آشنایی داشتم، تا حالا دوره های مختلف و کتاب های زیادی داشتم. هیچکس رو به این روانی و شیوایی ندیدم که آموزش بده.
با این کیفیت امیدوارم از مدرس خیلی تقدیر بشه وامیدواریم که شناخته بشن، چون استاد زبر دستی هستند.
مجید
مجید
۱۴۰۰/۱۱/۰۴
خوب بود اطلاعات جامع بود، تحلیلاشون تحلیلای قشنگی بودند. در یک بازه زمانی که میخواستم. استفاده کردم
امین
امین
۱۴۰۰/۰۹/۲۹
بعنوان کسی که علاقه ای به مباحث آمار ندارم و خیلی هم چیز زیادی نمیدونم عرض میکنم بیان مدرس رسا هست مثال های زیادی حل میکنن و تمام مراحل رو جز به جز توضیح میدن خیلی خوشحالم که میشه به این سادگی توی مباحثی که ضعیف هستیم به هدف مهم یادگیری دست پیدا کنیم ممنون از فرادرس و ممنون از استاد گرامی
مجید
مجید
۱۴۰۰/۰۵/۲۶
عالی. استاد بسیار شیوا تدریس می کنند. ممنونم
دارا
دارا
۱۴۰۰/۰۴/۲۵
من راضی هستم بابت هزینه ای که کردم .
حمیدرضا
حمیدرضا
۱۳۹۹/۱۰/۱۶
با تشکر از استاد عزیز.
کیمیا
کیمیا
۱۳۹۹/۰۹/۱۴
تدریسشون روان و قابل درکه و تا حد ممکن سعی در توضیح فرمول ها دارن. ممنون از استاد عزیز و همچنین فرادرس:)
سید حامد
سید حامد
۱۳۹۹/۰۸/۱۳
با سلام. متشکرم از تدریس و فایل های کاملتان. شاد باشید و سلامت.
طاهره
طاهره
۱۳۹۹/۰۳/۱۷
من آموزشهاتون رو به طور تصادفی در گوگل پیدا کردم و الان خیلی راضی هستم که شمارو پیدا کردم، عالی هستید.
برچسب‌ها:
Adjusted R square | Alternative hypothesis | Analysis of variance (ANOVA) | assumptions | autocorrelation | Census | Central limit theorem- Estimation | Coefficient of correlation | Coefficient of Determination | Confidence Interval | Critical value | degree of freedom | Discriminant analysis | Dummy variables | Error of Estimate | Goodness of fit | Humanities | hypothesis testing | Inferential statistics | level | Linear Regression | Management | Mean square blocks (MSB) | Method of least squares | Multiple linear regression | Multiple R | Null hypothesis | Population | Regression | Right-tailed test | Sample | Sample size | Sampling | Scatter diagram | Standard error | Statistic- parameter | Student's t-distribution | Sum of squares of blocks (SSB) | Sum of squares of errors (SSE) | Two-factors analysis of variance | Type I error | آزمون تحلیل واریانس | آزمون تفاضل میانگین‌ها | آزمون فرض | آزمون فرض آماری | آزمون میانگین جامعه | آزمون نسبت جامعه | آزمون نسبت دو واریانس | آزمون های آماری | آزمون واریانس جامعه | آشنایی با پارامتر و آماره | آشنایی با توزیع های نمونه ای | آمار استنباطی | آماره | آنوا | اقتصاد | ایجاد فواصل اطمینان | برآرود واریانس جامعه | برآورد تفاضل میانگین جامعه | برآورد میانگین جامعه | برآورد نسبت جامعه | برآورد نسبت دو جامعه | برآورد نسبت واریانس | برخی تحلیل های ناپارامتریک | پارامتر | تحلیل تمایزات | تحلیل جداول رگرسیون در spss | تحلیل واریانس | تحلیل واریانس دو عامله | تحلیل واریانس دوعامله با تاثیر متقابل | تحلیل واریانس دوعامله بدن تاثیر متقابل | تحلیل واریانس یک عامله | توزیع Z | توزیع تی استیودنت | توزیع فیشر | توزیع کای اسکوئر | توزیع میانگین | توزیع میانگین نمونه ای | توزیع نرمال | توزیع های نمونه ای | توزیه کای اسکوئر | تی استیودنت | جامعه | حسابداری | خطای معیار | خود همبستگی | درجه آزادی | رگرسیون | رگرسیون با متغیر کیفی | رگرسیون تک متغیره | رگرسیون چند متغیره | رگرسیون چندسطحی | رگرسیون چندگانه | رگرسیون خطی | رگرسیون در spss | رگرسیون دو متغیره | رگرسیون ساده خطی | رگرسیون سهمی | رگرسیون غیر خطی | رگرسیون نمایی | رگرسیون و همبستگی | روش حداقل مجذورات خطا | روش حداقل مربعات | سرشماری | ضریب تعیین | ضریب تعیین تعدیل شده | ضریب همبستگی | ضریب همبستگی چندگانه | فرض صفر | فرض مقابل | فیشر | قضیه حد مرکزی | کادی اسکوئر | کای اسکوئر | متغیرهای مجازی | مجموع توان دوم انحرافات | مجموع توان دوم بلوک‌ها- مجموع توان دوم تیمارها | مجموع توان دوم خطاها | مدیریت | مدیریت و علوم انسانی | مروری بر مفاهیم آمار مقدماتی | مقایسه میانگین‌های دوجامعه | مقدار بحرانی | نسبت نمونه ای | نمودار پراکنش | نمونه | نیکویی برازش | همبستگی | واریانس بلوک‌ها | واریانس تیمارها
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۸ جلسه ویدئویی
×