هزینه آموزش
۲۷,۰۰۰ تومان

آموزش قوانین چک - از صدور چک تا دعاوی حقوقی و کیفری

آموزش قوانین چک - از صدور چک تا دعاوی حقوقی و کیفری

تعداد دانشجو
۱۰۸ نفر
۸۱ نفر در یک ماه اخیر
مدت زمان
۳ ساعت و ۳۶ دقیقه
هزینه آموزش
۲۷,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
آموزش قوانین چک - از صدور چک تا دعاوی حقوقی و کیفری

چکیده

چک یکی از اوراق تجاری و رایج ترین وسیله پرداخت است که در حقیقت جایگزین پول می شود. اهمیت و نقش چک به عنوان ساده ترین وسیله پرداخت، در تنظیم روابط و اعمال حقوقی و داد و ستد در بین مردم بسیار واضح است، چون همه ما روزانه شاهد و ناظر به گردش درآمدن تعداد بی شماری از این برگ ها هستیم و امروزه بیشتر فعالیت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه با استفاده از چک تنظیم می گردد و جریان پیدا می کند.

مدرس
خدیجه کارگر اسفندابادی

دانشجوی دکترای تخصصی علوم سیاسی

خدیجه کارگر اسفندابادی، در حال حاضر دانشجوی دکترای سال اخر علوم سیاسی گرایش مسائل ایران در دانشگاه آزاد کرج بوده و مشغول دفاع از پایان نامه خود با موضوع رساله زنان روشنفکر در عصر پهلوی هستند. ایشان سال ها سابقه تدریس درس حقوق تجارت در دانشگاه را در کارنامه خود دارند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

چک یکی از اوراق تجاری و رایج ترین وسیله پرداخت است که در حقیقت جایگزین پول می شود. اهمیت و نقش چک به عنوان ساده ترین وسیله پرداخت، در تنظیم روابط و اعمال حقوقی و داد و ستد در بین مردم بسیار واضح است، چون همه ما روزانه شاهد و ناظر به گردش درآمدن تعداد بی شماری از این برگ ها هستیم و امروزه بیشتر فعالیت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه با استفاده از چک تنظیم می گردد و جریان پیدا می کند.

علاوه بر این، بانک ها نیز برای برخی از صاحبان حساب جاری خود اعتبارات خاصی قائل می شوند و این امر نیز باعث استفاده بیشتر از چک می گردد. بنابراین، ضرورت حفظ نظم و تامین امنیت فعالیت های اقتصادی جامعه ایجاب می کند که برای صحت صدور و استفاده صحیح از چک و سایر اوراق تجاری، قواعد و ضوابط ویژه ای بر گردش آن ها حاکم گردد تا مردم با اطمینان خاطر بیشتری از آن ها استفاده کنند. بدین منظور، در قانون تجارت، قواعد و مقررات خاصی برای تنظیم و به گردش درآوردن اوراق تجاری، اعم از: سفته، برات و چک معین و پیش بینی شده است.

 
فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: تعریف و فایده اقتصادی چک
  • تعریف چک
  • فایده اقتصادی چک
 • درس دوم: صورت چک و انواع آن
  • صورت چک
   • مندرجات الزامی در چک
   • مندرجات اختیاری در چک
  • انواع چک
   • چک عادی
   • چک تایید شده یا چک بانکی
   • چک تضمین شده
   • چک تضمین شده رمزدار بین بانکی
   • چک مسافرتی
   • چک بسته
   • چک بانکی
   • چک پستی
   • حواله بانکی
   • چک وعده دار
   • چک مشروط
   • چک تضمینی
   • چک سفید امضا
 • درس سوم: الزامات صدور چک
  • شرایط مربوط به صادرکننده چک
  • شرایط مربوط به بانک
  • شرایط مربوط به دارنده
 • درس چهارم: ضرورت وجود محل
  • مفهوم ویژگی های محل
  • ضرورت وجود محل چک
  • مفهوم محل
  • قابلیت انتقال محل
 • درس پنجم: چک کیفری و حقوقی
  • چک کیفری
  • چک حقوقی
  • مجازات صدور چک بلا محل
 • درس ششم: رعایت نکات لازم در چک و چگونگی نوشتن دسته چک
  • مواردی که لازم است دارندگان چک و صاحبان حساب جاری رعایت کنند تا از دسته چک آنان سو استفاده نشود
  • نحوه نوشتن چک
   • مبلغ چک به عدد
   • امضا
 • درس هفتم: متن کامل قانون چک جدید
  • ماده ۱
  • ماده ۲
   • قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲
   • موضوع استفسار
   • نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • ماده ۳
  • ماده ۴
  • ماده ۵
  • ماده ۶
  • ماده ۷
  • ماده ۸
  • ماده ۹
  • ماده ۱۰
  • ماده ۱۱
   • تبصره
  • ماده ۱۲
  • ماده ۱۳
  • ماده ۱۴
   • تبصره ۱
   • تبصره ۲
   • تبصره ۳
  • ماده ۱۵
  • ماده ۱۶
  • ماده ۱۷
  • ماده ۱۸
   • تبصره
  • ماده ۱۹
  • ماده ۲۰
  • ماده ۲۱
   • تبصره ۱
   • تبصره ۲
  • ماده ۲۲
 • درس هشتم: مفادی از مواد قانون تجارت در ارتباط با برات، سفته و چک
  • برات
   • صورت برات
   • ماده ۲۲۳
   • ماده ۲۲۴
   • ماده ۲۲۵
   • ماده ۲۲۶
   • ماده ۲۲۷
  • قبول و نکول برات
   • ماده ۲۲۸
   • ماده ۲۲۹
   • ماده ۲۳۰
   • ماده ۲۳۱
   • ماده ۲۳۲
   • ماده ۲۳۳
   • ماده ۲۳۴
   • ماده ۲۳۵
   • ماده ۲۳۶
   • ماده ۲۳۷
   • ماده ۲۳۸
  • قبولی شخص ثالث
   • ماده ۲۳۹
   • ماده ۲۴۰
  • وعده برات
   • ماده ۲۴۱
   • ماده ۲۴۲
   • ماده ۲۴۳
   • ماده ۲۴۴
   • تبصره
  • ظهرنویسی
   • ماده ۲۴۵
   • ماده ۲۴۶
   • ماده ۲۴۷
   • ماده ۲۴۸
  • مسئولیت
   • ماده ۲۴۹
   • ماده ۲۵۰
   • ماده ۲۵۱
   • تبصره
  • پرداخت
   • ماده ۲۵۲
   • ماده ۲۵۳
   • ماده ۲۵۴
   • ماده ۲۵۵
   • ماده ۲۵۶
   • ماده ۲۵۷
   • ماده ۲۵۸
   • ماده ۲۵۹
   • ماده ۲۶۰
   • ماده ۲۶۱
   • ماده ۲۶۲
   • ماده ۲۶۳
   • ماده ۲۶۴
   • ماده ۲۶۵
   • ماده ۲۶۶
   • ماده ۲۶۷
   • ماده ۲۶۸
   • ماده ۲۶۹
  • تادیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
   • ماده ۲۷۰
   • ماده ۲۷۱
   • ماده ۲۷۲
   • ماده ۲۷۳
  • حقوق و وظایف دارنده برات
   • ماده ۲۷۴
   • ماده ۲۷۵
   • ماده ۲۷۶
   • ماده ۲۷۷
   • ماده ۲۷۸
   • ماده ۲۷۹
   • ماده ۲۸۰
   • ماده ۲۸۱
   • ماده ۲۸۲
   • ماده ۲۸۳
   • ماده ۲۸۴
   • ماده ۲۸۵
   • ماده ۲۸۶
   • تبصره
   • ماده ۲۸۷
   • ماده ۲۸۸
   • ماده ۲۸۹
   • ماده ۲۹۰
   • ماده ۲۹۱
   • ماده ۲۹۲
  • اعتراض
   • ماده ۲۹۳
   • ماده ۲۹۴
   • ماده ۲۹۵
   • ماده ۲۹۶
   • ماده ۲۹۷
  • برات رجوعی
   • ماده ۲۹۸
   • ماده ۲۹۹
   • ماده ۳۰۰
   • ماده ۳۰۱
   • ماده ۳۰۲
   • ماده ۳۰۳
   • ماده ۳۰۴
  • قوانین خارجی
   • ماده ۳۰۵
   • ماده ۳۰۶
  • سفته (فته طلب)
   • ماده ۳۰۷
   • ماده ۳۰۸
   • ماده ۳۰۹
  • چک
   • ماده ۳۱۰
   • ماده ۳۱۱
   • ماده ۳۱۲
   • ماده ۳۱۳
   • ماده ۳۱۴
   • ماده ۳۱۵
   • ماده ۳۱۶
   • ماده ۳۱۷
  • مرور زمان
   • ماده ۳۱۸
   • تبصره
   • ماده ۳۱۹
   • تبصره
  • اسناد در وجه حامل
   • ماده ۳۲۰
   • ماده ۳۲۱
   • ماده ۳۲۲
   • ماده ۳۲۳
   • ماده ۳۲۴
   • ماده ۳۲۵
   • ماده ۳۲۶
   • ماده ۳۲۷
   • ماده ۳۲۸
   • ماده ۳۲۹
   • ماده ۳۳۰
   • ماده ۳۳۱
   • ماده ۳۳۲
   • ماده ۳۳۳
   • ماده ۳۳۴
  • قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
   • ماده ۱
   • تبصره
   • ماه ۲
   • ماده ۳
   • تبصره
   • ماده ۴
   • ماده ۵
   • ماده ۶
   • ماده ۷
  • آیین نامه اجرایی موضوع ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
   • جزای نقدی
   • ماده ۱
   • تبصره ۱
   • تبصره ۲
   • ماده ۲
   • ماده ۳
   • ماده ۴
   • ماده ۵
   • ماده ۶
   • ماده ۷
   • ماده ۸
   • ماده ۹
   • ماده ۱۰
   • ماده ۱۱
   • ماده ۱۲
   • ماده ۱۳
   • ماده ۱۴
   • ماده ۱۵
   • ماده ۱۶
  • سایر محکومیت های مالی
   • ماده ۱۷
   • ماده ۱۸
   • ماده ۱۹
   • تبصره
   • ماده ۲۰
   • ماده ۲۱
   • ماده ۲۲
   • ماده ۲۳
   • ماده ۲۴
  • نکات مهم در ارتباط با قانون چک
 
مفید برای رشته های
 • حقوق

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرسپیش نمایش‌ها

پیش نمایش ۱: تعریف و فایده اقتصادی چک ۳ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۳ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۲: صورت چک وانواع آن ۸ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۶ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۳: الزامات صدور چک ۶ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۷ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۴: ضرورت وجود محل ۲ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۵: چک کیفری و حقوقی ۵ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۶: رعایت نکات لازم در چک و چگونگی نوشتن دسته چک ۴ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۷: متن کامل قانون چک جدید ۸ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۸: مفادی از مواد قانون تجارت در ارتباط با برات، سفته، چک ۱۵ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۹: قانون روش اجرای محکومیت های مالی ۶ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای تهیه آموزش ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

راهنمایی بیشتر ( +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش قوانین چک - از صدور چک تا دعاوی حقوقی و کیفری
ناشر فرادرس
کد آموزش FVLAW9903
مدت زمان ۳ ساعت و ۳۶ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
حجم دانلود ۲۱۳ مگابایت     (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)
دسته های مرتبط: آموزش های عمومی | حقوق

برچسب‌ها: استفسار | الزامات صدور چک | انواع چک | تعریف چک | جلوگیری از سو استفاده چک | چک | چک بانکی | چک بسته | چک پستی | چک تایید شده | چک تضمین شده | چک تضمین شده رمزدار بین بانکی | چک تضمینی | چک حقوقی | چک رمزدار بین بانکی | چک سفید امضا | چک عادی | چک کیفری | چک مسافرتی | چک مشروط | چک وعده دار | حواله بانکی | دعاوی حقوقی چک | دعاوی کیفری چک | شرایط صادرکننده چک | شرایط مربوط به بانک | شرایط مربوط به دارنده چک | صدور چک | صورت چک | ضرورت وجود محل چک | ظهرنویسی | فایده اقتصادی چک | قابلیت انتقال محل چک | قوانین چک | مبلغ چک به عدد | مجازات صدور چک بلا محل | محکومیت‌ های مالی | مفهوم محل چک | مندرجات اختیاری در چک | مندرجات الزامی در چک | نحوه نوشتن چک | نحوه نوشتن دسته چک | ویژگی های محل چک