×
۱۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش قواعد فقه مدنی

آموزش قواعد فقه مدنی

هزینه آموزش
۱۳۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۱۸۴ نفر
مدت زمان
۷ ساعت و ۱۶ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

یادگیری قواعد فقه برای رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات با گرایش فقه و مبانی و همچنین بقیه گرایش های حقوقی الزامی است. یک وکیل، قاضی و یا حقوقدان موفق باید به این امر تسلط کافی داشته باشند که در غیر این صورت، بسیاری از پرونده های خود را از دست می دهند. باید توجه داشت که علم حقوق در ایران برگرفته از فقه اسلامی و شیعی است و بنابراین، لازمه تخصص در مباحث حقوقی و یافتن علت و معلول های مرتبط با تدوین قواعد خاص حقوقی، آموختن این درس را از جمله ضروریات علم حقوق قرار می دهد.

آموزش قواعد فقه مدنی

تعداد دانشجو
۱۸۴ نفر
مدت زمان
۷ ساعت و ۱۶ دقیقه
هزینه آموزش
۱۳۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

دکتر محمد محمدی

دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی

ایشان در حوزه‌های مختلف علمی و اجرایی دارای سوابق متعدد هستند. مقالاتی در زمینه‌های مختلف از قبیل: جرم‌انگاری و احترام به کرامت انسانی از ایشان منتشر شده است. ایشان سمینارهای مختلفی را برای دانشجویان در مقاطع متفاوت در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارائه نموده‌اند.

توضیحات تکمیلی

یادگیری قواعد فقه برای رشته های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی، الهیات با گرایش فقه و مبانی و همچنین بقیه گرایش های حقوقی الزامی است. یک وکیل، قاضی و یا حقوقدان موفق باید به این امر تسلط کافی داشته باشند که در غیر این صورت بسیاری از پرونده های خود را از دست می دهند. باید توجه داشت که علم حقوق در ایران برگرفته از فقه اسلامی و شیعی است و بنابراین تخصص در مباحث حقوقی و یافتن علت و معلول های مرتبط با تدوین قواعد خاص حقوقی، آموختن این درس را از جمله ضروریات علم حقوق قرار می دهد.

اکثر افرادی که در آزمون های وکالت و قضاوت شرکت می کنند، به دلیل سخت و دشوار بودن فهم مطالب فقهی این درس، آن را رها کرده و به سراغ بقیه دروس می روند، حال آنکه این درس در سرنوشت افراد نقش تعیین کننده ای دارد. بنابراین، حافظه تاریخی به ما یادآوری می کند که نشان دادن تسلط بر قواعد فقهی در حقوق کشور ما می تواند سرنوشت بسیاری از پرونده ها را رقم بزند و مسیرهای تازه ای را پیش روی آن ها بگشاید.

قواعد فقه از مهم ترین پیوست های فقهی و مستندات شیعی در زمینه های خاص است که می تواند راهگشای بسیاری از مطالب باشد. آموختن این درس می تواند در فهم استدلال های حقوقدان موثر واقع شود، حتی دانشجویان نیز می توانند به سمت مشروح مذاکرات مجلس و شورای نگهبان در زمان تصویب قوانین و اشکالات فقهی مراجعه نمایند و از نزدیک استدلالاتی که منتهی به قواعد فقه است را، درک نمایند.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: کلیات قواعد فقه در متون فقهی
  • ارکان علم فقه
  • قواعد فقه
  • نظریه فقهی
  • تقسیمات احکام
  • احکام عقلی و احکام شرعی
  • احکام ارشادی و احکام مولوی
  • اماره و اصل
  • شرط
  • علت و سبب
  • مقتضی و مانع
  • حق و حکم
  • تعریف حق
  • اقسام حق
  • تعریف حکم
  • ویژگی های حکم
  • حکم موارد شک و تردید
 • درس دوم: قاعده ضمان ید
  • مستندات قاعده
  • بنای عقلا
  • سیره
  • حدیث علی الید
  • سند حدیث
  • بیان مفاد حدیث
  • جهل و عمد
  • ید ضمانی و ید امانی
  • فاعلیت و علیت در فرض تلف
  • ضمان منافع
  • منافع مستوفات و غیر مستوفات
  • منافع گوناگون و متضاد
  • ضمان کار استیفا شده
  • ضمان محرومیت از کار
  • ضمان کار در قوانین جاری
  • شیوه های ابراء ذمه
  • بازگرداندن اصل مال در صورت موجود بودن
  • جبران خسارت در صورت ناقص یا معیوب شدن مال
  • پرداخت بدل در صورت وجود عین و عدم امکان رد آن
  • پرداخت معادل در صورت تلف عین
  • تعریف مثلی و قیمی
  • گران شدن قیمت تالف
  • تعذر مثل در مثلیات
  • قیمت تالف
  • تعاقب ایدی
  • رابطه مالک با غاصبان
  • ید مجنون و صغیر
 • درس سوم: قاعده استیمان – مقبوض به عقد فاسد
  • مستندات قاعده
  • روایات
  • قاعده احسان
  • ماهیت حقوقی ید امانی
  • موارد وجود اذن
  • تعدی و تفریط
  • تلف و نقص در فرض تعدی و تفریط
  • اثر تعدی و تفریط بر عقود امانی
  • وضعیت عمل حقوقی توسط وکیل
  • وضعیت ید امانی پس از عدول از تعدی و تفریط
  • نظریه مورد اختیار
  • بار اثبات تعدی و تفریط
  • دسته بندی اقسام ید به طور کلی
  • مقبوض به عقد فاسد
  • ماخوذ بالسوم
  • ید زوج نسبت به مهریه
  • ید بایع نسبت به عین و ثمن در فرض تلف مبیع قبل از قبض
  • ید صنعتگران و کارگران
  • ید باربر
 • درس چهارم: قاعده اتلاف
  • مستندات قاعده
  • کتاب
  • روایات
  • اتلاف
  • مال
  • ضامن
  • اجماع
  • بنای عقلا
  • تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید
  • نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف
 • درس پنجم: قاعده تسبیب
  • مستندات قاعده
  • عناصر تسبیب
  • دخالت قصد و عمد
  • اجتماع مباشر و مسبب
  • اتلاف منابع
  • اجتماع اسباب
 • درس ششم: قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام
  • مستندات قاعده
  • عقل
  • کتاب
  • روایات
  • معنای ضرر و ضرار
  • نظریه مورد اختیار در معنای ضرر و ضرار
  • معنای لا در قاعده لاضرر
  • نظریه مرحوم شیخ مرتضی انصاری
  • نظریه مرحوم محقق خراسانی
  • نظریه مرحوم شریعت اصفهانی
  • نظریه مرحوم نراقی
  • نظریه امام خمینی (ره)
  • نظریه مورد اختیار
  • بنای عقلا در مورد قاعده لاضرر
  • تقدیم قاعده لاضرر بر قاعده تقسیط
  • تقدیم قاعده لاضرر بر ادله احکام اولیه
  • قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران
  • قاعده لاضرر در مورد امور عدمی
 • درس هفتم: قاعده غرور
  • مستندات قاعده
  • روایات
  • بنای عقلا
  • اجماع
  • ادله قاعده تسبیب
  • روایات خاصه
  • مدلول قاعده
  • مصادیق قاعده
  • رابطه مالک با غار و مغرور
 • درس هشتم: قاعده صحت
  • اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی
  • دلایل اصل صحت به مفهوم تکلیفی
  • آیات
  • روایات
  • اصل صحت به مفهوم وضعی
  • دلایل اصل صحت به مفهوم وضعی
  • ارزیابی دلایل
  • صحت واقعی یا صحت نزد فاعل
  • لزوم تحقق صورت عرفی عمل در معاملات
  • تعارض استصحاب با اصل صحت
  • اصل صحت در قانون مدنی
  • اصل صحت به معنای نفوذ قراردادها
 • درس نهم: قاعده اقدام
  • معنای اول قاعده
  • اقدام به زیان
  • معنای دوم قاعده
  • اقدام به ضمان
 • درس دهم: قاعده لزوم
  • معنای قاعده
  • منظور از اصل در قاعده
  • مستندات قاعده لزوم
  • قرآن
  • کتاب
  • اجماع
  • عقل
  • تحلیل آیه (اوفو بالعقود)
  • تحلیل وفای به عهد
  • تحلیل استصحاب در این قاعده
 • درس یازدهم: قاعده انحلال یک عقد به چند عقد
  • بیان و تحلیل مفهوم انحلال در فقه اسلامی
  • موارد انحلال در فقه
  • بررسی و تبیین انحلال در علم اجمالی
  • بررسی و تبیین انحلال در عقود و ایقاعات
  • بر هم خوردن عقد
  • بر هم خوردن ایقاعات
  • بررسی و تبیین انحلال در حکم تکلیفی
  • انحلال نسبت به اجزا
  • انحلال نسبت به افراد
 • درس دوازدهم: قاعده اعراض
  • تعریف قاعده اعراض در فقه
  • تبیین اعراض در متون فقهی
  • بررسی مبانی اعراض در قانون مدنی ایران
  • تحلیل قاعده اعراض در قانون مدنی مصر
  • اعراض در حقوق غرب

 

مفید برای
 • حقوق
 • الهیات
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی

پیش نیاز

آشنایی مقدماتی با حقوق

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. کلیات قواعد فقه در متون فقهی
۲. قاعده ضمان ید
۳. قاعده استیمان - مقبوض به عقد فاسد
۴. قاعده اتلاف
۵. قاعده تسبیب
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. قاعده غرور
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. قاعده صحت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. قاعده اقدام
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. قاعده لزوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. قاعده انحلال یک عقد به چند عقد
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. قاعده اعراض
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۳ جلسه ویدئویی با مجموع ۷ ساعت و ۱۶ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش قواعد فقه مدنی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۶۲۹۵ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVLAW104
مدت زمان ۷ ساعت و ۱۶ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۴۵۴ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۱۸۴ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: حقوق
برچسب‌ها:
Jurisprudence | jurisprudence one | rules of jurisprudence | rules of jurisprudence one | آزمون های وکالت و قضاوت شرکت | احکام ارشادی | احکام شرعی | احکام عقلی | احکام مولوی | استدلالات حقوقدان | اصل صحت به مفهوم وضعی | اصل صحت در قانون مدنی | اعراض در حقوق غرب | اقدام به ضمان | بنای عقلا | بیان مفاد حدیث | پیوست های فقهی | تحلیل وفای به عهد | تصویب قوانین و اشکالات فقهی | تعاقب ایدی | تعدی و تفریط | تعذر مثل در مثلیات | تعریف مثلی و قیمی | تفاوت ضمان اتلاف و ضمان ید | تقسیمات احکام | جهل و عمد | حدیث علی الید | رابطه مالک با غار و مغرور | رابطه مالک با غاصبان | رشته های حقوق | سند حدیث | سیره | شورای نگهبان | شیوه های ابراء ذمه | صحت نزد فاعل | صحت واقعی | ضمان کار استیفا شده | ضمان کار در قوانین جاری | ضمان محرومیت از کار | ضمان منافع | عقد فاسد | عقود امانی | عقود و ایقاعات | علم حقوق | علم فقه | فاعلیت و علیت در فرض تلف | فرض تعدی و تفریط | فقه | فقه اسلامی | فقه اسلامی و شیعی | فقه شیعی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | فقه یک | قاعده احسان | قاعده اعراض در قانون مدنی مصر | قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران | قواعد خاص حقوقی | قواعد فقه | قواعد فقه بخش مدنی | قواعد فقه یک | قواعد فقه یک بخش مدنی | قیمت تالف | گران شدن قیمت تالف | ماخوذ بالسوم | ماهیت حقوقی ید امانی | مبانی اعراض در قانون مدنی ایران | متون فقهی | مذاکرات مجلس | مستندات شیعی | مستندات قاعده | مستندات قاعده لزوم | مصادیق قاعده | مقتضی و مانع | منافع غیرمستوفات | منافع مستوفات | منافع مستوفات و غیر مستوفات | موارد انحلال در فقه | نظریه فقهی | نفوذ قراردادها | وضعیت عمل حقوقی توسط وکیل | ید امانی | ید باربر | ید بایع نسبت به عین و ثمن | ید زوج نسبت به مهریه | ید ضمانی | ید مجنون و صغیر
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۳ جلسه ویدئویی
×