×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش مقدماتی شبیه سازی آمار و احتمال در متلب - پیش ثبت نام

آموزش مقدماتی شبیه سازی آمار و احتمال در متلب - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش مقدماتی شبیه سازی آمار و احتمال در متلب - پیش ثبت نام

به دلیل کاربردهای مهم احتمال چه در زندگی روزمره و چه در دوره آکادمیک، تاثیر آموزش در یادگیری این علم بسیار مشهود و انکارناپذیر است. بسیاری از افراد، به خصوص دانش آموزان و دانشجویان به طور نسبی در یادگیری بسیاری از مفاهیم دچار مشکل می شوند که این امر، لزوم آموزش در این علم را بیش از پیش آشکار می سازد. به سبب آنکه درک شهودی و تجسم گرافیکی، کمک شایانی به درک مفاهیم اساسی آمار و احتمال می کنند، در فرادرس این امکان فراهم می شود تا به کمک شبیه سازی و آموزش، تجربه یادگیری لذت بخشی را از این علم پایه ای که شالوده ای از آن را تقریبا در هر زیرشاخه از ریاضیات و منطق می توان جست، به دست بیاوریم. همچنین مفاهیم پایه ای این آموزش، از کتاب شناخته شده آمار و احتمال پاپولیس (Papoulis) بهره گرفته شده اند.

آموزش مقدماتی شبیه سازی آمار و احتمال در متلب - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

علم احتمال، شاخه ای از ریاضیات است که به تحلیل و بررسی عدم قطعیت پدیده ها به صورت کمی و براساس سیستم اصل موضوعی می پردازد. در حقیقت این علم، شاخه ای از ریاضیات منطقی را ترسیم می کند که به کمک آن می توان مجموعه نتایج محتمل و میزان کمی وقوع یک پدیده تصادفی را به کمک استدلال و اطلاعات اولیه محاسبه نمود. به دلیل ماهیت احتمال، ردپای آن را تقریبا در همه شاخه های علمی می توان یافت.

از جمله مهم ترین علومی که بر پایه احتمال متکی است، می توان از: مهندسی برق، مهندسی مخابرات، شبکه های مخابراتی، تئوری اطلاعات، شبکه های مخابرات ماهواره ای و نوری، مکانیک کوانتومی، بخش عمده ای از ریاضیات گسسته، فرایندهای تصادفی یعنی مجموعه ای از متغیرهای تصادفی که در طول زمان تکرار می شوند، تئوری بازی به عنوان شاخه ای از ریاضیات که به بررسی کمی رفتارهای انتخابی بازیکنان براساس سود و زیان هر یک از آن ها می پردازد، تئوری صف، تئوری اقتصاد و علم بهینه سازی عددی، نام برد.

همان گونه که گفته شد، به دلیل کاربردهای مهم احتمال چه در زندگی روزمره و چه در دوره آکادمیک، تاثیر آموزش در یادگیری این علم بسیار مشهود و انکار ناپذیر است. بسیاری از افراد، به خصوص دانش آموزان و دانشجویان به طور نسبی در یادگیری بسیاری از مفاهیم دچار مشکل می شوند که این امر، لزوم آموزش در این علم را بیش از پیش آشکار می سازد.

به سبب آنکه درک شهودی و تجسم گرافیکی، کمک شایانی به درک مفاهیم اساسی آمار و احتمال می کنند، در فرادرس این امکان فراهم می شود تا به کمک شبیه سازی و آموزش، تجربه یادگیری لذت بخشی را از این علم پایه ای که شالوده ای از آن را تقریبا در هر زیرشاخه از ریاضیات و منطق می توان جست، به دست بیاوریم. همچنین مفاهیم پایه ای این آموزش، از کتاب شناخته شده آمار و احتمال پاپولیس (Papoulis) بهره گرفته شده اند.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: پیش درآمدی بر احتمال
  • آشنایی با تعاریف سنتی و جدید احتمال و تاثیر آن ها بر تاریخچه احتمال
  • آشنایی با تناقض معروف برتراند (Bertrand) براساس حل منطقی مساله به سه روش مختلف
  • حل مثال
 • درس دوم: جبر مجموعه ها
  • تعاریف اولیه مجموعه ها به همراه ترسیم گرافیکی آن ها
   • تهی
   • مجموعه جهانی
   • اشتراک و اجتماع
  • نمودار ون (Venn Diagram)
  • مجموعه های ناسازگار
  • احتمال مجموعه ها و فرمول بندی رسمی تعریف کولموگروف (Kolmogorov) از احتمال
  • قضایای مهم در احتمال و معرفی احتمال شرطی
  • چگونگی استفاده از متلب جهت شبیه سازی احتمال شرطی
 • درس سوم: آزمایش های تکراری
  • آزمایش پرتاب سکه به همراه شبیه سازی آن
  • آزمایش برنولی به همراه شبیه سازی آن
  • تکرار آزمایش برنولی و پرتاب سکه به طور مستقل
   • شبیه سازی
   • مشاهده میل کردن دنباله مشاهدات به احتمال مدل شده پدیده
  • قانون اعداد بزرگ
   • شبیه سازی تعدد دنباله های تصادفی نسبت به کل فضای احتمال در متلب
  • قضیه دموآور-لاپلاس (DeMoivre-Laplace Theorem)
   • تعریف
   • شبیه سازی
 • درس چهارم: متغیرهای تصادفی
  • تعریف رسمی متغیرهای تصادفی
  • متغیرهای تصادفی گسسته و توابع جرم احتمال و احتمال تجمعی
  • متغیرهای تصادفی پیوسته و توابع چگالی احتمال و احتمال تجمعی
  • شهود تابع چگالی احتمال به کمک هیستوگرام در متلب
  • معرفی دنباله های نوعی قوی و تولید تصادفی آن ها در متلب
 • درس پنجم: متغیرهای تصادفی توام
  • تعمیم تعریف متغیرهای تصادفی به بیش از یک متغیر تصادفی
   • در حالت گسسته
   • در حالت پیوسته
  • تعریف تابع چگالی احتمال توام برای متغیرهای تصادفی توام
  • تعریف چگالی احتمال شرطی برای دو متغیر تصادفی توام و تعمیم آن به بیشتر از دو به همراه هیستوگرام
  • نگاهی به مفهوم وابستگی دو متغیر تصادفی به هم و بررسی شهودی آن به کمک نمودارهای پراکندگی
 • درس ششم: دنباله متغیرهای تصادفی
  • تعریف دنباله متغیرهای تصادفی و چگونگی وابستگی آماری متغیرها به هم
  • مفهوم همگرایی در احتمال
  • مفهوم همگرایی در توزیع
  • مفهوم  همگرایی تقریبا مطمئن به همراه شهود گرافیکی
  • معرفی فرایندهای تصادفی و ترسیم نوعی تعدادی از فرایندهای معروف
   • نویز سفید (White Noise)
   • مارکوف (Markov) و وینر (Wiener)
  • مقدمه ای بر آمارگان فرایندهای تصادفی
مفید برای رشته های
 • مهندسی برق
راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مقدماتی شبیه سازی آمار و احتمال در متلب - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVEE9809
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)


نظرات

اکبر
اکبر

با سلام و روز به خیر. منتظر انتشار هستیم.
پاسخ به نظر

برچسب‌ها:
Bertrand | Bertrand Paradox | DeMoivre-Laplace Theorem | Kolmogorov | Markov | Papoulis | probability in MATLAB | Simulation of probability | Simulation of statistics | Venn diagram | White Noise | Wiener | آزمایش برنولی | آزمایش برنولی به همراه شبیه سازی آن | آزمایش پرتاب سکه | آزمایش پرتاب سکه به همراه شبیه سازی | آزمایش های تکراری | آمارگان فرایندهای تصادفی | احتمال تجمعی | احتمال شرطی | احتمال مجموعه ها | احتمال مدل شده پدیده | احتمال و تاثیر آن ها بر تاریخچه احتمال | اشتراک و اجتماع | پرتاب سکه به طور مستقل | پیش درآمدی بر احتمال | تابع چگالی احتمال توام برای متغیرهای تصادفی توام | تاریخچه احتمال | ترسیم گرافیکی مجموعه | ترسیم نوعی تعدادی | تعاریف اولیه مجموعه ها | تعدد دنباله های تصادفی | تعریف تابع چگالی احتمال توام | تعریف دنباله متغیرهای تصادفی | تعریف رسمی متغیرهای تصادفی | تعریف کولموگروف از احتمال | تعمیم تعریف متغیرهای تصادفی به بیش از یک متغیر تصادفی | تکرار آزمایش برنولی | تکرار آزمایش برنولی و پرتاب سکه به طور مستقل | تناقض معروف برتراند | توابع جرم احتمال | توابع چگالی احتمال | جبر مجموعه ها | چگالی احتمال شرطی | چگالی احتمال شرطی برای دو متغیر تصادفی توام و تعمیم آن به بیشتر از دو | چگونگی استفاده از متلب جهت شبیه سازی احتمال شرطی | چگونگی وابستگی آماری متغیرها به هم | حالت پیوسته | حالت گسسته | دنباله متغیرهای تصادفی | دنباله های نوعی قوی | دنباله های نوعی قوی و تولید تصادفی آن ها | دو متغیر تصادفی توام | شبیه سازی آمار و احتمال در متلب | شبیه سازی احتمال شرطی | شبیه سازی پرتاب سکه | شبیه سازی پرتاب سکه به طور مستقل | شبیه سازی تعدد دنباله های تصادفی | شبیه سازی تعدد دنباله های تصادفی نسبت به کل فضای احتمال در متلب | شهود تابع چگالی احتمال | شهود تابع چگالی احتمال به کمک هیستوگرام | شهود گرافیکی | فرایند مارکوف | فرایند نویز سفید | فرایند وینر | فرایندهای تصادفی | فرایندهای تصادفی و ترسیم نوعی تعدادی از فرایندهای معروف | فرمول بندی رسمی | فرمول بندی رسمی تعریف کولموگروف | فرمول بندی رسمی تعریف کولموگروف از احتمال | فضای احتمال در متلب | قانون اعداد بزرگ | قضایای مهم در احتمال | قضیه دموآور-لاپلاس | مارکوف | متغیر تصادفی | متغیر تصادفی پیوسته | متغیر تصادفی توام | متغیر تصادفی گسسته | متغیرهای تصادفی | متغیرهای تصادفی پیوسته | متغیرهای تصادفی توام | متغیرهای تصادفی گسسته | مجموعه جهانی | مجموعه های اجتماع | مجموعه های اشتراک | مجموعه های تهی | مجموعه های ناسازگار | مشاهده میل کردن دنباله مشاهدات | مشاهده میل کردن دنباله مشاهدات به احتمال مدل شده پدیده | مفهوم همگرایی | مفهوم همگرایی در احتمال | مفهوم همگرایی در توزیع | میل کردن دنباله مشاهدات | نمودار ون | نمودارهای پراکندگی | نویز سفید | همگرایی تقریبا مطمئن | همگرایی تقریبا مطمئن به همراه شهود گرافیکی | همگرایی در احتمال | همگرایی در توزیع | هیستوگرام | هیستوگرام در متلب | وابستگی آماری متغیرها | وابستگی دو متغیر تصادفی | وابستگی دو متغیر تصادفی به هم | وینر
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی