×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش طیف سنجی در شیمی معدنی - پیش ثبت نام

آموزش طیف سنجی در شیمی معدنی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش طیف سنجی در شیمی معدنی - پیش ثبت نام

در علم شیمی، از جمله شیمی معدنی نیاز است ترکیبات سنتز شده و یا ترکیبات مجهول جهت تعیین ساختار مولکولی و یا تائید ساختار سنتز شده مورد آنالیز طیف‌سنجی قرار گیرند که این آنالیز وابسته به ماهیت ترکیبات موجود در نمونه سنتزی متفاوت خواهد بود. اینکه بدانیم از چه آنالیزی می‌توانیم در این راه بهره بگیریم حیاتی و لازم است، لذا طیف‌سنجی معدنی با آموزش و معرفی آنالیزهای شناسایی ترکیبات سنتز شده بر پایه عناصر معدنی این امکان را فراهم می‌کند تا با با مهارت کسب شده صحت ترکیبات سنتز شده و ترکیبات مجهول را شناسایی کنیم.

آموزش طیف سنجی در شیمی معدنی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

در علم شیمی، از جمله شیمی معدنی نیاز است ترکیبات سنتز شده و یا ترکیبات مجهول جهت تعیین ساختار مولکولی و یا تائید ساختار سنتز شده مورد آنالیز طیف‌سنجی قرار گیرند که این آنالیز وابسته به ماهیت ترکیبات موجود در نمونه سنتزی متفاوت خواهد بود. اینکه بدانیم از چه آنالیزی می‌توانیم در این راه بهره بگیریم حیاتی و لازم است، لذا طیف‌سنجی معدنی با آموزش و معرفی آنالیزهای شناسایی ترکیبات سنتز شده بر پایه عناصر معدنی این امکان را فراهم می‌کند تا با با مهارت کسب شده صحت ترکیبات سنتز شده و ترکیبات مجهول را شناسایی کنیم.

همین دلیل یکسری آنالیز پایه برای شناسایی و تمایز بین ترکیبات با منشا آلی و معدنی، با فرمولاسیون مشخص انجام می‌شود. که آیا ماده خاص است؟ چه گروه‌های عاملی دارد؟ اجزا تشکیل‌دهنده و وزن مولکولی آن چیست؟ و در نهایت ساختار و تقارن آن تعیین می‌شود.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه عمومی برای طیف‌بینی
  • طیف امواج الکترومغناطیس
  • انرژی مطابق با انواع موج
  • انتقالات اتمی و مولکولی
  • قواعد انتخاب
  • اثر آسایش و جابه‌جایی شیمیایی روی پهنا باند طیفی
  • کاربردهای عمومی
  • تعیین غلظت
  • نقاط ایزوبستیک
  • روش‌های جلب برای محلول‌های ایزومولار
 • درس دوم: طیف‌بینی جذب الکترونی
  • سطوح انرژی الکترونی و ارتعاشی در مولکول‌های دو اتمی
  • رابطه منحنی انرژی پتانسیل با طیف الکترونی
  • نام‌گذاری حالت‌های الکترونی در مولکول
  • کوپلاژ اسپین اوربیتال
  • برهمکنش‌های آرایش‌ها
  • نکات مهم در تعیین باندهای جذبی
  • انتگرال انتقال ممان و قدرت نوسانگر
  • انحراف در بعضی از قواعد انتخاب
  • طیف فرمالدهید
  • سهم کوپلاژ اسپین - اوربیتال و کوپلاژ ارتعاشی در شدت باندهای جذبی
  • اختلاط اوربیتال‌های d ،P در بعضی تقارن‌های معین
  • سهم دوقطبی مغناطیسی و چهار قطبی الکتریکی در شدت باندهای جذبی
  • انتقالات الکترونی - انتقال بار
  • طیف جذبی امواج پلاریزه شده
  • اثر قطبیت حلال روی انتقالات الکترونی انتقال بار
  • طیف‌بینی ORD و CD و کاربردهای آن
  • طیف‌بینی MCD و کاربردهای آن
 • درس سوم: طیف‌بینی ارتعاشی مادون قرمز ورامان
  • ارتعاش‌های هارمونیک و غیر هارمونیک
  • جذب امواج به وسیله ارتعاش‌های مولکولی و قواعد انتخاب مرتبط با آن
  • ثابت نیروی یک پیوند
  • قواعد (5)6-N3
  • عواملی که باعث افزایش تعداد باندهای جذبی می‌شوند
  • تعیین باندهای جذبی ارتعاشی برای گروه‌های عاملی در مولکول‌های پیچیده و محدودیت‌های موجود
  • طیف‌بینی رامان
  • قواعد انتخاب مربوط به طیف رامان
  • نام‌گذاری‌های مختلف برای ارتعاش‌ها
  • استفاده از نظریه گروه برای تعیین تعداد باندهای فعال در طیف‌بینی مادون قرمز ورامان
  • شرایط تقارنی مورد نیاز برای کوپلاژ باندهای ترکیبی و رزونانس فرمی
  • تغییر در طیف همراه با تغییر در تقارن ناشی از کوئوردیناسیون
 • درس چهارم: طیف‌بینی رزونانس مغناطیسی هسته‌ها
  • مقدمه
  • بعضی از تعاریف اولیه - گشتاور زاویه‌ای هسته، اسپین هسته و نسبت مگنتوجیرک
  • رفتار یک مگنت در میدان مغناطیسی خارجی، گشتاور، انرژی، فرکانس لارمو و مگنتیزاسیون خالص
  • سیستم مختصات XY چرخشی
  • بردارهای مگنیتیزاسیون و زمان‌های آسایش T1, T2
  • معادله باخ
  • توصیف منحنی FID
  • اثر پوششی دیامغناطیسی و پارامغناطیسی و رنج جابه‌جایی شیمیایی برای هسته‌های مختلف
  • جابه‌جایی شیمیایی ناشی از اثرات غیر همسانگرد
  • مکانیزم کوپلاژ از طریق پیوند و وابستگی آن به خصلت S پیوند، طول پیوند (فاصله بین هسته‌ها)
  • کوپلاژ بین هسته از طریق فضا
  • طیف‌های مرتبه دو (AB) و اسپین سیستم‌های مختلف
  • به دست آوردن پارامترهای ترمودینامیکی با استفاده از NMR
  • به دست آوردن ثابت سرعت، مرتبه واکنش و آنتالپی اکتیواسیون با استفاده از NMR
  • بررسی دینامیک مولکولی با طیف‌بینی NMR
  • اثر NOE و بررسی مکانیزم آن روی شدت سیگنال‌ها
  • اساس پالس NMR (تکنیک تبدیل فوریه)
  • آزمایش اندازه‌گیری T1 با روش پالس NMR
  • تکنیک‌های NMR با پالس‌های ترکیبی
  • تکنیک‌های NMR دو‌بعدی
  • مثال‌هایی از NMR دو‌بعدی ترکیبات معدنی و آلی فلزی

مفید برای رشته‌های
 • مهندسی شیمی
 • شیمی معدنی
راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش طیف سنجی در شیمی معدنی - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVCH96091
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)


نظرات

معصومه
معصومه

 سلام و خداقوت، لطفا خواهشا هر چه سریع تر تهیه فرمایید.ممنونم
پاسخ به نظر

علی
علی

خیلی بخش مهمی هست در شیمی معدنی.لطفا زودتر منتشر شود
پاسخ به نظر

حسن
حسن

سلام و خداقوت خدمت فرادرسی ها، لطفا هر چه سریع تر تهیه فرمایید. با تشکر
پاسخ به نظر

mafhassant
mafhassant

با سلام.
دوستان هر چه زودتر تهیه گردد. با تشکر

پاسخ به نظر

برچسب‌ها:
آنتالپی اکتیواسیون با استفاده از NMR | اثر قطبیت حلال | ارتعاش های غیر هارمونیک | ارتعاش های هارمونیک | ارتعاشی در مولکول های دو اتمی | اساس پالس NMR | اسپین هسته | انتقالات اتمی و مولکولی | انتقالات الکترونی - انتقال بار | انتگرال انتقال ممان | انرژی پتانسیل با طیف الکترونی | انرژی مطابق با انواع موج | اوربیتال و کوپلاژ ارتعاشی | بردارهای مگنیتیزاسیون | برهمکنش های آرایش ها | پارامترهای ترمودینامیکی با استفاده از NMR | تعیین باندهای جذبی ارتعاشی | تعیین باندهای جذبی | تقارن ناشی از کوئوردیناسیون | تکنیک تبدیل فوریه | تکنیک های NMR دو بعدی | تکنیکهای NMR با پالس های ترکیبی | توصیف منحنی FID | ثابت نیروی یک پیوند | دینامیک مولکولی با طیف بینی NMR | رزونانس فرمی | روش های جلب برای محلول های ایزومولار | سطوح انرژی الکترونی | سهم دوقطبی مغناطیسی | سهم کوپلاژ اسپین | طیف امواج الکترومغناطیس | طیف بینی MCD | طیف بینی ORD | طیف بینی ارتعاشی مادون قرمز ورامان | طیف بینی جذب الکترونی | طیف بینی رامان | طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته ها | طیف جذبی امواج پلاریزه شده | طیف سنجی در شیمی معدنی | طیف فرمالدهید | فرکانس لارمو | قواعد انتخاب | قواعد انتخاب مربوط به طیف رامان | کوپلاژ اسپین اوربیتال | کوپلاژ باندهای ترکیبی | کوپلاژ بین هسته از طریق فضا | گشتاور زاویه ای هسته | معادله باخ | مگنتیزاسیون خالص | نام گذاری حالت های الکترونی در مولکول | نامگذاری های مختلف برای ارتعاش ها | نسبت مگنتوجیرک | نقاط ایزوبستیک
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی