×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش آشکارسازی و اندازه گیری پرتوهای تابشی - پیش ثبت نام

آموزش آشکارسازی و اندازه گیری پرتوهای تابشی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش آشکارسازی و اندازه گیری پرتوهای تابشی - پیش ثبت نام

بشر همواره در معرض تابش پرتوهای مختلف قرار دارد: پرتوهای کیهانی، مراکز تصویربرداری، رادیوتراپی و … دریافت پرتو بیش از حد مجاز باعث بروز عوارض بعضاً جبران ناپذیری می گردد. بنابراین ضروری می باشد تا همواره میزان دز رسیده به جوامع مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان از آسیب های وارده جلوگیری نمود.

آموزش آشکارسازی و اندازه گیری پرتوهای تابشی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

بشر همواره در معرض تابش پرتوهای مختلف قرار دارد: پرتوهای کیهانی، مراکز تصویربرداری، رادیوتراپی و … دریافت پرتو بیش از حد مجاز باعث بروز عوارض بعضاً جبران ناپذیری می گردد. بنابراین ضروری می باشد تا همواره میزان دز رسیده به جوامع مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان از آسیب های وارده جلوگیری نمود. همچنین با توجه به گسترش علم متدهای تصویر برداری مختلفی با به کارگیری امواج الکترومغناطیس ابداع شده است که اصول اولیه همه این متدها آشکارسازی این امواج می باشد. بنابراین افزایش دانش آشکارسازی و بهبود سیستم های آشکارسازی باعث افزایش دقت در تشخیص بیماری ها می گردد.

به عنوان مثال با افزایش دقت سیستم آشکارسازی در تصویر برداری CT می توان به رزولوشن بهتر دست یافت که این امر نیز باعث تشخیص هر چه بهتر ضایعات وارده به بیمار می گردد.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: چشمه های تابشی
  • یکاها و تعاریف اولیه
  • چشمه های الکترون های سریع
  • چشمه های ذرات باردار سنگین
  • چشمه تابش الکترومغناطیس
  • چشمه های نوترون
 • درس دوم: برهم کنش های تابش
  • برهم کنش های ذرات باردار سنگین
  • برهم کنش های الکترون های سریع
  • برهم کنش های پرتوهای گاما
  • برهمکنش های نوترون
  • پرتودهی تابش و دز
 • درس سوم: آمار توصیفی و تحلیلی در آشکارسازی
  • توصیف داده ها
  • مدل های آماری
  • کاربردهای مدل های آماری
  • بهینه سازی آمارهای شمارشی
  • انتشار خطا
  • محدودیت های قابلیت آشکارسازی
  • توزیع بازه های زمانی
 • درس چهارم: ویژگی های کلی آشکارسازها
  • مدل کلی آشکارساز
  • مدهای آشکارسازی
  • طیف های پالس
  • منحنی های شمارش
  • قدرت تفکیک انرژی
  • بازده آشکارسازی
  • زمان مرگ آشکارسازها
 • درس پنجم: اتاقک های یونیزاسیون
  • یونیزاسیون در گازها
  • جمع آوری بارها
  • عملکرد اتاقک یونیزاسیون
  • اندازه گیری دز تابشی
  • کاربرد اتاقک یونیزاسیون
  • عملکرد مد پالسی در اتاقک یونیزاسیون
 • درس ششم: شمارنده های تناسبی
  • تکثیر یون های گازی
  • طراحی شمارنده های تناسبی
  • بازده
  • انواع شمارنده های تناسبی
  • آشکارسازهای گازی ریز الگو
 • درس هفتم: شمارنده های گایگر - مولر
  • تخلیه الکتریکی گایگر
  • گازهای پرکننده
  • فرونشانی
  • رفتار زمانی
  • منحنی شمارش گایگر
  • ویژگی های طراحی
  • بازده
 • درس هشتم: آشکارسازهای سوسوزن
  • سوسوزن های آلی
  • سوسوزن های غیر آلی
  • جمع آوری نور و نصب سوسوزن
 • درس نهم: لامپ های تکثیرگر فوتون و فوتودیودها
  • فوتوکاتد
  • تکثیر الکترونی
  • خصوصیات لامپ تکثیرگر فوتون
  • تجهیزات جانبی
  • فوتودیودها
  • تحلیل پالس سوسوزنی
  • لامپ های تکثیرکننده ترکیبی
  • لامپ های تکثیر کننده حساس به مکان
  • آشکارسازهای فوتو یونیزاسیون
 • درس دهم: طیف سنجی با استفاده از آشکارسازهای سوسوزن
  • مسائل کلی در طیف نگاری پرتوهای گاما
  • برهمکنش های پرتوهای گاما
  • توابع پاسخ
  • تابش های ثانویه ایجاد شده
  • اثرات ناشی از مواد اطراف آشکارساز
  • روش های همزمانی در طیف سنجی پرتوهای گاما
  • ویژگی های طیف سنج های سوسوزن پرتوهای گاما
  • آشکارسازهای تخصصی بر مبنای سوسوزنی
 • درس یازدهم: آشکارسازهای نیمه رسانا
  • خصوصیات نیمه رساناها
  • برهمکنش پرتو ها در نیمه رساناها
  • آشکارسازهای نیمه رسانا
  • پیکر بندی آشکارسازهای نیمه رسانا
  • ویژگی های کاربردی
  • کاربرد آشکارسازهای سیلیکونی
 • درس دوازدهم: آشکارسازهای ژرمانیومی
  • مفاهیم کلی
  • خصوصیات آشکارسازهای ژرمانیومی
  • مشخصات کاربردی آشکارسازهای ژرمانیومی
  • آشکارسازی پرتوهای گاما با استفاده از آشکارسازهای ژرمانیومی
 • درس سیزدهم: سایر آشکارسازهای جامد
  • آشکارسازهای سوق لیتیومی
  • مواد آشکارساز نیمه رسانا (غیر از سیلیسیم و ژرمانیوم)
  • آشکارسازهای Avalanche
  • آشکارسازهای حساس به نور
  • آشکارسازهای نیمه رسانای حساس به مکان
 • درس چهاردهم: روش های آشکارسازی نوترون های کند
  • واکنش های نوترونی مطلوب در آشکارسازی نوترون
  • آشکارسازی بر مبنای واکنش های بور
  • آشکارسازی بر مبنای سایر واکنش ها
  • تجهیزات راکتور
 • درس پانزدهم: آشکارسازی نوترون های تند و طیف نگاری
  • شمارنده های نوترونی
  • آشکارسازی نوترون سریع بر مبنای واکنش های القائی
  • آشکارسازی نوترون سریع بر اساس پراکندگی
 • درس شانزدهم: سایر آشکارساز
  • آشکارساز چرنوکوف
  • آشکارسازهای گازی خود فرونشان
  • طیف نگارهای گاز زنون پرفشار
  • شمارنده های تناسبی و یونیزاسیون مایعات
  • آشکارسازهای کریوژنیک
  • دزیمترهای ترمولومینسانس
  • آشکارسازهای Track-Etch
  • آشکارسازهای Bubble
  • آشکارسازی نوترون بر مبنای فعال سازی
 • درس هفدهم: زمینه و حفاظ سازی
  • منابع پرتو زمینه
  • زمینه در طیف پرتوهای گاما
  • زمینه در سایر آشکارسازها
  • حفاظ سازی آشکارسازها
  • روش های کاهش پرتوهای زمینه
مفید برای رشته های
 • مهندسی پرتو پزشکی
 • مهندسی هسته ای (تمام گرایش ها)
 • فیزیک
راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش آشکارسازی و اندازه گیری پرتوهای تابشی - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVBME106
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)


نظرات

سیما
سیما

منتظر برگزاری دوره هستیم لطفا
پاسخ به نظر

محمدرضا
محمدرضا

منتظر برگزاری دوره هستیم
پاسخ به نظر

سیاوش
سیاوش

سلام ،بسیار عالی ،منتظریم ،هرچه سریعتر لطفا.
پاسخ به نظر

برچسب‌ها:
آشکار سازهای Bubble | آشکار سازی نوترون | آشکار سازی نوترون سریع | آشکارساز | آشکارساز چرنوکوف | آشکارسازهای Avalanche | آشکارسازهای Track-Etch | آشکارسازهای ژرمانیومی | آشکارسازهای سوسوزن | آشکارسازهای گازی خود فرونشان | آشکارسازهای نیمه رسانا | آشکارسازی پرتوهای گاما | آشکارسازی نوترون | اتاقک یونیزاسیون | انواع شمارنده های تناسبی | برهمکنش پرتو ها | برهمکنش های پرتوهای گاما | پالس سوسوزنی | تجهیزات راکتور | تکثیر الکترونی | تکثیر یون های گازی | چشمه تابش الکترومغناطیس | چشمه های الکترون | چشمه های تابشی | چشمه های ذرات باردار سنگین | چشمه های نوترون | حفاظ سازی آشکارسازها | دزیمترهای ترمولومینسانس | زمینه در طیف پرتوهای گاما | سوسوزن پرتوهای گاما | سوسوزن های غیر آلی | سوق لیتیومی | شمارنده های تناسبی | شمارنده های گایگر - مولر | شمارنده های نوترونی | طراحی شمارنده های تناسبی | طیف سنجی پرتوهای گاما | فرونشانی | فوتودیودفوتودیود | فوتوکاتد | کاربرد آشکارسازهای سیلیکونی | کاربرد اتاقک یونیزاسیون | کریوژنیک | کنش های الکترون های سریع | کنش های تابش | گاز زنون پرفشار | لامپ تکثیرگر فوتون | لامپ های تکثیرکننده ترکیبی | مدهای آشکار سازیانتشار خطا | نصب سوسوزن | یونیزاسیون در گازها | یونیزاسیون مایعات
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی