×
۱۷۰,۰۰۰ تومان

آموزش اصلاح نباتات

آموزش اصلاح نباتات

هزینه آموزش
۱۷۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۳۱۴ نفر
مدت زمان
۱۸ ساعت و ۴ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱۰ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش اصلاح نباتات

اصلاح نباتات که با عنوان علم بهبود گیاهان یا تکنولوژی بهبود گیاهان نیز شناخته می شود، نقش مهمی در بهبود گیاهان زراعی به منظور استفاده اقتصادی آن ها برای بشر بر عهده دارد. برای افزایش عملکرد محصولات زراعی در واحد سطح از طریق واریته های پر محصول، باید سطح علمی محققین را افزایش داد. یکی از راه های فائق آمدن بر این هدف انتشار مطالب علمی در زمینه اصلاح نباتات و علوم وابسته به آن می باشد.

آموزش اصلاح نباتات

تعداد دانشجو
۳۱۴ نفر
مدت زمان
۱۸ ساعت و ۴ دقیقه
هزینه آموزش
۱۷۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۱۰ بازخورد (مشاهده نظرات)

علی اکبر اسدی

دانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی

علی اکبر اسدی، دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری می باشند. ایشان از پایان نامه کارشناسی ارشد خود در زمینه «تنش سرمای دیررس بهاره در گندم»  دفاع کرده اند و در زمینه روش های اصلاحی و آماری دارای دانش و تجربه کاری کافی هستند.

توضیحات تکمیلی

علم و هنر تغییر و اصلاح ترکیب ژنتیکی گیاهان را که برای افزایش بازده اقتصادی آن ها صورت می گیرد اصلاح نباتات یا به نژادی می گویند. شروع اصلاح نباتات در گیاهان مختلف احتمالاً با آغاز کشاورزی همراه بوده است. اصلاح نباتات که با عنوان علم بهبود گیاهان یا تکنولوژی بهبود گیاهان نیز شناخته می شود، نقش مهمی در بهبود گیاهان زراعی به منظور استفاده اقتصادی آن ها برای بشر بر عهده دارد. برای افزایش عملکرد محصولات زراعی در واحد سطح از طریق واریته های پر محصول، باید سطح علمی محققین را افزایش داد. یکی از راه های فائق آمدن بر این هدف انتشار مطالب علمی در زمینه اصلاح نباتات و علوم وابسته به آن می باشد.

اصلاح نباتات یکی از دروس حائز اهمیت در مقطع کارشناسی می باشد که برای اکثر گرایش های مهندسی کشاورزی لازم و ضروری می باشد. در این درس با ساختار ژنتیکی گیاهان و نحوه دست ورزی آن ها آشنا می شویم.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: معرفی اصلاح نباتات
  • تعریف و تاریخچه
  • اهداف مهم اصلاحی
  • علوم وابسته به اصلاح نباتات
 • درس دوم: مبدأ گیاهان و مراکز تنوع
  • خاستگاه احتمالی گیاهان و هدف از مطالعه آن
  • تنوع زیستی و روش های ایجاد آن
  • مرکز تنوع و انواع آن
  • مراکز تنوع واویلوف (مراکز تمایز)
  • مکان های حفاظت از منابع ژنتیکی
  • بانک های ژن
  • مراکز بین المللی نگهداری منابع ژنتیکی
 • درس سوم: تولید مثل در گیاهان
  • اهمیت تولید مثل در اصلاح نباتات
  • انواع تولید مثل
  • تولید مثل جنسی
  • گرده افشانی
  • ساختمان گل
  • روش های گرده افشانی و باروری
  • عوامل مؤثر بر خود باروری
  • عوامل مؤثر بر دگر باروری
  • آپومیکسی (Apomixis) و انواع آن
  • کاربرد آپومیکسی در اصلاح نباتات
 • درس چهارم: خود ناسازگاری
  • طبقه بندی خود ناسازگاری
  • خود ناسازگاری اسپوروفیتی (Sporophyte)
  • خود ناسازگاری گامتوفیتی (Gametophyte)
  • مقایسه خود ناسازگاری گامتوفیتی و اسپوروفیتی
  • مکانیسم های خود ناسازگاری
  • روش های تعدیل یا غلبه بر خود ناسازگاری
  • کاربردهای خود ناسازگاری در اصلاح نبات
 • درس پنجم: نر عقیمی
  • نر عقیمی ژنتیکی
  • نر عقیمی سیتوپلاسمی
  • نر عقیمی ژنتیکی – سیتوپلاسمی
  • توارث نر عقیمی
  • انتقال نر عقیمی
  • کاربردهای نر عقیمی در اصلاح نباتات
 • درس ششم: ژنتیک کمی
  • اثرات ژن های یک مکان ژنی
  • اپیستازی و انواع آن (اثر متقابل بین مکان های ژنی)
  • تعداد ژن های کنترل کننده صفات کمی
  • آزمایش امرسون و ایست
  • آزمایش نیلسون اهل
  • تفکیک متجاوز
 • درس هفتم: وراثت پذیری
  • وراثت پذیری
  • ارزش ها و میانگین ها
  • انواع واریانس (فنوتیپی - ژنوتیپی - محیطی)
  • روش های محاسبه وراثت پذیری
  • برآورد اجزای واریانس ژنتیکی
  • وراثت پذیری عمومی
  • وراثت پذیری خصوصی
  • عوامل مؤثر بر وراثت پذیری
 • درس هشتم: معرفی روش های اصلاحی در گیاهان
  • تقسیم بندی روش های اصلاحی بر اساس سیستم گرده افشانی گیاهان
  • تقسیم بندی روش های اصلاحی در گیاهان خود بارور
  • تقسیم بندی روش های اصلاحی در گیاهان دگر بارور
 • درس نهم: اصلاح گیاهان خود بارور
  • وارد کردن مواد گیاهی خارجی
  • گزینش بدون دورگ گیری
  • گزینش توده ای
  • گزینش لاین خالص
  • منابع تغییر در لاین های خالص
  • گزینش پس از دورگ گیری
  • روش شجره ای
  • روش بالک
  • روش بالک تک بذر
  • روش گزینش لاین های حاصل از F2
  • روش دابل هاپلوئیدی
  • تلاقی های چندگانه
  • تلاقی برگشتی
  • آسیب پذیری ژنتیکی
 • درس دهم: هتروزیس
  • اندازه گیری هتروزیس
  • علل هتروزیس
 • درس یازدهم: انواع تلاقی در گیاهان دگر بارور
  • خویش آمیزی (اینبریدینگ)
  • تاپ کراس
  • پلی کراس
  • تلاقی دای آلل
 • درس دوازدهم: روش اصلاح گیاهان دگر بارور
  • معرفی
  • گزینش
  • گزینش لاین اینبرد
  • گزینش توده ای
  • انتخاب دوره ای
  • انواع انتخاب دوره ای
  • انواع انتخاب دوره ای فنوتیپی
  • انواع انتخاب دوره ای برای قدرت ترکیب پذیری عمومی
  • انواع انتخاب دوره ای برای قدرت ترکیب پذیری خصوصی
  • انتخاب دوره ای متقابل
  • تولید بذر هیبرید
  • نحوه تولید بذر هیبرید
  • انواع هیبرید
  • هیبریدهای ساده
  • هیبریدهای سه طرفه
  • هیبریدهای ساده تغییر شکل یافته
  • هیبریدهای چهار طرفه
  • واریته های سینتتیک
  • واریته های کمپوزیت
 • درس سیزدهم: اصلاح به روش جهش
  • جهش
  • انواع جهش
  • عوامل به وجود آورنده جهش
  • روش کاربرد عوامل جهش زا اصلاح گیاهان با استفاده از جهش
 • درس چهاردهم: اصلاح به روش تغییر در تعداد کروموزوم
  • تعریف
  • یوپلوئیدی
  • پلی پلوئیدی
  • آنیوپلوئیدی
  • اثرات پلی پلوئیدی
 • درس پانزدهم: کشت بافت
  • کشت بافت و سلول گیاهی
  • کاربرد کشت بافت در اصلاح نباتات
 • درس شانزدهم: اصلاح برای مقاومت به آفات و بیماری ها
  • مکانیسم های دفاعی در گیاهان
  • تقسیم بندی مقاومت
  • اصلاح برای مقاومت به بیماری
  • اثر متقابل میزبان – پاتوژن
  • اصلاح برای آفات
 • درس هفدهم: گزینش به کمک نشانگر
  • تعریف نشانگر
  • انواع نشانگرها
  • کاربرد نشانگرهای مولکولی در اصلاح نباتات
 • درس هجدهم: اصلاح نباتات مولکولی و مهندسی ژنتیک
  • کاربرد روش های مولکولی در اصلاح نباتات
  • مهندسی ژنتیک

مفید برای رشته های
 • زراعت و اصلاح نباتات
 • باغبانی
 • بیوتکنولوژی
 • زیست شناسی

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. معرفی اصلاح نباتات

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۲۱ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. مبدأ گیاهان و مراکز تنوع

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. تولید مثل در گیاهان

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. خود ناسازگاری

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. نر عقیمی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. ژنتیک کمی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. وراثت پذیری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. معرفی روش های اصلاحی در گیاهان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. اصلاح گیاهان خود بارور (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. اصلاح گیاهان خود بارور (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. اصلاح گیاهان خود بارور (پ)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. هتروزیس
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. انواع تلاقی در گیاهان دگر بارور
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. روش اصلاح گیاهان دگر بارور (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. روش اصلاح گیاهان دگر بارور (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. اصلاح به روش جهش
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. اصلاح به روش تغییر در تعداد کروموزوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۸. کشت بافت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۹. اصلاح برای مقاومت به آفات و بیماری ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۰. گزینش به کمک نشانگر
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۱. اصلاح نباتات مولکولی و مهندسی ژنتیک (الف)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۲. اصلاح نباتات مولکولی و مهندسی ژنتیک (ب)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۲۲ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۸ ساعت و ۴ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش اصلاح نباتات
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۰۴۷۵ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVBIO9506
مدت زمان ۱۸ ساعت و ۴ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۱ گیگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


آموزش‌های پیشنهادی برای شما


نظرات

تا کنون ۳۱۴ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱۰ نظر ثبت شده است.
زهرا
زهرا
۱۴۰۰/۰۵/۲۵

بسیار عالی بود.

سیده عصمت
سیده عصمت
۱۳۹۹/۰۳/۱۸

در این مورد هیچ آشنایی نداشتم و این آموزش همه مباحث رو از مقدمات تدریس کرد.

ولی اله
ولی اله
۱۳۹۹/۰۳/۱۷

مباحث خیلی تخصصی نیست اما اصول اولیه خوب ارائه شده بود و اینکه مدرس بیان و تسلط خوبی داشتن.

یوسف
یوسف
۱۳۹۹/۰۳/۱۶

بد نبود ولی یه سری ایرادها داشت یکی تایم زیادی تخصیص داده شده به برخی موارد که واقعا نیاز به توضیحات نبود و روی برخی از موضوعات که خیلی مهم بودن و باید بیشتر توضیح داده میشد کمتر توجه شده بود.

یاسر
یاسر
۱۳۹۹/۰۳/۱۹

به صورت کلی اگر بخوام بگم خیلی خوب بود مطالب رو دقیق و تمیز توضیح داده بودند برای تکمیل تدریس ازش استفاده کردم نحوه توضیحشون خوب بود.

سعیده
سعیده
۱۳۹۹/۰۱/۰۷

با سلام و سپاس از استاد گرامی.
کلاس از تمام جهات مفید بوده و بسیار عالی و آموزنده بود و باتوجه به اینکه بنده رشته درسی‌ام نبود، فوق آلعاده تدریس عالی داشتن.

علی
علی
۱۳۹۸/۱۱/۱۱

آفرین، استاد از کتاب هم بهتر توضیح داد زهرا
زهرا
۱۳۹۸/۱۰/۲۰

آموزش بسیار خوبی بود مثل همه آموزش های فرادرس واقعا آموزش جامع و کاملی بود من در کنار این آموزش و کتابایی که خوندم تونستم تلفظ خیلی از واژه ها رو یاد بگیرم.

مجتبی
مجتبی
۱۳۹۸/۰۹/۱۹

آموزش مدرس بسیار راضی کننده بود. مدرس روی جزئیات خیلی تسط داشتند و به صورت شفاف آموزش رو بازسازی میکردن.

رحیم
رحیم
۱۳۹۸/۰۸/۱۳

تشکر بسیار زیاد
مطالب بسیار بارزش و مهم را خدمت دوستان گذاشتید.

برچسب‌ها:
Gametophyte | Sporophyte | آپومیکسی | آزمایش امرسون | آزمایش نیلسون اهل | آسیب پذیری ژنتیکی | آنیوپلوئیدی | اپیستازی | اثرات پلی پلوئیدی | اثرات ژن های یک مکان ژنی | اسپوروفیتی | اصلاح برای آفات | اصلاح گیاهان خودبارور | اصلاح گیاهان دگربارور | اصلاح نباتات | انتخاب دوره ای | انتخاب دوره ای متقابل | انتقال نرعقیمی | اندازه گیری هتروزیس | انواع انتخاب دوره ای | انواع انتخاب دوره ای فنوتیپی | انواع تولید مثل | انواع جهش | انواع هیبرید | انواع واریانس | اینبریدینگ | بانک های ژن | پلی پلوئیدی | پلی کراس | تاپ کراس | تفکیک متجاوز | تقسیم بندی مقاومت | تلاقی برگشتی | تلاقی دای آلل | تلاقی های چندگانه | تنوع زیستی | تنوع واویلوف | توارث نرعقیمی | تولید بذر هیبرید | تولید مثل جنسی | تولید مثل در اصلاح نباتات | تولید مثل در گیاهان | تولید واریته | تولید واریته های هیبرید | جهش | خاستگاه احتمالی گیاهان | خود ناسازگاری | خود ناسازگاری اسپوروفیتی | خود ناسازگاری گامتوفیتی | خودباروری | خویش آمیزی | دابل هاپلوئیدی | دگر باروری | روش بالک | روش بالک تک بذر | روش شجره ای | روش های اصلاحی در گیاهان | روش های گرده افشانی | روش های مولکولی در اصلاح نباتات | ژنتیک کمی | ژنوتیپی | ساختمان گل | سلول گیاهی | سیستم گرده افشانی گیاهان | علل هتروزیس | عوامل مؤثر بر وراثت پذیری | فنوتیپی | قدرت ترکیب پذیری خصوصی | کاربرد آپومیکسی | کاربرد ژنتیک کمی | کاربرد عوامل جهش زا | کاربرد کشت بافت | کاربردهای خود ناسازگاری | کاربردهای نرعقیمی | کروموزوم | کشت بافت | گامتوفیتی | گرده افشانی | گرده افشانی گیاهان | گزینش بدون دو رگ گیری | گزینش پس از دورگ گیری | گزینش توده ای | گزینش خواهر برادر تنی | گزینش خواهر برادر ناتنی | گزینش لاین اینبرد | گزینش لاین خالص | گیاهان خودبارور | گیاهان دگر بارور | لاین های خالص | محاسبه وراثت پذیری | مراکز تنوع واویلوف | مرکز تنوع | مکانیسم های خود ناسازگاری | مکانیسم های دفاعی در گیاهان | منابع ژنتیکی | مهندسی ژنتیک | نامیختگی | نباتات | نباتات مولکولی | نحوه تولید بذر هیبرید | نرعقیمی | نرعقیمی ژنتیکی | نرعقیمی سیتوپلاسمی | نقش الگوی رشد | هتروزیس | هیبرید | هیبریدهای چهار طرفه | هیبریدهای ساده | هیبریدهای سه طرفه | واریانس ژنتیکی | واریته های سینتتیک | واریته های کمپوزیت | واریته های هیبرید | وراثت پذیری | وراثت پذیری خصوصی | وراثت پذیری عمومی | یوپلوئیدی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۲۲ جلسه ویدئویی
×