×
۷۵,۰۰۰ تومان

آموزش فیزیولوژی گیاهی ۱ - تغذیه و جذب

آموزش فیزیولوژی گیاهی ۱ - تغذیه و جذب

هزینه آموزش
۷۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۱۵۷ نفر
مدت زمان
۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

این آموزش، اهمیت ویژه علم فیزیولوژی گیاهی و ضرورت رویکرد جدی به آن را در علوم کشاورزی، برای همه کسانی که به نوعی با تحقیقات روز دنیا در ارتباط هستند، روشن می‌سازد. هدف از این فرادرس، آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم اصولی فیزیولوژی گیاهی است و برای درس فیزیولوژی گیاهی عمومی برای دانشجویان کارشناسی، یک درس یک ترمی محسوب می‌شود. در این فرادرس درباره شناخت محيط رشد گياه، چگونگی جذب مواد و آب از محيط، نقش اين مواد در رشد گياه، انتقال مواد در گياه و چگونگی دفع و مکانيسم‌های کنترل‌کننده آن‌ها بحث می‌گردد.

آموزش فیزیولوژی گیاهی ۱ - تغذیه و جذب

تعداد دانشجو
۱۵۷ نفر
مدت زمان
۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
هزینه آموزش
۷۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش

رها عاشوری

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی گیاهی

زمینه‌های پژوهشی و کاری تخصصی ایشان در ارتباط با حوزه‌های مختلف بیوتکنولوژی، به ویژه آزمایشگاهی است. ایشان مقاله‌های علمی مربوط به پایان‌نامه خود را در کنفرانس‌های مختلف ارائه نمودند.

توضیحات تکمیلی

شناخت فرایندهای فیزیولوژیکی (Physiological) همراه با بهره‌وری از دانش بیوشیمی (Biochemistry) و آگاهی از اصول و قواعد ژنتیکی کنترل‌کننده این فرایندها و نیز روشن شدن این واقعیت که بسیاری از اصول ژنتیک - فیزیولوژیک تنظیم‌‌کننده رشد و سازگاری در همه ارگانیزم‌ها، از قواعد و اصول مشابهی تبعیت می‌کنند، این باور و امکان را برای دانشمندان امروزی فراهم ساخته که برای تغییر پتانسیل‌های ژنتیکی - فیزیولوژیکی یک ژنوتیپ (Genotype) در جستجوی ژن‌های مربوطه و انتقال آن به گیاه هدف، پا را فراتر از مرزهای بین‌گونه‌ای بگذارند و به تبادلات ژنتیکی بین عالم یوکاریوت (Eukaryote) و پروکاریوت (Prokaryote) بپردازند.

فیزیولوژی، بیوشیمی و ژنتیک، سه بستر اساسی و زمینه اصلی این تحقیقات محسوب می‌شود که این سه دانش پایه به گونه‌ای چشمگیر، در حال پیشرفت و تحول هستند. این آموزش، اهمیت ویژه علم فیزیولوژی گیاهی و ضرورت رویکرد جدی به آن را در علوم کشاورزی، برای همه کسانی که به نوعی با تحقیقات روز دنیا در ارتباط هستند، روشن می‌سازد. هدف از این فرادرس، آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم اصولی فیزیولوژی گیاهی است و برای درس فیزیولوژی گیاهی عمومی برای دانشجویان کارشناسی، یک درس یک ترمی محسوب می‌شود. در این فرادرس درباره شناخت محيط رشد گياه، چگونگی جذب مواد و آب از محيط، نقش اين مواد در رشد گياه، انتقال مواد در گياه و چگونگی دفع و مکانيسم‌های کنترل‌کننده آن‌ها بحث می‌گردد.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه‌ای بر سازمان گیاهان و سلول‌های گیاهی‌
  • فیزیولوژی گیاهی
  • ساختار کلی سلول گیاهی
  • غشاهای بیولوژیکی
  • پروتئین‌های غشا
  • نقش اجزای غشا سلولی
  • اندامک‌های سلولی
   • واکوئل
   • هسته
   • شبکه آندوپلاسمی‌ و دستگاه گلژی
   • میتوکندری
   • پلاستیدها
   • میکروبادی‌ها
   • ریبوزوم‌ها
   • اسکلت سیتوپلاسمی
   • دیواره سلولی
   • سلول‌ها و بافت‌ها
   • اپیدرم
   • پارانشیم
   • کلانشیم و اسکلرانشیم
  • بافت‌های آوندی
  • اندام‌های گیاهی
 • ‌‌‌درس دوم: گیاهان، آب و مواد معدنی
  • نقش‌های آن در گیاه
  • ویژگی‌های فیزیکی آب
   • آب و پیوندهای هیدروژنی
   • غیر قابل فشرده شدن آب
   • گرانروی یا ویسکوزیته آب
   • نیروهای چسبندگی و پیوستگی آب
   • کشش سطحی آب
   • صعود کاپیلاری آب
   • استقامت کششی آب
   • ثابت دی‌الکتریک آب
   • چگالی و فشار بخار
  • ویژگی‌های شیمیایی آب
   • مفهوم پتانسیل آب
   • اجزا پتانسیل آب
   • پتانسیل ماتریک
   • پتانسیل اسمزی
   • پتانسیل فشاری
   • پتانسیل ثقلی
  • خواص
 • درس سوم: روابط آبی گیاه
  • فرایند تعرق
  • عوامل موثر بر تعرق
  • مزایای تعرق
  • صعود آب در آوند چوبی
   • فشار ریشه‌ای
   • اثر مویینگی
   • فرضیه پیوستگی
  • جذب آب به وسیله ریشه‌ها
 • درس چهارم: گیاهان و مواد غذایی
  • عناصر معدنی ضروری
  • عناصر مفید
  • نقش و علایم کمبود عناصر غذایی
   • نیتروژن
   • فسفر
   • پتاسیم 
   • گوگرد
   • کلسیم
   • منیزیوم 
   • آهن
   • مس 
   • روی 
   • مولیبدن
   • منگنز
   • کلر
   • نیکل
   • سدیم
   • سیلیکون
   • کبالت
  • سمیت عناصر فلزی
  • مکانیسم مقاومت در برابر سمیت
  • پدیده انباشتگی
  • اثر متقابل عناصر
  • نظریه میچرلیخ
 • درس پنجم: ریشه، خاک و جذب عناصر غذایی
  • انواع خاک
  • آب سهل الوصول
  • ظرفیت زراعی
  • نقطه پژمردگی دائم
  • انتقال از راه غشا
  • شیب‌های الکتروشیمیایی و جا به جایی یون‌ها
  • انتقال فعال اولیه
  • انتقال فعال ثانویه
  • پروتئین‌های انتقال دهنده
  • اهمیت ساختار ریشه در جذب
  • فضای آزاد ظاهری
  • تعادل دونان
  • جذب یون توسط ریشه
  • تنش کمبود آب
  • ساز و کار مقاومت به تنش آبی
 • درس ششم: گیاهان و نیتروژن
  • چرخه نیتروژن
  • آمونیفیکاسیون
  • نیتریفیکاسیون
  • دنیتریفیکاسیون
  • تثبیت نیتروژن
  • آنزیم دی‌نیتروژناز
  • آنزیم دی‌نیتروژناز و اکسیژن
  • تشکیل گره در لگوم‌ها
  • اسیمیلاسیون نیتروژن
  • اسیمیلاسیون نیترات
 • درس هفتم: انتقال مواد در گیاه
  • اهمیت انتقال
  • ترکیب شیره آوند آبکشی
  • ساز‌و‌کار انتقال در آوند آبکش
  • مسیر آپوپلاستی و سیمپلاستی
  • توزیع شیره پرورده
  • جریان فشاری مونش
  • سازوکار حرکات روزنه‌ها

 

مفید برای
 • زیست شناسی - علوم گیاهی
 • مهندسی کشاورزی

پیش نیاز

آشنایی با بیوشیمی
آشنایی با گیاه‌شناسی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه‌ای بر سازمان گیاهان و سلول‌های گیاهی
۲. گیاهان، آب و مواد معدنی
۳. روابط آبی گیاه
۴. گیاهان و مواد غذایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. ریشه خاک و جذب عناصر غذایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. گیاهان و نیتروژن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. انتقال مواد در گیاه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۸ جلسه ویدئویی با مجموع ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش فیزیولوژی گیاهی ۱ - تغذیه و جذب
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۸۲۴۹ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVBIO117
مدت زمان ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۱۷۵ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش فیزیولوژی گیاهی ۱ - تغذیه و جذب


نظرات

تا کنون ۱۵۷ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: زیست شناسی | مهندسی کشاورزی
برچسب‌ها:
Ammonia Assimilation | Bilayer Membrane | Cell Organelles | chemical potential | Colligative Properties | Denitrification | Dinitrogenase Enzyme | Electrogenic Pumps | Eukaryote | Michaelis–Menten | Molybdenum | Mycorrhiza | Nitrate Assimilation | Nitrogen Assimilation | phloem | Physiological | Plant Physiology | Vessel Element | آب به عنوان یک حلال | آب و پیوندهای هیدروژنی | آغاز شکل گیری گره | آکواپورین ها | آلودگی و پدید آمدن گره | آمونیفیکاسیون | آندودرم | آنزیم تولید هیدروژن | آنزیم دی نیتروژناز | آنزیم دی نیتروژناز و اکسیژن | آوند چوبی | آوندآبکش | اسکلت سیتوپلاسمی | اسمز - انتشار آب | اسیمیلاسیون آمونیوم | اسیمیلاسیون نیترات | اسیمیلاسیون نیتروژن | انتقال از راه غشا | انتقال فعال و پمپ های الکتروژنی | انتقال فعال و پمپ‌های الکتروژنی | انتقال مواد در گیاه | انتقال موادر در گیاه | اندازه‌گیری تعرق | اندام های گیاهی | اندامک های سلولی | اندامک‌های سلولی | اندام‌های گیاهی | بارگیری و تخلیه آوند آبکش | بررسی نیازهای گیاهان به مواد معدنی | برهمکنش ریشه - میکروب | برهمکنش ریشه میکروب | پتانسیل شیمیایی | پتانسیل‌های ژنتیکی - فیزیولوژیکی | پدیده انباشتگی | پروتئین های انتقال دهنده | پروتئین های غشا | پروتئین‌های انتقال دهنده | پروتئین‌های غشا | پروکاریوت | پلاسمودسماتا | پلاسمودسماها | پیوستگی و چسبندگی | تاثیر حرارت بر میزان تعرق | تاثیر رطوبت بر میزان تعرق | تاثیر سرعت باد بر میزان تعرق | تبادلات ژنتیکی | تثبیت بیولوژیکی نیتروژن | تثبیت کنندگان نیتروژن آزادزی | تثبیت کنندگان نیتروژن همزیست | تثبیت نیتروژن | تثبیت همزیستی نیتروژن در لگوم ها | تثبیت‌کنندگان نیتروژن آزادزی | تثبیت‌کنندگان نیتروژن همزیست | تجمع انتخابی یون ها | ترکیب شیره آوند آبکش | تغذیه نیتروژن | تغییر پتانسیل های ژنتیکی یک ژنوتیپ | تغییر پتانسیل های فیزیولوژیکی یک ژنوتیپ | تنش کمبود آب و ساز و کارهای مقاومت | توزیع شیره پرورده | جذب آب به وسیله ریشه ها | جذب یون توسط ریشه | جنبه های بیوشیمایی تثبیت نیتروژن | جنبه های ژنتیکی تثبیت نیتروژن | جنبه‌های بیوشیمیایی تثبیت نیتروژن | جنبه‌های ژنتیکی تثبیت نیتروژن | جنبه‌های کشاورز تغذیه نیتروژن | چرخه نیتروژن | حرکت آب در سلول ها و بافت ها | حرکت آب در سلول‌ها و بافت‌ها | حرکت شعاعی آب از راه ریشه | حمله به ریشه مویین | حمله به ریشه مویین و شکل‌گیری رشته سرایت | خاک به عنوان یک منبع تغذیه | خاک و جذب آب | خاک و جذب عناصر غذایی | خواص فیزیکی و شیمایی آب | خواص فیزیکی و شیمیایی آب | خواص کولیگاتیو | دانش بیوشیمی | درجه حلالیت عناصر مختلف | درجه حلالیت عناصر مختلف در شیره خام و پرورده | دنیتریفیکاسیون | دیواره سلولی اولیه | دیواره سلولی ثانویه | دیواره های سلولی | دیواره‌های سلولی چقدر حالت ارتجاعی دارند | رهاسازی باکتری | روابط آبی گیاه | روپوست | ژنوتیپ | ساختار بافت آوندی | ساز و کار انتقال در آوند آبکش | ساز و کارهای باز و بسته شدن روزنه ها | ساز و کارهای باز و بسته شدن روزنه‌ها | سازمان گیاهان | سازمان گیاهان و سلول‌های گیاهی | سلنیوم‌ | سلول گیاهی | سلول ها و بافت ها | سلول های گیاهی | سمی بودن ریزمغذی ها | سیلیکون | شکل گیری رشته سرایت | شناخت فرایندهای فیزیولوژیکی | شیب های الکتروشیمیایی و جابه جایی یون ها | صدور نیتروژن تثبیت شده از گره ها | صدور نیتروژن تثبیت شده از گره‌ها | صعود آب در آموند چوبی | صعود آب در آوند چوبی | علم فیزیولوژی گیاهی | عناصر معدنی | عناصر معدنی ضرور‌ی | غشاهای بیولوژیکی | غشای دولایه | فرایندهای فیزیولوژیکی | فرضیه پیوستگی | فیزیولوژی گیاهی | فیزیولوژی گیاهی 1 | فیزیولوژی گیاهی عمومی | قواعد ژنتیکی | قواعد ژنتیکی کنترل‌کننده | کارایی تعرق | کبالت | کلونی شدن باکتری ها | کلونی شدن باکتری‌ها و آغاز شکل‌گیری گره | کولیگاتیو | گستره فیزیولوژی گیاهی | گوگرد | گیاهان و مواد غذایی | گیاهان و نیتروژن | ماده زمینه ای برون سلولی | ماده زمینه‌ای برون سلولی | مدل مکائیلیس منتن | مدل میکائلیس منتن | مسیر حرکت شعاعی یون ها در ریشه | مسیر حرکت شعاعی یون‌ها در ریشه | مفاهیم اصولی فیزیولوژی گیاهی | مفهوم پتانسیل آب | مولیبدن | مویینگی | میزان تعرق | میکوریزا | ناقل‌ها و کانال‌ها | نحوه مطالعه مقدار عناصر در گیاه | نقاط مهم پتانسیلی در خاک | نقش های عناصر غذایی و علائم کمبود | نقش‌های عناصر غذایی و علائم کمبود | نواحی جذب در ریشه | نیازهای گیاهان به مواد معدنی | نیتریفیکاسیون | نیروی محرک تعرق | هزینه انرژی تثبیت نیتروژن | واکوئل | یوکاریوت
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۸ جلسه ویدئویی
×