×
۱۵۵,۰۰۰ تومان

آموزش روش های بیوشیمی و بیوفیزیک

آموزش روش های بیوشیمی و بیوفیزیک

هزینه آموزش
۱۵۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۷۰ نفر
مدت زمان
۹ ساعت و ۲۹ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

از آنجایی که مطالعه ماکرومولکول‌های حیاتی در رشته‌های علوم زیستی از اهمیت بالایی برخوردار است، آشنایی و یادگیری اصول روش‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی برای دانشجویان و محققان علوم زیستی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این فرادرس سعی شده است که اصول کلی استخراج، دیالیز، ته‌نشین‌سازی، روش‌های مختلف طیف‌سنجی، کروماتوگرافی و الکتروفورز توضیح داده شود. لازم به ذکر است که بسیاری از مطالب این آموزش علاوه بر اقتباس از منابع معتبر موجود در این زمینه، از تجربیات و پژوهش‌های اینجانب نشات گرفته است.

آموزش روش های بیوشیمی و بیوفیزیک

تعداد دانشجو
۷۰ نفر
مدت زمان
۹ ساعت و ۲۹ دقیقه
هزینه آموزش
۱۵۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش

دکتر زهره جهانگیری زاده

دکتری تخصصی بیوشیمی

ایشان به روش‌های مختلف کروماتوگرافی، الکتروفورز (Electrophoresis)، روش‌های تعیین ساختار پروتئین‌ها و انوع روش‌های طیف‌سنجی و بیوکالریمتری تسلط کامل دارند و مدیر تحقیقات و توسعه شرکت داروسازی در زمینه تولید داروهای نوترکیب و مدرس دانشگاه نیز هستند.

توضیحات تکمیلی

از آنجایی که مطالعه ماکرومولکول‌های حیاتی در رشته‌های علوم زیستی از اهمیت بالایی برخوردار است، آشنایی و یادگیری اصول روش‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی برای دانشجویان و محققان علوم زیستی حائز اهمیت بسیار است. در این فرادرس سعی شده است که اصول کلی استخراج، دیالیز، ته‌نشین‌سازی، روش‌های مختلف طیف‌سنجی، کروماتوگرافی و الکتروفورز توضیح داده شود.

روش‌های کروماتوگرافی و الکتروفورز به منظور یادگیری اصول تهیه مواد یا استخراج، تخلیص و شناسایی ماده خالص انتخاب شده و روش‌های مختلف طیف‌سنجی جهت تعیین غلظت، فعالیت و شناسایی ساختمان ماکرومولکول‌ها و گروه‌های عاملی آن توضیح داده شده است. همچنین به روش‌های مختلف طیف‌سنجی اعم از: مرئی - فرابنفش، فلورسانس، فروسرخ، دورنگ‌نمایی دورانی، رزونانس مغناطیس هسته‌ای، تابش اشعه ایکس و طیف‌سنجی جرمی پرداخته شده است.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • فصل یکم: رسوب‌ دادن و ته‌نشین‌سازی
  • درس یکم: سانتریفیوژ - بخش یکم
  • درس دوم: سانتریفیوژ - بخش دوم
 • فصل دوم: دیالیز تعادلی
  • درس سوم: تئوری و کاربرد دیالیز تعادلی
 • فصل سوم: استخراج و جداسازی ماکرومولکول‌ها توسط کروماتوگرافی (Chromatography)
  • درس چهارم: تئوری کروماتوگرافی
  • درس پنجم: روش‌های کروماتوگرافی - بخش یکم
  • درس ششم: روش‌های کروماتوگرافی - بخش دوم
  • درس هفتم: روش‌های کروماتوگرافی - بخش سوم
  • درس هشتم: روش‌های کروماتوگرافی - بخش چهارم
 • فصل چهارم: الکتروفورز (Electrophoresis)
  • درس نهم: تئوری الکتروفورز
  • درس دهم: انواع الکتروفورز
  • درس یازدهم: روش‌های الکتروفورز - بخش یکم
  • درس دوازدهم: روش‌های الکتروفورز - بخش دوم
  • درس سیزدهم: روش‌های الکتروفورز - بخش سوم
  • درس چهاردهم: روش‌های الکتروفورز - بخش چهارم
 • فصل پنجم: روش‌های طیف‌سنجی
  • درس پانزدهم: اصول طیف‌سنجی - بخش یکم
  • درس شانزدهم: اصول طیف‌سنجی - بخش دوم
  • درس هفدهم: طیف‌سنجی فرابنفش - مرئی
  • درس هجدهم: کروموفورها (Chromophore) - بخش یکم
  • درس نوزدهم: کروموفورها - بخش دوم
  • درس بیستم: کروموفورها - بخش سوم
  • درس بیست‌و‌یکم: طیف‌سنجی فلورسانس (Fluorescence) - بخش یکم
  • درس بیست‌و‌دوم: طیف‌سنجی فلورسانس - بخش دوم
  • درس بیست‌وسوم: طیف‌سنجی فلورسانس - بخش سوم
  • درس بیست‌وچهارم: طیف‌سنجی فلورسانس - بخش چهارم
  • درس بیست‌وپنجم: لومینسانس (Luminescence) و بیولومینسانس (Bioluminescence)
  • درس بیست‌وششم: طیف‌سنجی فروسرخ - بخش یکم
  • درس بیست‌وهفتم: طیف‌سنجی فروسرخ - بخش دوم
  • درس بیست‌وهشتم: طیف‌سنجی فروسرخ - بخش سوم
  • درس بیست‌و‌نهم: طیف‌سنجی دورنگ‌نمایی دورانی - بخش یکم
  • درس سی‌ام: طیف‌سنجی دورنگ‌نمایی دورانی - بخش دوم
  • درس سی‌‌ویکم: بررسی ساختار پروتئین توسط طیف‌سنجی CD
  • درس سی‌ودوم: مطالعه اسیدهای نوکلئیک توسط طیف‌سنجی CD
  • درس سی‌وسوم: طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ - بخش یکم
  • درس سی‌وچهارم: طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ - بخش دوم
  • درس سی‌وپنجم: طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ - بخش سوم
  • درس سی‌وششم: طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ - بخش چهارم
  • درس سی‌وهفتم: طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ - بخش پنجم
  • درس سی‌وهشتم: طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ - بخش ششم
  • درس سی‌ونهم: طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته‌ - بخش هفتم
  • درس چهلم: طیف‌سنجی رزونانس پلاسمون سطحی
 • فصل ششم: طیف‌سنجی جرمی
  • درس چهلم‌ویکم: تئوری طیف‌سنجی جرمی - بخش یکم
  • درس چهلم‌ودوم: تئوری طیف‌سنجی جرمی - بخش دوم
  • درس چهلم‌وسوم: تئوری طیف‌سنجی جرمی - بخش سوم
  • درس چهلم‌وچهارم: کاربرد طیف‌سنجی جرمی
 • فصل هفتم: بیوکالریمتری (Biocalorimetry)
  • درس چهلم‌وپنجم: ترمودینامیک
  • درس چهلم‌وششم: کالریمتری اسکن تفاضلی - بخش یکم
  • درس چهلم‌وهفتم: کالریمتری اسکن تفاضلی - بخش دوم
  • درس چهلم‌وهشتم: کالریمتری اسکن تفاضلی - بخش سوم
  • درس چهلم‌ونهم: کالریمتری تیتراسیون هم‌دما

 

مفید برای
 • بیوشیمی
 • بیوفیزیک
 • علوم سلولی و مولکولی

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. سانتریفیوژ - بخش یکم
۲. سانتریفیوژ - بخش دوم
۳. تئوری و کاربرد دیالیز تعادلی
۴. تئوری کروماتوگرافی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. روش‌های کروماتوگرافی - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. روش‌های کروماتوگرافی - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. روش‌های کروماتوگرافی - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. روش‌های کروماتوگرافی - بخش چهارم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. تئوری الکتروفورز
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. انواع الکتروفورز
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۵۰ جلسه ویدئویی با مجموع ۹ ساعت و ۲۹ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش روش های بیوشیمی و بیوفیزیک
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۸۰۲۹۸ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVBIO133
مدت زمان ۹ ساعت و ۲۹ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۷۸۹ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش روش های بیوشیمی و بیوفیزیک


نظرات

تا کنون ۷۰ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: زیست شناسی
برچسب‌ها:
Biocalorimetry | Bioluminescence | Chromatography | Chromophore | Electrophoresis | Luminescence | آموزش روش های بیوشیمی | آموزش روش های بیوفیزیک | استخراج ماکرومولکول‌ ها توسط کروماتوگرافی | اصول طیف سنجی | انواع الکتروفورز | بررسی الکتروفورز | بررسی دیالیز تعادلی | بررسی ساختار پروتئین | بررسی سانتریفیوژ | بررسی کروماتوگرافی | بررسی کروموفورها | بیوکالریمتری | بیولومینسانس | تئوری الکتروفورز | تئوری دیالیز تعادلی | تئوری طیف ‌سنجی جرمی | تئوری کروماتوگرافی | جداسازی ماکرومولکول‌ ها توسط کروماتوگرافی | روش های الکتروفورز | روش های بیوشیمی | روش های بیوفیزیک | روش های طیف سنجی | روش های کروماتوگرافی | طیف‌ سنجی CD | طیف سنجی جرمی | طیف ‌سنجی دو رنگ ‌نمایی دورانی | طیف ‌سنجی رزونانس پلاسمون سطحی | طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته | طیف سنجی فروسرخ | طیف سنجی فلورسانس | طیف‌سنجی فرابنفش - مرئی | کاربرد دیالیز تعادلی | کاربرد طیف ‌سنجی جرمی | کالریمتری اسکن تفاضلی | کالریمتری تیتراسیون هم‌ دما | لومینسانس | مطالعه اسیدهای نوکلئیک | مطالعه ماکرومولکول‌ های حیاتی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۵۰ جلسه ویدئویی
×