×
مجموعه آموزش وردپرس

مجموعه آموزش وردپرس

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۶۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۶ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۲۶,۶۱۹ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۴,۶۹۳ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴,۳۲۳ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۴,۰۹۹ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۸۱۹ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۵۳۸ مدرس: زهرا داودی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۲,۶۷۱ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲,۴۸۰ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲,۲۰۹ مدرس: مهران شمالی مدت زمان آموزش: ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۴۲ مدرس: شهیار زوراوند مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲۳۷ مدرس: سجاد شهریاری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۹۶ مدرس: پویا عمادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: بهراد طاهری نیا مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۴۰۹ مدرس: مصطفی نظرزاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۳۳۱ مدرس: پویا عمادی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱۷۰ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید