×
مجموعه آموزش ابزار مدیریت وب سایت

مجموعه آموزش ابزار مدیریت وب سایت

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۶۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۸ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۲۶,۱۳۰ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۴,۴۴۲ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۷,۵۰۵ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳,۶۷۱ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۷۳۴ مدرس: عادل سرمست مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۲۲۱ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۴۷۷ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۲,۵۰۶ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۷۹۵ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۶۹۰ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۳۸۰ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۴۱۹ مدرس: زهرا داودی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۲۱۵ مدرس: عرفان رحیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۳۹۰ مدرس: مصطفی نظرزاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱۱۶ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱۰۷ مدرس: سجاد قابل مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱,۱۷۵ مدرس: امید بهشتی فر مدت زمان آموزش: ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱۲۴ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید