×
مجموعه آموزش پیش‌‌ بینی و تحلیل سری‌‌ های زمانی

مجموعه آموزش پیش‌‌ بینی و تحلیل سری‌‌ های زمانی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه
۳۲ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه
۴ عنوان آموزشی