×
مجموعه آموزش تحلیل تکنیکال - از مقدماتی تا پیشرفته

مجموعه آموزش تحلیل تکنیکال - از مقدماتی تا پیشرفته

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۹۳ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۶ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۹,۶۶۹ مدرس: علی ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۷,۳۸۹ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱۴,۵۲۴ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱۱,۲۲۷ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴,۷۶۸ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۵۱۲ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۴,۱۸۳ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱۲,۶۲۱ مدرس: مهدی صالحی فرهادپور مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۹,۳۰۲ مدرس: مهدی صالحی فرهادپور مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۹,۳۹۰ مدرس: محسن قاسميان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲,۰۵۵ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۴۱۴ مدرس: محمد بهرامی حقیقی مدت زمان آموزش: ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۳۵۲ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۲۷۲ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱,۳۰۴ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱,۲۵۳ مدرس: مصطفی جمشیدی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید