مجموعه آموزش برنامه نویسی پایتون (Python)

مجموعه آموزش برنامه نویسی پایتون (Python)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۹۰ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۴ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۳۲,۴۸۱ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۲,۳۵۴ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۵,۷۰۹ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱۲,۰۵۸ مدرس: میترا تجربه کار مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴,۵۴۸ مدرس: پویا جمالی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۵,۳۹۴ مدرس: پدرام شاه صفی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۴,۸۷۹ مدرس: سید رضا دهقان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۸۴۷ مدرس: محمد آذری جعفری مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۵,۳۵۴ مدرس: محمد حسینی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۷۳۴ مدرس: مجید ایرانپور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲,۳۸۷ مدرس: احسان یزدانی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۸۳۹ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۸۵۷ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۶۸۵ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۲,۲۳۷ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۹۰۵ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۴۴۹ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱,۱۱۰ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۸۴۰ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۹۶۲ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۲۹۹ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۵۸۹ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۴۲۱ مدرس: پویا جمالی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۴۸۸ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۷۶ مدرس: علی شاهدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۱۳۰ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۳۹ مدرس: عباس محمدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱۴۸ مدرس: محمد جواد خرامان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱۴۵ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۱۲۴ مدرس: کسری علومی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۱۸۰ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۹۲ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۷۵ مدرس: طه اهوازی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۱۸۶ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۲۱۶ مدرس: یونس شکوهی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۳۴۳ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۱۸۲ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۲۸۶ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۵۷۴ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۶۶ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۲,۱۸۷ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۵۵ مدرس: حامد حاجوی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۱۲۳ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۶۰ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۱۷۰ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۳۴۳ مدرس: اهورا کشاورز مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۳۲۶ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۷۴۹ مدرس: فرزین عبدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۲۸۲ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۱,۱۵۰ مدرس: محمد سعید مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۱,۲۵۰ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۶۹۶ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۱۶ مدرس: عباس محمدی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۸۶ مدرس: علی دژبرد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید