×
مجموعه آموزش برنامه نویسی پایتون (Python)

مجموعه آموزش برنامه نویسی پایتون (Python)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه
۲۰۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه
۳۲ عنوان آموزشی