×
مجموعه آموزش مهارت های ارائه و ساخت اسلاید

مجموعه آموزش مهارت های ارائه و ساخت اسلاید

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۲ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۹ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۳,۶۰۹ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۵,۰۱۸ مدرس: دکتر اسماعیل آتشپز گرگری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۵,۵۷۷ مدرس: حمیدرضا انصاری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳,۱۰۹ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۳۶۷ مدرس: حمیدرضا انصاری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۸۴۶ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۲,۴۳۰ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۶۲ مدرس: سعید فضلعلی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۵۰۲ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید