مجموعه آموزش فتوشاپ، طراحی و گرافیک کامپیوتری

مجموعه آموزش فتوشاپ، طراحی و گرافیک کامپیوتری

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۳۱ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۷ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۲,۸۱۲ مدرس: زهرا ضمامی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۷,۵۰۸ مدرس: کورش آذریان پور مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴,۶۶۶ مدرس: مهدی اشرفی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۷,۰۶۲ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۸۵۳ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۴۷۵ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۸۶۵ مدرس: امیرمحمد یعقوب زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۰۱۴ مدرس: امیرمحمد یعقوب زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۶۰۶ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۹۱۳ مدرس: فریماه فاطمی مدت زمان آموزش: ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۸۹۲ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۶۴۹ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۴۶۰ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۵۴۰ مدرس: بهاره باقری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱,۲۲۷ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۲۷۳ مدرس: میلاد صادقی مدت زمان آموزش: ۲۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱۸۳ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۸ مدرس: بهاره باقری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱,۵۰۳ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۲۹ مدرس: امین صلاحی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۴۰۸ مدرس: امیرمحمد یعقوب زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۷۴ مدرس: محمدرضا سعادتی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۷ مدرس: محمد‌ جواد صابری نسب مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۶۲ مدرس: سیما پاک سرشت مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱۱۷ مدرس: سیدحمید موسوی مدت زمان آموزش: ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۲۹۵ مدرس: نگین بابائی کورس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۶ مدرس: میلاد مرادی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۶ مدرس: مهیار قدیانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱۱۲ مدرس: امیرمحمد مومنی کوهستانی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۱۰۲ مدرس: امیرعلی میلانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۶۲ مدرس: مهدیار طالبی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۵۸ مدرس: نجمه رحیمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۱,۹۹۶ مدرس: مهدی اشرفی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۹۶ مدرس: حمید وفایی ملامحمود مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۸۳ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۱,۱۷۸ مدرس: نجمه رحیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۲,۱۱۹ مدرس: سید محمد حسینی کیا مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۵۹۵ مدرس: مهدی اشرفی مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۱۸۶ مدرس: علی خسروی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۲۴۳ مدرس: علی خسروی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۴۲ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۷۲ مدرس: حامد روشن قیاس مدت زمان آموزش: ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۳۰۷ مدرس: آرمان کهریزی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۶۳۴ مدرس: فربد علی خانی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۱۸۰ مدرس: امین صلاحی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۳۸ مدرس: میثم شمسی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۱۴۴ مدرس: فاطمه رستمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۴۴۵ مدرس: امیر یاری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۷۰ مدرس: امیر یاری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۲۹۳ مدرس: نرگس محبت کار مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۱۸۰ مدرس: حسام ظهرابی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۱۵۱ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۲۶۵ مدرس: امیرمحمد یعقوب زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۲۱۴ مدرس: نجمه رحیمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۱۸۶ مدرس: نجمه رحیمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۲۹۶ مدرس: سید محمد حسینی کیا مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
57
تعداد دانشجویان: ۵ مدرس: فاطمه سعیدی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید