×
مجموعه آموزش امنیت شبکه (Network Security)

مجموعه آموزش امنیت شبکه (Network Security)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۸ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۰ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۴,۵۴۱ مدرس: میلاد انارفرهاد مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲,۵۲۷ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۲,۷۵۵ مدرس: عادل سرمست مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۷۴۴ مدرس: مهدی مهدیانی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۶۷۱ مدرس: علی عباسی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۴۰۷ مدرس: صمد نجارقابل مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: نیما عظیم زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۶۳ مدرس: مریم محیط مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱۰۵ مدرس: بهزاد داودنیا مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۲۶۷ مدرس: بهزاد داودنیا مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید