×
مجموعه آموزش توسعه اپلیکیشن موبایل

مجموعه آموزش توسعه اپلیکیشن موبایل

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۸۱ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۵ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۳,۸۷۰ مدرس: محمدمهدی علیزاده مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۹,۰۹۴ مدرس: محمدمهدی علیزاده مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۸,۲۱۴ مدرس: محمدمهدی علیزاده مدت زمان آموزش: ۲۵ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۹۸۷ مدرس: علی سامانی پور مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۰۴۴ مدرس: مجتبی حسین پور مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۵۴۵ مدرس: فرشید کرمی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۹۵۷ مدرس: علیرضا منعم مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱۵۴ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲,۳۶۰ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۹۱۷ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۸۵۵ مدرس: محمدمهدی علیزاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۷۶۱ مدرس: علی آهوی آتشین مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۵۹۷ مدرس: محمود خاوریان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۲,۰۸۷ مدرس: محمدمهدی علیزاده مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۷۲۲ مدرس: مهدی نویدی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۳۷۹ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۶۵۵ مدرس: مجتبی شریفی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۶۷۵ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۴۸ مدرس: نعیم یوسفی فرد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱۹۴ مدرس: مهدی محمدی حسین آباد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۲۹ مدرس: شقایق حمیدی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۳۶ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: علیرضا احمدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۲۴ مدرس: میلاد خط شب مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۲۰ مدرس: امیر محمد رضائی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید