×
مجموعه آموزش اکسل

مجموعه آموزش اکسل

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۷۴ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۸ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۴۰,۹۴۱ مدرس: دکتر آزاده سهرابی نژاد مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۳,۶۷۰ مدرس: محمدحسین مهدوی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱۲,۸۱۴ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۴,۵۲۰ مدرس: فاطمه رضازاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴,۱۳۰ مدرس: احمدرضا چراغلو مدت زمان آموزش: ۲ ساعت
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۷,۲۶۵ مدرس: جبار کیانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۶,۴۴۲ مدرس: جواد پالیزوان زند مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱۰,۰۷۳ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۸,۹۲۲ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۸,۰۳۹ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۶,۲۱۵ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۵۷۴ مدرس: عبدالرحیم سرودلیر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۳۹۵ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۷۲۹ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۸۴۷ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱,۱۹۰ مدرس: لیلا عزیزوند مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۲,۸۰۱ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱,۵۰۱ مدرس: حسین کاشانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید