×
مجموعه آموزش جاوا (Java)

مجموعه آموزش جاوا (Java)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۹۵ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۹ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۲۶,۴۹۶ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲,۱۵۰ مدرس: مصطفی عنبرمو مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱,۷۰۴ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۴۵۴ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۹۶۰ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۱۷۸ مدرس: مصطفی عنبرمو مدت زمان آموزش: ۱۷ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۶۱۸ مدرس: رضا غلام زاد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۸۸۱ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۷۱۸ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱۲ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۵۱ مدرس: عباس نیک نفس مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۳۸ مدرس: دکتر سید مهدی حسینی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱۵۹ مدرس: احسان یزدانی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۴۲ مدرس: علی حسن زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۵۴ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۱۸۲ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱۵۶ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۴۸ مدرس: حسین نوری کادیجانی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۴۷ مدرس: دکتر شیوا اسدیان فام مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید