×
مجموعه آموزش اینترنت اشیا و شبکه هوشمند

مجموعه آموزش اینترنت اشیا و شبکه هوشمند

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه
۳۵ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه
۷ عنوان آموزشی