×
مجموعه آموزش پردازش تصویر و ویدئو | مقدماتی تا پیشرفته

مجموعه آموزش پردازش تصویر و ویدئو | مقدماتی تا پیشرفته

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه
۶۶ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه
۱۲ عنوان آموزشی