×
مجموعه آموزش مهارت های کاربردی کامپیوتر (ICDL)

مجموعه آموزش مهارت های کاربردی کامپیوتر (ICDL)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۷۸ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۰ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۴۱,۶۷۶ مدرس: دکتر آزاده سهرابی نژاد مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲۰,۵۳۱ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۲۲,۹۴۴ مدرس: محسن زارع مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱۳,۶۰۸ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۷,۸۴۳ مدرس: محمدحسین مهدوی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۳,۳۷۷ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱۰,۱۶۴ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۹,۰۱۶ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۶,۴۱۳ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۳,۴۰۸ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۴,۷۴۸ مدرس: ساناز رهروانی مدت زمان آموزش: ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۴,۸۷۸ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۸۹۵ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۰۰۶ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۲,۸۸۴ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۴,۱۸۷ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۲,۸۹۲ مدرس: دکتر آرمان ری بد مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۹۵۵ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۴۰ مدرس: محمدرضا جعفری جَید مدت زمان آموزش: ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۸۸۸ مدرس: علیرضا ملک زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید