×
مجموعه آموزش علوم انسانی (Humanities)

مجموعه آموزش علوم انسانی (Humanities)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۵۸ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۶ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱,۲۸۰ مدرس: دکتر مهدیه السادات میرترابی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۳,۱۵۲ مدرس: دکتر خلیل صفری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۲۸۲ مدرس: بهزاد ستاری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۱۶۸ مدرس: دکتر داوود علی پور مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲۶۲ مدرس: دکتر مهدی حسین زاده مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۳۵۷ مدرس: دکتر نسرین محمدحسنی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۴۷۹ مدرس: خدیجه کارگر اسفندابادی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۲۴۷ مدرس: محسن سمیعی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۸۶۶ مدرس: محمدرضا محمدی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۵۴۵ مدرس: دکتر سینا ترکاشوند مدت زمان آموزش: ۳ ساعت
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۲۱۹ مدرس: دکتر حسن کاویانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۱۷۲ مدرس: سعید ناصری مدت زمان آموزش: ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۸۷۸ مدرس: دکتر داوود علی پور مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۵۶۲ مدرس: محمدرضا محمدی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۴۰۷ مدرس: سمانه عبدلی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۴۲۶ مدرس: صادق تبریزی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۲۹۵ مدرس: صادق تبریزی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۲۳۱ مدرس: دکتر انسیه زواره مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱۴۲ مدرس: میر جواد میرگلوی بیات مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱۶۸ مدرس: دکتر حسن کاویانی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۲۴ مدرس: دکتر لیلا حسینی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱۶۶ مدرس: مرضیه سعیدپور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۶۵ مدرس: زهرا دادگرفرد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۳۱ مدرس: عباس حکیم زاده خرد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۲۷ مدرس: مسعود داودی پور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۵۱ مدرس: دکتر شیدا احمدی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۳۰ مدرس: سیامک قربانی پور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۳ مدرس: دکتر لیلا حسینی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۲۱ مدرس: دکتر وجیهه فرشی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۱۵۹ مدرس: مریم طاوسی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۳۲ مدرس: دکتر زینب گلزاری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۹ مدرس: محمد ایرانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۴۰۹ مدرس: منظر عزتی ابرغانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۹ مدرس: زهرا دادگرفرد مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۹۳ مدرس: دکتر محمدحسن فاطمی نیا مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۱۶۵ مدرس: فرزانه یوسفی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱۵۰ مدرس: محمد بهرامی حقیقی مدت زمان آموزش: ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۷۴۹ مدرس: زهرا طلاییان زیرک مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۳۱ مدرس: معراج سادات ملکوتی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۷۳۶ مدرس: زهرا زارع مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۲۴ مدرس: محمدعلی سلطان مرادی بهمن آباد مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۱۹۸ مدرس: دکتر فاطمه جلالی مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۸۲ مدرس: دکتر سارا قزلباش مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۹ مدرس: احمدرضا سلیمانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۸۸ مدرس: دکتر نیما شجاعی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
47
تعداد دانشجویان: ۹ مدرس: دکتر محمد محمدی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
48
تعداد دانشجویان: ۱۳۱ مدرس: سیده فاطمه رضوی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
49
تعداد دانشجویان: ۳۷ مدرس: بهرام حاجی جودکی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
50
تعداد دانشجویان: ۷ مدرس: بهرام حاجی جودکی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
51
تعداد دانشجویان: ۳۳۵ مدرس: محمدرضا محمدی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
52
تعداد دانشجویان: ۲۴۱ مدرس: دکتر میلاد شمعی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
53
تعداد دانشجویان: ۹۷ مدرس: پرستو سنجی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
54
تعداد دانشجویان: ۱۲۲ مدرس: دکتر الهه مسیح خواه مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
55
تعداد دانشجویان: ۱۶۲ مدرس: حمید جعفری مالواجردی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
56
تعداد دانشجویان: ۷۲ مدرس: علیرضا لیلی زاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید