×
مجموعه آموزش الگوریتم ژنتیک و محاسبات تکاملی

مجموعه آموزش الگوریتم ژنتیک و محاسبات تکاملی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه
۴۰ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه
۶ عنوان آموزشی