×
مجموعه آموزش ارزهای دیجیتال

مجموعه آموزش ارزهای دیجیتال

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۸۵ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۴ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۴,۶۹۵ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۱,۳۲۸ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴,۷۹۷ مدرس: محمد نسیمی فر مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۵۴۱ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۴,۲۱۱ مدرس: دکتر فرزاد تحریری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱۲,۷۱۹ مدرس: مهدی صالحی فرهادپور مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۹,۳۲۷ مدرس: مهدی صالحی فرهادپور مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۳,۵۷۹ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۵۰۲ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۲۸ مدرس: مهدی صالحی فرهادپور مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۳۲۲ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۳۷۱ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۲۸۰ مدرس: دکتر عبدالرحمن حائری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید