×
مجموعه آموزش پایگاه داده

مجموعه آموزش پایگاه داده

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۳۲ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۰ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۲,۳۵۱ مدرس: دکتر فرشید شیرافکن مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱۱,۴۲۳ مدرس: ضحی شبر مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴,۱۹۲ مدرس: دکتر یوسف مسعودی سبحان زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳,۵۲۴ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۷۷۰ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۳ ساعت
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۴۴۸ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۶۲۲ مدرس: سید محمدرضا ایزدی شهرکی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۶۴۴ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۴۶۱ مدرس: سعید فضلعلی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۱۸۷ مدرس: فرشید شاکری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۴۳۸ مدرس: حمیدرضا پاکپور حاجی ها مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲۷۲ مدرس: حمیدرضا پاکپور حاجی ها مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۳۱۶ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۰۲۵ مدرس: حمیدرضا پاکپور حاجی ها مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۳۷۵ مدرس: حمیدرضا پاکپور حاجی ها مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۳۹۲ مدرس: محمد وفایی مقدم مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۵۴۹ مدرس: سید محمدرضا ایزدی شهرکی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۳۹ مدرس: میثم پاسداری هریس مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱۷۰ مدرس: محمد جوادی راد مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۱۰۴ مدرس: سید محمدرضا ایزدی شهرکی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید