×
مجموعه آموزش سیسکو (Cisco)

مجموعه آموزش سیسکو (Cisco)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۹۲ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۰ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۵,۴۹۸ مدرس: عباس ولی زاده مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۳,۵۷۶ مدرس: عباس ولی زاده مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳۲ مدرس: حسین سلامت مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۹۲۰ مدرس: عباس ولی زاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۰۵۳ مدرس: ابوالفضل فرخ رو مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۵۸۹ مدرس: رضا گنجی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱۹۱ مدرس: حامد تقوی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۷۹۷ مدرس: فرهاد فتحی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۵۷۳ مدرس: رضا گنجی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۲۵۶ مدرس: مرضیه رستمی مدت زمان آموزش: ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید