×
مجموعه آموزش نرم افزارهای مهندسی شیمی

مجموعه آموزش نرم افزارهای مهندسی شیمی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۵۶ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۶ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۲,۴۷۴ مدرس: زهرا منتظری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۱,۷۷۰ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۱,۳۵۸ مدرس: آزاده کردزاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۹۹۸ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۸۷۴ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۷۰۲ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۸۱۹ مدرس: سینا شکرسخن مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۲۰۲ مدرس: حامد حیدریان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۷۵۹ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۶۴۳ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۶۷۶ مدرس: آرش عباسی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۶۶۴ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۵۶۰ مدرس: دکتر محمد مهدی نمازی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۱,۱۹۴ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۶۸۰ مدرس: سید حسن طباطبایی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۸۸۸ مدرس: دکتر محمدحسین اقبال احمدی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۷۴۵ مدرس: دکتر سمیرا بیرامی سلطان مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۴۰۰ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۳۰۳ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۴۰۳ مدرس: میثم عطائی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۴۰۳ مدرس: سمانه آشناگر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۲۸۲ مدرس: حسین خاکپور مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۱۸۷ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۹۱ مدرس: محمد متین داودی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۳۵ مدرس: محمدبهداد محمدی دامناب مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۱۹ مدرس: دکتر شاهین خوش آرای مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۳۶ مدرس: امیرعلی محجوب مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۲۸ مدرس: دکتر مژگان ایوبی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱۰ مدرس: رضا اسدی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۷۸ مدرس: امیرمحمد شیخ اسدی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۱,۶۷۱ مدرس: محمد پاکی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۸۷ مدرس: فاطمه آرامی قهفرخی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۸۴ مدرس: سیده مطهره ایزدپناه مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۱۲۶ مدرس: هانیه مرادی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۴۷ مدرس: هومن حریقی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۶۰ مدرس: زهرا طاهرخانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۴۰ مدرس: آرش رحیمی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۲۹۹ مدرس: مسلم ابروفراخ مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۵۵ مدرس: محمدرضا رحیمی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۱۰ مدرس: مهدی حسینخانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۳۴۰ مدرس: علی کشانی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۶۶ مدرس: محمد لطفی ورنوسفادرانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۱۶۱ مدرس: دکتر سروش بخشی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
45
تعداد دانشجویان: ۹۶۵ مدرس: مجتبی صفدری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
46
تعداد دانشجویان: ۱۵ مدرس: مریم رمضانی علی اکبری مدت زمان آموزش: ۵۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید