×
مجموعه آموزش برنامه نویسی سی شارپ

مجموعه آموزش برنامه نویسی سی شارپ

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۶۸ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۴ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۹,۸۹۴ مدرس: رشید شجاعی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲,۳۰۶ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴,۲۳۸ مدرس: رشید شجاعی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۹۶۹ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۴۴۸ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۴۳۴ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۹۲۵ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۳۷۸ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۷۷۴ مدرس: میثم حبیبی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۳۲۹ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۹۲۴ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۱۰۴ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۸۶۸ مدرس: رضا خاجوی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۸۷۷ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۹۰۴ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۸۴۰ مدرس: بهروز دیندار مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۷۵۹ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱,۲۲۵ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۷۳۷ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۷۷۹ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۷۳۷ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۸۰۹ مدرس: وحید باقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۱,۱۸۱ مدرس: فرشید شاکری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۵۶۵ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۷۳۰ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۶ ساعت
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۶۶۳ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۷۱۰ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۷۰۰ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۴۶۵ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۲۸۶ مدرس: بهروز دیندار مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۲۸۱ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۳۹۰ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۴۸۷ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۳۷۴ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۱۶۵ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۳۰۵ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۸۳۸ مدرس: بهروز دیندار مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱۲۱ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۲۵ مدرس: علی خاکباز مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۳۲۷ مدرس: بهروز دیندار مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۱۶۷ مدرس: طه رستمی درونکلا مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۳,۵۲۸ مدرس: علیرضا رحیمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۵۸ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۱۸۲ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید