×
مجموعه آموزش برنامه نویسی سی شارپ

مجموعه آموزش برنامه نویسی سی شارپ

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۶۸ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۴ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۹,۸۰۳ مدرس: رشید شجاعی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۲,۲۸۸ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴,۲۱۶ مدرس: رشید شجاعی مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۱,۹۵۲ مدرس: سید رضا هاشمیان مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۱,۴۲۷ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۴۲۷ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۹۱۹ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۳۷۴ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۷۶۸ مدرس: میثم حبیبی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۳۱۷ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۹۱۲ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۱۰۰ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۸۴۸ مدرس: رضا خاجوی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۸۷۶ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۸۹۹ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۸۳۳ مدرس: بهروز دیندار مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۷۵۵ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۱,۲۱۹ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۷۳۴ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۷۳۵ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۲ ساعت
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۷۷۳ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۸۰۷ مدرس: وحید باقی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۱,۱۷۷ مدرس: فرشید شاکری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۵۶۳ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۷۲۷ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۶ ساعت
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۶۵۹ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۷۰۸ مدرس: مجتبی شادریان مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۶۸۳ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۲۸۲ مدرس: بهروز دیندار مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۴۶۱ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۲۸۰ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۳۸۸ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۴۸۶ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۳۷۴ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۱۶۵ مدرس: عبداله اسکندری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۳۰۴ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۶۹۰ مدرس: بهروز دیندار مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۱۲۰ مدرس: محمد جباری مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۱۸۱ مدرس: وحید اسدزاده مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۱۶۲ مدرس: طه رستمی درونکلا مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
41
تعداد دانشجویان: ۵۱ مدرس: علیرضا بهارلوئی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
42
تعداد دانشجویان: ۳۲۰ مدرس: بهروز دیندار مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
43
تعداد دانشجویان: ۳,۴۸۸ مدرس: علیرضا رحیمی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
44
تعداد دانشجویان: ۲۱ مدرس: علی خاکباز مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید