×
مجموعه آموزش اتوکد (AutoCAD)

مجموعه آموزش اتوکد (AutoCAD)

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۵۶ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۱۸ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۳,۷۵۳ مدرس: مهدی جنگجو مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۳,۱۵۷ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۴,۸۵۱ مدرس: علی شیرافکن مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۳,۰۳۲ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۳,۲۹۵ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۹ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۱,۸۴۷ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۴ ساعت و ۲۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۲,۰۶۳ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۴۸۸ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۲,۵۱۷ مدرس: علی شیرافکن مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۱,۰۹۷ مدرس: امیرحسین ستاریان مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۶۶۸ مدرس: محمدرضا سعادتی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۱,۰۰۹ مدرس: آرمین ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۴۰۹ مدرس: علی نوری شمیرانی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۸۰۰ مدرس: معید ذهبیون,محمد يزدانی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۱,۰۹۰ مدرس: معید ذهبیون,محمد يزدانی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۵۰ مدرس: امیررضا نیک خواه مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۵ مدرس: هاشم بهمن یار مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۴۹ مدرس: احمد شریف پور مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید