×
مجموعه آموزش هوش مصنوعی

مجموعه آموزش هوش مصنوعی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۴۳ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۰ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۲,۳۳۸ مدرس: سعید مظلومی راد مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۷,۳۰۰ مدرس: دکتر محمد صبری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۷,۴۴۴ مدرس: دکتر اسماعیل آتشپز گرگری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۷,۶۹۳ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۶,۸۳۷ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۵,۹۰۸ مدرس: مسعود آتش پز مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱۲,۱۱۷ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲۸ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۴,۴۰۸ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۵,۴۰۳ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۷,۵۲۹ مدرس: دکتر امیر حسین کیهانی پور مدت زمان آموزش: ۲۵ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۵,۰۷۶ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲,۷۱۴ مدرس: محمدجواد زمانی قلعه مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۸۸۲ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۲,۲۸۴ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۲,۱۶۹ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۳,۶۸۳ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۲,۵۴۰ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۲,۲۸۸ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱,۸۵۹ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۹۴۷ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱,۳۲۴ مدرس: سید میثم عزتی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱,۲۲۳ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۱,۸۷۹ مدرس: دکتر اسماعیل آتشپز گرگری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱,۰۱۳ مدرس: دکتر امیر حسین کیهانی پور مدت زمان آموزش: ۲۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱,۱۶۲ مدرس: دکتر اسماعیل آتشپز گرگری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۱,۳۱۱ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۶۷۳ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱۹ مدرس: سیده افروز ارزه گر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۱۸۴ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۱۲۶ مدرس: مبین جمالی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۱۸۳ مدرس: میلاد مرادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۲۲۹ مدرس: دکتر نیره زاغری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۲۸ مدرس: لیلا پاشائی بناب مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۳۲۷ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۷۴ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۳۴۴ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۲۰۲ مدرس: سایه کارگری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۷۵۴ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۱,۳۹۶ مدرس: سعید محققی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۲۸ مدرس: فرشته تقی زاده مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید