×
مجموعه آموزش هوش مصنوعی

مجموعه آموزش هوش مصنوعی

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۴۳ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۴۰ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۱۲,۳۵۵ مدرس: سعید مظلومی راد مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۷,۳۱۳ مدرس: دکتر محمد صبری مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۷,۴۵۲ مدرس: دکتر اسماعیل آتشپز گرگری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۷,۷۰۰ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲۰ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۶,۸۴۰ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۵,۹۱۴ مدرس: مسعود آتش پز مدت زمان آموزش: ۱۶ ساعت
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱۲,۱۲۵ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲۸ ساعت و ۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۴,۴۱۶ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۵۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۵,۴۰۷ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۷,۵۳۷ مدرس: دکتر امیر حسین کیهانی پور مدت زمان آموزش: ۲۵ ساعت و ۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۵,۰۸۰ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۵۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۲,۷۱۷ مدرس: محمدجواد زمانی قلعه مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۱,۸۸۴ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۲,۲۸۸ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۲,۱۷۵ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۳,۶۸۸ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۲,۵۴۲ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۲,۲۸۹ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۱,۸۶۰ مدرس: منوچهر بابایی مدت زمان آموزش: ۱۵ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۹۵۰ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۳۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۱,۲۲۵ مدرس: پژمان اقبالی شمس آبادی مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۱۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۱,۳۲۶ مدرس: سید میثم عزتی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۱,۸۸۱ مدرس: دکتر اسماعیل آتشپز گرگری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱,۰۱۴ مدرس: دکتر امیر حسین کیهانی پور مدت زمان آموزش: ۲۴ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۱,۱۶۴ مدرس: دکتر اسماعیل آتشپز گرگری مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۱,۳۱۲ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۶۷۴ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۱۲۷ مدرس: مبین جمالی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۲۱ مدرس: سیده افروز ارزه گر مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۱۹۱ مدرس: دکتر سید مصطفی کلامی هریس مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۲۳۱ مدرس: دکتر نیره زاغری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۱۸۷ مدرس: میلاد مرادی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۳۱ مدرس: لیلا پاشائی بناب مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
34
تعداد دانشجویان: ۷۸ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
35
تعداد دانشجویان: ۳۳۲ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
36
تعداد دانشجویان: ۲۰۸ مدرس: سایه کارگری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
37
تعداد دانشجویان: ۳۴۷ مدرس: سید علی کلامی‌ هریس مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
38
تعداد دانشجویان: ۷۵۹ مدرس: امید زندی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۳۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
39
تعداد دانشجویان: ۱,۴۰۷ مدرس: سعید محققی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
40
تعداد دانشجویان: ۲۹ مدرس: فرشته تقی زاده مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید