×
مجموعه آموزش دروس حسابداری

مجموعه آموزش دروس حسابداری

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۲۴۶ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۳۳ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۳,۴۴۰ مدرس: دکتر ابراهیم حاج خان میرزای صراف مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۳,۸۳۷ مدرس: دکتر ابراهیم حاج خان میرزای صراف مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۲۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳,۰۲۳ مدرس: دکتر حمزه ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲,۰۴۴ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲,۶۴۴ مدرس: مصطفی نعمتی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۲,۱۳۴ مدرس: ابوالفضل امینیان مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۱,۸۵۹ مدرس: دکتر حمزه ابراهیمی مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
8
تعداد دانشجویان: ۱,۴۳۳ مدرس: پیام پیرایش شیرازی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
9
تعداد دانشجویان: ۱,۷۷۹ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
10
تعداد دانشجویان: ۸۷۱ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۴۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
11
تعداد دانشجویان: ۱,۰۶۶ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۱۳ ساعت و ۳۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
12
تعداد دانشجویان: ۶۹۴ مدرس: فاطمه نیکبخت مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۲۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
13
تعداد دانشجویان: ۵۸۲ مدرس: راضیه راعی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
14
تعداد دانشجویان: ۴۵۶ مدرس: پیام پیرایش شیرازی مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۳۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
15
تعداد دانشجویان: ۶۷۹ مدرس: ساره تیموری مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
16
تعداد دانشجویان: ۲۶۰ مدرس: نبی الله پلنگ سوار مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۴۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
17
تعداد دانشجویان: ۱,۱۸۷ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
18
تعداد دانشجویان: ۷۸۱ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
19
تعداد دانشجویان: ۳۶۸ مدرس: راضیه راعی مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۶ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
20
تعداد دانشجویان: ۷۰۸ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۱۲ ساعت و ۴۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
21
تعداد دانشجویان: ۳۳۴ مدرس: دکتر مریم مظهری آوا مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
22
تعداد دانشجویان: ۲۱۵ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۱۸ ساعت و ۵۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
23
تعداد دانشجویان: ۱,۱۹۰ مدرس: لیلا عزیزوند مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
24
تعداد دانشجویان: ۱۷۰ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
25
تعداد دانشجویان: ۸۹ مدرس: محمدعلی معصومی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
26
تعداد دانشجویان: ۲۹۳ مدرس: جلیل جوزائی مدت زمان آموزش: ۹ ساعت و ۳۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
27
تعداد دانشجویان: ۱۱۲ مدرس: دکتر مریم عبدلی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
28
تعداد دانشجویان: ۷۴ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۷ ساعت و ۱۵ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
29
تعداد دانشجویان: ۴ مدرس: نعیمه بیات مدت زمان آموزش: ۴ ساعت و ۱۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
30
تعداد دانشجویان: ۴۳ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۱۱ ساعت و ۲۲ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
31
تعداد دانشجویان: ۱۵۵ مدرس: حامد باقری مدت زمان آموزش: ۱۰ ساعت و ۱۹ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
32
تعداد دانشجویان: ۱۳۲ مدرس: محمدعلی معصومی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۲۰ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
33
تعداد دانشجویان: ۲۷۰ مدرس: راضیه راعی مدت زمان آموزش: ۱ ساعت و ۴۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید