×
مجموعه آموزش دروس پایه نهم

مجموعه آموزش دروس پایه نهم

مدت زمان آموز‌ش‌های این صفحه:
۵۲ ساعت
تعداد آموز‌ش‌های این صفحه:
۷ عنوان آموزشی
1
تعداد دانشجویان: ۲۲۲ مدرس: نازنین حسن نیا مدت زمان آموزش: ۲۳ ساعت و ۲۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
2
تعداد دانشجویان: ۳۶۳ مدرس: دکتر مینا عاشوری مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
3
تعداد دانشجویان: ۳۲۱ مدرس: مرتضی بوالحسنی مدت زمان آموزش: ۶ ساعت و ۵۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
4
تعداد دانشجویان: ۲۶۷ مدرس: دکتر شادی قزلباش مدت زمان آموزش: ۲ ساعت و ۴ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
5
تعداد دانشجویان: ۲۱۹ مدرس: محمد شیخ الاسلامی مدت زمان آموزش: ۸ ساعت و ۲۳ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
6
تعداد دانشجویان: ۶۸ مدرس: دکتر شتاو یوسفی مدت زمان آموزش: ۵ ساعت و ۸ دقیقه
یادگیری را شروع کنید
7
تعداد دانشجویان: ۳۵ مدرس: پوریا طباطبایی مدت زمان آموزش: ۳ ساعت و ۲۱ دقیقه
یادگیری را شروع کنید