هزینه آموزش
۳۴,۰۰۰ تومان

آموزش آمار و احتمال مهندسی

آموزش آمار و احتمال مهندسی

تعداد دانشجو
۵,۶۵۱ نفر
۱۴۱ نفر در یک ماه اخیر
مدت زمان
۱۳ ساعت و ۲۶ دقیقه
هزینه آموزش
۳۴,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۴۳ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش آمار و احتمال مهندسی

چکیده

امروزه در علوم مهندسی و به خصوص مهندسی صنایع و رایانه، علم آمار کاربرد زیادی پیدا کرده است، به طوری که هیچ طرح تحقیقاتی بدون استفاده از فنون آماری انجام نمی گیرد. آگاهی از روش های آماری در انجام امور کنترل کیفیت تولید نقش مهمی دارد. بنابراین آموزش آمار برای رشته های غیر آماری ضرورت پیدا کرده است.

در این آموزش سعی شده است، مفاهیم و کاربردهای فنون آماری برای رشته های غیر آماری توضیح داده شود. اغلب از مثال هایی مرتبط با علوم مهندسی استفاده شده است، که در درک مفهوم مورد نظر موثر خواهد بود.

مدرس
آرمان ری بد

دکترای تخصصی آمار - آمار ریاضی

دکتر آرمان ری بد، فارغ التحصیل دکتری رشته آمار از دانشگاه بیرجند به نرم افزارهای آماری نظیر: SPSS و Minitab تسلط دارند و زبان های برنامه نویسی آماری S-PLUS و R نیز از مهارت های ایشان محسوب می شود. کتاب های متعدد تالیفی ایشان در زمینه دوره های ICDL، فرمول نویسی و توابع در اکسل، SPSS 17,SPSS 19 و SPSS 22 منبع اصلی مطالعه و یادگیری دانشجویان علاقه مند به این حوزه ها به شمار می رود. همچنین ایشان سابقه تالیف کتاب های آموزش و سوالات آزمون های کاربرد رایانه دانشگاه جامع علمی کاربردی را دارند.

توضیحات تکمیلی

در آموزش آمار و احتمال مهندسی سعی شده است، مفاهیم و کاربردهای فنون آماری برای رشته های غیرآماری توضیح داده شود. اغلب از مثال هایی مرتبط با علوم مهندسی استفاده شده که در درک مفهوم مورد نظر موثر خواهد بود. این آموزش در ۹ فصل ارائه می شود. ترتیب مطالب از ساده به مشکل همراه با مثال های کاربردی است. هر جا احتیاج به استفاده از رایانه برای انجام محاسبات آماری است، به آموزش مربوطه در فرادرس ارجاع داده شده است.

امروزه در علوم مهندسی و به خصوص مهندسی صنایع و رایانه، علم آمار کاربرد زیادی پیدا کرده است، به طوری که هیچ طرح تحقیقاتی بدون استفاده از فنون آماری انجام نمی گیرد. آگاهی از روش های آماری در انجام امور کنترل کیفیت تولید نقش مهمی دارد. بنابراین آموزش آمار برای رشته های غیرآماری ضرورت پیدا کرده است.

در ابتدا در فصل اول آمار توصیفی بحث خواهد شد، در فصل دوم مفهوم احتمال و اصول احتمال بررسی خواهد شد. در فصل سوم و چهارم متغیر تصادفی و تابع احتمال و توزیع متغیر تصادفی معرفی شده و امید ریاضی متغیر تصادفی محاسبه می شود. متغیر تصادفی نرمال و توزیع آن به عنوان یکی از پرکاربردترین متغیرهای تصادفی معرفی می شود.

در فصل پنجم متغیرهای تصادفی با توزیع کای 2 و تی و اف که براساس نمونه تصادفی ایجاد می شوند به کار گرفته می شوند تا زمینه برای انجام آزمون های آماری مربوط به فصل ششم و هفتم را ارائه نمایند. در فصل هشتم رابطه بین دو متغیر تصادفی بررسی شده و معادله خط برگشت یا رگرسیون آموزش داده می شود. در فصل نهم نیز روش های تحلیل آماری برای متغیرهای شمارشی و آزمون های مربوطه به بحث گذاشته می شود. در انتها نیز نمونه ای سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی تجزیه و تحلیل می شود، همچنین میتوانید برای حل تمرین بیشتر به آموزش آمار و احتمال مهندسی (حل تمرین و تست کنکور ارشد) لینک (+) مراجعه کنید.

 
فهرست سرفصل ها و مباحث مطرح شده در این دوره آموزشی، در ادامه آمده اند:
 • درس اول: آمار توصیفی
  • آمار
   • تاریخچه و کاربردها
  • توزیع فراوانی
   • جداول فراوانی
   • نمایشی تصویری توزیع فراوانی
    • نمودار فراوانی- نمودار فراوانی تجمعی- نمودار ساقه و برگ
  • شاخص های آمار توصیفی
   • شاخص های تمرکز
    • میانگین حسابی- میانگین وزنی- میانگین هندسی- میانگین توافقی- میانگین پیراسته
    • میانه- چندک ها
    • نما
   • شاخص پراکندگی
    • دامنه تغییرات- دامنه چندکی – انحراف از میانگین- واریانس- انحراف معیار- ضریب تغییرات
   • شاخص های توزیع
    • شاخص چولگی
    • شاخص برجستگی
   • نمودار جعبه‌ای - مقایسه و نمایش تصویری شاخص های آماری
 • درس دوم: احتمال
  • شمارش و روش های آن
  • ترتیب و ترکیب
  • احتمال براساس فراوانی
  • امید ریاضی
  • فضای نمونه و پیشامد
  • محاسبه احتمال و شانس
  • اصول احتمال
  • احتمال شرطی
  • پیشامدهای مستقل و مجزا
  • قضیه ضرب و قضیه بیز
 • درس سوم: توزیع های احتمال
  • متغیر تصادفی- تکیه گاه متغیر تصادفی- متغیر تصادفی پیوسته و گسسته
  • تابع احتمال و توزیع احتمال
  • توزیع دو جمله ای و خصوصیات آن
  • توزیع فوق هندسی و خصوصیات آن
  • توزیع پواسن و خصوصیات آن
  • توزیع چندجمله‌ای و خصوصیات آن
  • میانگین و واریانس یک توزیع احتمال
  • قضیه چبیشف
 • درس چهارم: متغیر تصادفی پیوسته
  • چگالی و تابع توزیع متغیر تصادفی پیوسته
  • توزیع ‌متغیرهای یکنواخت
  • توزیع نرمال و توزیع نرمال استاندارد
  • محاسبه احتمال برای متغیر تصادفی نرمال
  • محاسبات و استفاده از جدول
  • کاربردها و تقریب توزیع دو جمله‌ای توسط توزیع نرمال استاندارد
 • درس پنجم: نمونه گیری و توزیع های نمونه ای
  • نمونه تصادفی
  • آماره و توزیع آن
  • قضیه حد مرکزی
  • انحراف استاندارد مربوط به میانگین
  • توزیع نمونه ای
  • توزیع کای 2 و خصوصیات آن
  • توزیع T و خصوصیات آن
  • توزیع F خصوصیات آن
 • درس ششم: برآوردیابی
  • پارامتر، برآورد و برآوردگر
  • خصوصیات برآوردگر مطلوب
  • برآوردگر نقطه ای
  • روش های برآوردیابی (گشتاوری- حداکثر تابع درست نمایی)
  • برآوردگر فاصله ای
  • فاصله اطمینان برای میانگین جامعه نرمال
  • فاصله اطمینان برای واریانس جامعه نرمال
  • توزیع t و فاصله اطمینان برای میانگین
  • برآورد نسبت
  • فاصله اطمینان برای نسبت
  • تعیین خطا و اندازه نمونه برای برآورد میانگین
  • تعیین خطا و اندازه نمونه برای برآورد نسبت
 • درس هفتم: آزمون فرض
  • انواع فرض آماری (ساده و مرکب)
  • آزمون های آماری (آزمون یک طرفه و دوطرفه)
  • خطای نوع اول و دوم
  • ناحیه بحرانی و مراحل انجام آزمون آماری
  • آزمون های مربوط به میانگین جامعه نرمال
  • آزمون مربوط به واریانس جامعه نرمال
  • آزمون مربوط به برابری میانگین دو جامعه مستقل
  • آزمون مربوط به تفاضل میانگین دو جامعه نرمال
  • آزمون برابری واریانس دو جامعه نرمال
  • آزمون های مربوط به نسبت
  • آزمون مربوط به تفاضل نسبت دو جامعه مستقل
 • درس هشتم: تحلیل دو متغیره
  • توزیع توام متغیرهای تصادفی
  • چگالی حاشیه ای و جدول فراوانی دو طرفه
  • متغیرهای تصادفی مستقل
  • ضریب همبستگی و آزمون مربوطه
  • تحلیل رگرسیون - خط برگشت
  • برآورد ضرایب خط رگرسیون
  • آزمون مربوط به ضرایب خط رگرسیون و فاصله اطمینان مربوطه
  • معادله خط برگشت و پیش بینی
 • درس نهم: تحلیل داده‌ های طبقه ای
  • آزمون نیکویی برازش- Goodness of Fit Test
  • آزمون استقلال برای دو متغیر کیفی
  • آزمون هم توزیعی دو متغیر تصادفی
 • درس دهم: نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد و پاسخ تشریحی

در ادامه لیست منابع این آموزش معرفی شده اند:

 
معرفی کتب فارسی
عنوان نویسندگان انتشاراتی
آمار و احتمال مهندسی دکتر نادر نعمت الهی دالفک
آمار احتمال مقدماتی دکتر جواد بهبودیان دانشگاه امام رضا

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرسپیش نمایش‌ها

پیش نمایش ۱: آمار توصیفی ۳۸ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۳۱ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۲: احتمال ۳۳ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۲۴ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۳: توزیع های احتمال ۸۴ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۶۴ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۴: متغیر تصادفی پیوسته ۱۴ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۵: نمونه گیری و توزیع های نمونه ای ۲۰ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۶: برآوردیابی ۳۰ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۷: آزمون فرض ۲۴ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۸: تحلیل دو متغیره ۱۹ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۹: تحلیل داده های طبقه ای ۱۵ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۰: حل برخی سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۰ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای تهیه آموزش ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

راهنمایی بیشتر ( +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش آمار و احتمال مهندسی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۵۰۷۷۰ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVST9405
مدت زمان ۱۳ ساعت و ۲۶ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
حجم دانلود ۵۹۴ مگابایت     (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)نظرات

تا کنون ۵,۶۵۱ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۴۳ نظر ثبت شده است.
ایمان
ایمان

سلام.
برای پایان نامه دکترای مهندسی نیاز به مرور و یادگیری آمار و احتمالات مهندسی دارم.

حسن اش این بود که سرفصلهای اصلی را پوشش داده و برای شروع بد نیست.
ایرادش این بود که به گمان من برخی از مطالب عمیق طرح نشده اند. تعاریف شفاف نیست. ناگزیرم به مراجع دیگر رجوع کنم.

پاسخ به نظر

زهرا
زهرا

از لحاظ کامل بودن جزییات، بیان آموزش و بیان همه ی نکات که میشد به خوبی متوجه شد، ماهایی که درسمون تموم شده دنبال نکات آموزش هستیم که این آموزش به خوبی داشت.
پاسخ به نظر

زهرا
زهرا

خیلی خوب بود هم توضیحات و هم ارائه
پاسخ به نظر

شیما
شیما

خیلی خوب توضیح میدادن، با اینکه من آشنایی داشتم و خب مطالبی که یاد گرفتم خیلی زیاد نبود اما بازم لذت بردم از نحوه گفتار استاد و عدم پراکندگیی مطالب ایشون.
پاسخ به نظر

شیما
شیما

متوسط بود. من یادم رفته بود یه قسمتاییشو. اما خیلی لذت نبردم از تدریس ایشون با اینکه محتواش خوب بود اما نسبتا برام گنگ بود.
پاسخ به نظر

آرزو
آرزو

خیلی خوبه تمام تمرینات و مثال ها رو کامل کامل توضیح میده جوری که انگار دانشجو هیییچ چیزی از مهندسی و اینا بلد نیست و صفر صفره. خودشون میومدن مثال رو از اول حل می کردند و منم میتونستم پا به پاشون حل کنم و پیش برم.
پاسخ به نظر

مریم
مریم

از این آموزش نتونستم خیلی استفاده کنم شاید به دلیل اینکه پایه ضعیفی دارم به مشکل برخورد کردم.
پاسخ به نظر

محمدرضا
محمدرضا

آموزش های مربوط به امار و احتمالات خیلی خوب کار شده همه چی بیان کردن، مطلب گنگی توی محتوا مشاهده نشده.
آموزش های SPSS، آموزش آمار و کاربرد آن در علوم انسانی، آموزش آمار و احتمال مهندسی،
تشکر می کنم بابت آموزش و سایت خوبتون

پاسخ به نظر

زانکو
زانکو

خیلی کامل و جامع بود و همه مباحث رو پوشش داده بود. همچنین استاد تسلط بالایی هم روی مطالب داشتند.
پاسخ به نظر

ترانه
ترانه

من امروز تموم کردم دیدن این آموزش رو، توضیحات برنامه زیاد بود. کاش توضیحات برنامه رو توی یه آموزش دیگه ارائه میکردند.
پاسخ به نظر

ترانه
ترانه

خیلی آموزنده بود. من واقعا لذت بردم.
پاسخ به نظر

فاطمه
فاطمه

خیلی مفید و خوبه. مباحث به خوبی توضیح داده شد. حالت جنرال داشت، می تونستم با سرفصل های تخصصی رشته خودم، تطبیقش بدم.
پاسخ به نظر

زهرا
زهرا

احساس کردم یه جاهایش مشکل محاسباتی داشت. اما برای مرور خوب بود.
چون آمار به کل از ذهن من رفته بود.

پاسخ به نظر

ولید
ولید

آموزش خوبی ولی به شخص نتونستم با محتوا و ارائه مدرس ارتباط بگیرم.
پاسخ به نظر

علیرضا
علیرضا

از نحوه بیان آقای ریبد در سطح خودشون راضی هستم اما من یه استاد داشتم تو دانشگاه که خیلی از ایشون بهتر درس می داد.
پاسخ به نظر

مریم
مریم

من برای پایان نامه دکتری به فصل دوم ش نیاز داشتم. خیلی ساده و مفید بود.
پاسخ به نظر

سلمان
سلمان

کاربردی بودن و مفیدبودن این آموزش خیلی خوب بود.
پاسخ به نظر

بهروز
بهروز

به نظر من عالی بود این آموزش. ممنون از سایت خوبتون.
پاسخ به نظر

وحید
وحید

آقای ریبد کاملا بر درس امار مسلط هستند و من نحوه تدریسشون رو دوست دارم و راضی بودم.
پاسخ به نظر

جمال
جمال

باعرض سلام و خسته نباشید به تیم خوب فرادرس خصوصا مدرس این درس آقای آرمان ری بد، من این آموزش را دیدم و از آن رضایت نسبی دارم. در آموزش بر اساس کتاب خوب دکتر نادر نعمت الهی استفاده شود. این آموزش را بیشتر برای دوستانی که آمار و احتمال رو در حدی که کار راه‌انذار باشد و بخواهند از این آموزش برای درک مفاهیم سایر دروسشون مثلا برای دانشجویان رشته برق درس اصول مخابرات استفاده کنند، پیشنهاد می کنم، اما جامعیت و تشریح لازم برای خود درس آمار و احتمال دانشگاه را ندارد (البته بسته به سطح دانشگاه می تواند متغییر باشد). پیشنهاد می‌کنم استاد مربوطه بر روی کار با قلم نوری اهتمام بیشتری به خرج دهد و برای افزایش جذابیت درس، گریزی هم به نرم افزار های مربوطه مانند MathWave EasyFit Professional و spss می‌زدند خوب بود (البته فکر می کنم برایspss ایشان تدریسی در فرادرس دارند) و همچنین متاسفانه کیفیت بد صدا هم باعث افت کیفیت کلی این آموزش شده است، این آموزش مروری خوبی بر روی اهم مطالب می‌تواند باشد.
پاسخ به نظر

علیرضا نمازیان
علیرضا نمازیان

با تشکر از سایت فرادرس و استاد محترم من آموزش رو تهیه کردم و واقعا برای من مفید واقع شده
پاسخ به نظر

hamed
hamed

با عرض وسلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی ، من این آموزش رو در طرح نذری فرادرس در ایام محرم تهیه کردم ،
ایشون مطالب و سرفصلهای درس آمار و احتمال مهندسی به صورت کامل پوشش دادن و به خوبی تدریس کردن، آموزش خیلی عالیه اما تنها اشکالی که (البته به نظرم من) داره اینه که مطالب رو خیلی عمیق نگفتن ، و شاید نشه تست های خیلی سخت رو جواب داد. برای ارشد به نظرم بهتره منابع بیشتری خوند. البته باز برای شروع کار این مجموعه خیلی عالیه.

پاسخ به نظر

لیلا
لیلا

ادم حوصله اش سر میره از طرز اموزش خسته کننندس
پاسخ به نظر

میلاد
میلاد

اموزش بسیار مفید و کار راه اندازی بود فقط اگه بیشتر مثال داشت عالیی ترم میشد.در کل راضی هستم
پاسخ به نظر

آرش
آرش

کامل نیست و فاقد مثال به اندازه لازم است
پاسخ به نظر

اردشیر
اردشیر

سلام
آموزش به نسبت خوب بود ولی جای بهتر شدن با بیشتر وارد شدن به جزییات وجود داره اما من راضی ام
تن صدای اقای ری بد بسیارمناسب و خوبه و تسلط شون که باعث چپق نزدنشون میشه و نوع صداشون باعث میشه آموزش خیلی خوب باشه

پاسخ به نظر

یزدان
یزدان

بنظرم بهتر میشد اگر در طی دوره مراحل حل تمرین ها با حوصله بیشتری انجام میشد. مثلا هربار که معادل عددی یک متغیر لازم میشد نحوه محاسبه اون از جدول رو نمایش میدادید، یا نحوه جایگذاری اعداد در فرمول ها رو با جزییات بیشتری ذکر میکردید خیلی بهتر میشد. در مجموع میتونم بگم با وجود اینکه استاد به مباحث تسلط زیادی دارند اما در انتقال مطالب تلاش کافی رو نداشتن
پاسخ به نظر

رازی
رازی

من خیلی دلم میخواست یکی مجبورم بکنه امار بخونم خیلی ممنونم
پاسخ به نظر

شهربانو
شهربانو

سلام. دوره خوبی بود ولی از نظر کیفیت صدا خیلی واضح نبود یعنی افت و خیز صدا جوری بود که نمی شد واضح متوجه شد. در نظر محتوایی هم کاش کمی بیشتر جزئیات رو توضیح می دادند. مثلا جایی که باید از روش انتگرال گیری حل می شد کمی درباره انتگرال توضیح می دادند و بعد روش حل رو می گفتن. یا مثلا از مثالهایی که مباحث رو ملموستر بیان می کردن استفاده می شد بهتر بود. به طور کلی دوره خوبی بود اما بدون دانش اولیه خیلی گویا نبود . شاید هم یک دلیلش این باشد که این آموزش برای رشته مهندسی تهیه شده و برای اون رشته ها توضیحات در همین حد کافی باشه.
پاسخ به نظر

اشکان فلاحی
اشکان فلاحی

واقعا همه ی آموزش ها عالی هستن خیلی از شما ممنون هستم.
پاسخ به نظر

بی بی اقدس
بی بی اقدس

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اعضای محترم مجموعه فرادرس. در رابطه با اموزش امار و احتمال باید بگویم که صدای جناب ارمان ری بد کمی خسته کننده هست و گیرایی لازم را ندارد . هم چنین نوشتن با قلم برای عده ای سخت می باشد و باعث میشد خط کمی ناخوانا باشد.اگر مطالب از قبل اماده شده بود و به صورت پاور پوییت اموزش داده میشد خیلی بهتر بود. هم چنین این مجموعه کمی سطحی اموزش داده میشه و مثال های های فراوان و متنوع خیلی اموزش داده نمیشه ولی برای کسانی که اولین بار میخواهند با امار اشنا شوند برای یادگیری فرمول ها و کلیات مباحث امار و احتمال مفید هست. ای کاش فقط محاسبات اماری رو بیشتر و جامع تر توضیح میدادند.اینکه مطالب اموزش داده شده بصورت پی دی اف در دردسترس هست خیلی خوبه و میتونیم سریع مطالب رو مرور کنیم. در کل اموزش قابل قبولی هست. با ارزوی موفقیت روز افزون برای فرادرس.
پاسخ به نظر

فاطمه مهربانی
فاطمه مهربانی

سلام و خسته نباشید-کارتون کاملا ارزشمند و تحسین برانگیز هستش
پاسخ به نظر

رژینا نظری
رژینا نظری

سلام
بابت آموزش بسیار خوبتون ممنونم واقعا مفید واقع شد

پاسخ به نظر

عباسی
عباسی

برای بالابردن کیفیت آموزش، مطالب فراتر از کتاب مرجع بود که قابل هضم نبود و مطالب بصورت زنجیروار بهم متصل نبودند
برای چنین کتابی که در سطح کارشناسی استفاده می شود باید بصورت روانتر و واضحتر توضیح داد که آموزش خلاف این موضوع بود

پاسخ به نظر

آرمين
آرمين

با سلام. من از همه آموزشهايي كه توسط آقاي ري بد ارائه شده كاملا راضيم. ممنون
پاسخ به نظر

دانیال
دانیال

به نظر بنده نیاز هست، مطالب جزئی تر بیان بشه… یعنی مثلا توزیع پوآسن رو می گفتند واریانس و میانگین این هست اما اثبات نمیکردند. نیاز به مثال های بیشتری هست
اما در کل برای من که مبتدی بودم ، برای شروع راه افتادم

پاسخ به نظر

golbarg
golbarg

با سلام و تشکر از استاد محترم --- از نظر علمی خیلی خوب ارایه شده است اما به نظرم دو مشکل زیر وجود دارد :
اول اینکه صدای مدرس خیلی یکنواخت و گاهی خسته کننده است.
دوم اینکه بیشتر اساتید نوشتن با قلم برایشان سخت است و دستخط خوبی ندارند.

پاسخ به نظر

hooman
hooman

با عرض خسته نباشید. به نظر من این آموزش صرفا روخوانی یک سری فرمول از روی جزوه می باشد. من از سایر دروس فرادرس بسیار راضی بوده ام.
پاسخ به نظر

مجاهد
مجاهد

عالي بود.
با هزار تشكر.

پاسخ به نظر

حمید
حمید

خیلی خیلی ممنون
پاسخ به نظر

علی نوری اینانلو
علی نوری اینانلو

با سلام.
این مجموعه بسیار عالی طراحی شده و بسیار کاربردی می باشد. ضمن اینکه مطالب ارائه شده نیز به صورت فایل پی دی اف در دسترس می باشد.
صرفا مشکلی که در ضبط وجود دارد عدم شفافیت در صدای استاد می باشد که کمی کیفیت خوبی ندارد.
امیدوارم دست اندر کاران مطالب این دوره را اختصاصی تر برای سایر رشته هایی که از آمار استفاده بیشتری می کنند نیز قرار دهند؛ همچنین لطفا کل این مجموعه با نرم افزارهای eviews و Rats به صورتی کاربردی در مجموعه ای مجزا تهیه و ارائه شود.
با تشکر.

پاسخ به نظر

ارسلان
ارسلان

با تشکر از مدرس این مجموعه آموزشی ارزشمند و دست اندرکاران زحمت کش فرادرس.
پاسخ به نظر

اعظم
اعظم

سلام. ممنون. خیلی منتظر این مجموعه آموزشی بودم.
موفق باشید انشالله.

پاسخ به نظربرچسب‌ها: Chi 2 – T | Combination | Confidence Interval | Correlation Coefecient Statistics | Counting Axioms | Counting Data | Density Function | Descriptive Statistics | Distribution Function | Error type I – Error type II | Estimation | F distributions | Frequency table | Interval Estimator | Joint Density | Mathematical Expectation | Minitab | Moment Estimation | Normal Distribution | One side and two side Hypothesis | Permutation | Point Estimator | Probability | Probability Function | R | Regression | SPSS | Statistical Hypothesis | Support | Unbiased Estimator | Variance of Random Variable | آزمون u | آزمون استقلال برای دو متغیر کیفی | آزمون دو طرفه | آزمون علامت تک نمونه‌ای | آزمون علامت دو نمونه‌ای | آزمون فرض آماری | آزمون گردش‌ها | آزمون یکطرفه | آزمون‌های ناپارامتری | آمار | آمار توصیفی | آمار و احتمال مهندسی | آمار و احتمالات مهندسی pdf | آمار و احتمالات مهندسی پیام نور | آمار و احتمالات مهندسی عمران | آموزش آمار و احتمالات مهندسی | آموزش آمار و احتمالات+pdf | آنالیز واریانس | احتمال | احتمال شرطی | اصول شمارش | اقتصاد | امید ریاضی متغیر تصادفی | انحراف استاندارد | انحراف معیار | برآورد | برآوردگر | برآوردگر با کمترین واریانس | برآوردگر به روش حداکثر درستنمایی | برآوردگر به روش گشتاوری | برآوردگر نارایب | پیشامد | پیشامدهای مستقل و مجزا | تابع احتمال | تابع احتمال متغیر تصادفی | تابع توزیع احتمال | تابع توزیع توام متغیرهای تصادفی | تابع توزیع متغیر تصادفی | تحلیل رگرسیون | ترتیب | ترتیب و ترکیب | ترکیب | تصادفی بودن | تقریب توزیع دو جمله‌ای | تکیه گاه | توزیع F | توزیع t | توزیع اف (فیشر) | توزیع پواسن | توزیع تی | توزیع دو جمله ای | توزیع فراوانی | توزیع فوق هندسی | توزیع فیشر | توزیع کای 2 | توزیع کای دو | توزیع ‌متغیرهای تصادفی پیوسته | توزیع نرمال | توزیع یکنواخت | جداول فراوانی | جدول فراوانی | جمعی رتبه‌ای | چندک ها | خط برگشت | خطای نوع اول | خطای نوع دوم | داده های شمارشی | رشته های غیرآماری | رگرسیون | روش‌های آماری | شاخص پراکندگی | شاخص چولگی | شاخص‌های تمرکز | صنایع | ضرایب خط رگرسیون | ضریب همبستگی Random Variable | علم آمار | علوم پایه | علوم مهندسی | فاصله اطمینان | فضای نمونه | فضای نمونه و پیشامد | فنون آماری | قضیه بیز | قضیه چبیشف | قضیه حد مرکزی | قضیه ضرب | کارشناسی | کارشناسی ارشد | کنترل کیفیت تولید | متغیر تصادفی | متغیر تصادفی پیوسته | متغیر تصادفی گسسته | محاسبات آماری | محاسبه احتمال | محاسبه احتمال و شانس | محاسبه شانس | مهندسی رایانه | مهندسی صنایع و رایانه | میانگین پیراسته | میانگین توافقی | میانگین حسابی | میانگین هندسی | میانگین وزنی | نرم‌افزارهای آماری | نمودار ساقه و برگ | نمودار فراوانی | واریانس | واریانس متغیر تصادفی