هزینه آموزش
۲۹,۰۰۰ تومان

آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات

آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات

چکیده

در درس ذخیره و بازیابی اطلاعات معماری روش ذخیره سازی، پیکربندی ورودی/ خروجی، عملکرد دیسک و سامانه های ذخیره ساز، پیکربندی دیسک، تکنیک های ورودی / خروجی رسانه ها، مفهوم سیستم فایل، شاخص بندی و درهم سازی مورد بحث قرار می گیرد. هدف این فرادرس آموختن روش های ذخیره سازی مورد استفاده در سامانه های ذخیره سازی داده و همچنین طراحی و معماری فناوری های نوین به کار گرفته شده در این سامانه ها می باشد.

مدرس
فرشید شیرافکن

دانشجوی دکترای تخصصی بیوانفورماتیک

مهندس فرشید شیرافکن دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار بوده و در حال حاضر دانشجوی دکترای بیوانفورماتیک دانشگاه تهران هستند. ایشان از مدرسین نمونه در زمینه ارائه و آموزش دروس دانشگاهی انتخاب شده اند.

توضیحات تکمیلی

با افزایش روز افزون اطلاعات، فرایند ذخیره، بازیابی و استخراج اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اطلاعات ممکن است شامل هر نوع منبعی مانند متن، تصویر، صوت و ویدئو باشد. هدف از ذخیره و بازیابی اطلاعات کمک به کاربران برای ذخیره مناسب اطلاعات و یافتن اطلاعات مورد نظر در انبوهی از اطلاعات ساختار نایافته است.

 

هدف از یادگیری ذخیره و بازیابی اطلاعات

یکی از هدف های یادگیری ذخیره و بازیابی اطلاعات، آموختن روش های ذخیره سازی مورد استفاده در سامانه های ذخیره سازی داده و همچنین طراحی و معماری فناوری های نوین به کار گرفته شده در این سامانه ها می باشد. ذخیره سازی اطلاعات را می توان چنین برداشت نمود که هرگونه عملیاتی که اطلاعات را بر روی یک سامانه ذخیره ساز یا رسانه ذخیره کند. معنای رسانه در اینجا معنای یک وسیله ای است که قدرت ذخیره و بازیابی اطلاعات و به عبارتی خواندن دوباره اطلاعات را داشته باشد. (به عنوان مثال ذخیره کردن فیلم بر روی DVD به عنوان ذخیره سازی اطلاعات تعریف می شود.)

 

درس ذخیره و بازیابی اطلاعات:

در درس ذخیره و بازیابی اطلاعات معماری روش ذخیره سازی، پیکربندی ورودی/ خروجی، عملکرد دیسک و سامانه های ذخیره ساز، پیکربندی دیسک، تکنیک های ورودی / خروجی رسانه ها، مفهوم سیستم فایل، شاخص بندی و درهم سازی مورد بحث قرار می گیرد.

 

فهرست سرفصل های مطرح شده در این دوره آموزش، در ادامه آمده اند:
 • درس اول: نوار مغناطیسی
  • دیسک مغناطیسی
  • سیستم کامپیوتری
  • حافظه و انواع آن
  • نوار مغناطیسی
  • چگالی نوار
  • گپ
  • نحوه ذخیره فایل بر روی نوار
  • پارامترهای نوار
  • دیسك مغناطیسی
  • دسته بندی دیسک های مغناطیسی
  • تقسیمات دیسك
  • انواع سکتور
  • کلاستر
  • پارامترهای دیسك
  • زمان درنگ دوران
  • سرعت گردش دیسك
  • چگالی دیسک
  • طبله
  • مزیت های ذخیره سازی نوری به ذخیره سازی مغناطیسی
  • سی دی
  • دی وی دی
 • درس دوم: سیستم فایل
  • سیستم فایل
  • بلاک بندی
  • فایل در محیط فیزیکی
  • مدیریت بلاک های آزاد
  • لوکالیتی (locality)
  • درجات لوکالیتی
  • چگالی لود اولیه
 • درس سوم: سطوح نشان دهی
  • بافر
  • اجزای سیستم فایل
  • عملیات اساسی در محیط فیزیكی
  • سطوح برخورد با فایل
  • سطوح مختلف نشانی دهی
  • نشانی دهی در سطح برنامه فایل پرداز
  • نشانی دهی در سطح سیستم فایل منطقی
  • نشانی دهی در سطح سیستم فایل فیزیكی
  • نحوه محاسبه اجزای آدرس
  • نحوه محاسبه شماره درایور
  • بافر
  • نحوه ایجاد بافرها
  • انواع بافرینگ از نظر تعداد بافرها
  • بافرینگ مضاعف
  • روش های دسترسی برنامه به محتوای بافر
  • ارتباط عملیات خواندن/نوشتن با نحوه بافرینگ
  • انواع بافر از نظر محل ایجاد
 • درس چهارم: ظرفیت واقعی
  • نرخ انتقال واقعی (نوار و دیسک)
  • ظرفیت واقعی نوار
  • روش های خواندن نوار
  • نرخ انتقال واقعی نوار
  • ظرفیت واقعی دیسك
  • میزان استفاده واقعی از حافظه
  • در دیسك های سكتوربندی شده
  • نرخ انتقال واقعی دیسك
  • حالت دستیابی ترتیبی به بلاک ها در پردازش انبوه
  • بافرینگ ساده و مرتب خوانی
  • بافرینگ ساده و درهم خوانی
  • بافرینگ مضاعف و شرط کارایی
  • بافرینگ مضاعف و عدم شرط کارایی
  • محاسبه زمان کل پردازش فایل
  • حداکثر نرخ انتقال
  • ارزیابی دقیق تر زمان درنگ دوران
  • تكنیك های كاهش زمان درنگ دوران
  • تداخل بلاك ها
  • تغییر مكان نقطه آغاز شیارها
  • پراكنده خوانی
  • تكنیك های كاهش زمان استوانه جویی
  • تكنیك RAID
  • پیاده سازی RAID
  • RAID0 تا RAID6.
 • درس پنجم: ساختار پایل
  • انواع فایل
  • فایل با افزونگی
  • تكنیك فشرده سازی ماتریس بیتی
  • واكشی ركورد دلخواه
  • روش های تنظیم درخواست واكشی
  • بازیابی ركورد بعدی
  • به هنگام سازی از طریق درج
  • به هنگام سازی از طریق تغییر محتوای ركورد
  • انواع به هنگام سازی
  • خواندن تمام فایل
  • سازماندهی مجدد
  • فایل با ساختار پایل
  • موارد استفاده ساختار پایل
  • متوسط اندازه ركورد
  • واكشی ركورد
  • بازیابی ركورد بعدی
  • درج
  • به هنگام سازی
  • خواندن تمام فایل
  • سازماندهی مجدد
 • درس ششم: ساختار ترتیبی
  • معرفی ساختار ترتیبی
  • فایل T.L.F
  • موارد استفاده
  • متوسط اندازه ركورد
  • واكشی ركورد
  • جستجوی دودویی
  • جستجو با پرش بلاكی
  • جستجو با تخمین و كاوش
  • بازیابی ركورد بعدی
  • درج در فایل کوچک
  • درج در حالت كلی
  • به هنگام سازی
  • خواندن تمام فایل
  • سازماندهی مجدد
 • درس هفتم: ساختار ترتیبی شاخص دار
  • معرفی ساختار های شاخص دار
  • فایل شاخص
  • انواع شاخص
  • لنگرگاه
  • شاخص خوشه ساز
  • شاخص سخت افزاری
  • ظرفیت نشانه روی بلاك شاخص
  • شاخص چند سطحی
  • ساختار ترتیبی شاخص دار
  • ویژگی های ساختار ترتیبی شاخص دار
  • نحوه انجام عملیات خواندن در ساختار ترتیبی شاخص دار
  • روش های انتخاب فضای لازم برای درج ركوردهای سرریزی
  • طرح های تخصیص فیزیكی
  • تكنیك های درج سرریزی
  • كاربرد ساختار ترتیبی شاخص دار
  • ارزیابی كارایی ساختار ترتیبی شاخص دار
  • متوسط اندازه ركورد
  • واكشی ركورد
  • بازیابی ركورد بعدی
  • درج
  • به هنگام سازی
  • خواندن كل فایل
  • سازماندهی مجدد
  • معایب ساختار ترتیبی شاخص دار
 • درس هشتم: ساختار چند شاخصی
  • معرفی ساختار چند شاخصی (فایل)
  • موراد استفاده از ساختار چند شاخصی
  • ساختار شاخص
  • ساختار شاخص در درج
  • ساختار شاخص در حذف
  • بازیابی ركورد بعدی
  • درج
  • به هنگام سازی
  • خواندن تمام فایل
  • سازماندهی مجدد
 • درس نهم: ساختار فایل مستقیم
  • معرفی
  • تابع تقسیم
  • تصادف
  • روش های حل مشکل تصادف
  • جستجوی خطی
  • درهم سازی مجدد
  • ایجاد زنجیره بدون جایگزینی و با جایگزینی
  • موارد استفاده
  • واكشی ركورد
  • بازیابی ركورد بعدی
  • به هنگام سازی
  • خواندن كل فایل
  • سازماندهی مجدد
  • روش های لود
  • انتخاب تابع درهم ساز مناسب و..
 • درس دهم: ساختار چند حلقه ای
  • درختی و …
  • ساختار چند حلقه ای
  • ارزیابی کارایی ساختار چند حلقه ای
  • فایل با ساختار درخت جستجوی دودویی
  • فایل با ساختار درخت صفحه‌ بندی شده
  • فایل درختی
  • فایل با ساختار درخت B+
  • فایل با ساختار درخت k-d
  • فایل با ساختار ترای
  • ساختار ترکیبی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرسپیش نمایش‌ها

پیش نمایش ۱: نوار مغناطیسی ۲۲ دقیقه

توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. در این صورت آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید.

دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۲۲ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۲: سیستم فایل ۱۹ دقیقه

توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. در این صورت آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید.

دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۲۱ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۳: سطوح نشان دهی ۱۵ دقیقه

توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. در این صورت آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید.

دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۱۷ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۴: ظرفیت واقعی ۱۸ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۵: ساختار پایل ۱۶ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۶: ساختار ترتیبی ۳۳ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۷: ساختار ترتیبی شاخص دار ۱۷ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۸: ساختار چند شاخصی ۸ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۹: ساختار فایل مستقیم ۱۷ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۰: ساختار چند حلقه ای ۸ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای تهیه آموزش ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

راهنمایی بیشتر ( +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۵۳۰۲۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVSFT106
مدت زمان ۸ ساعت و ۲۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
حجم دانلود ۴۳۷ مگابایت     (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)نظرات

تا کنون ۱,۷۰۸ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۲۳ نظر ثبت شده است.
mahdi
mahdi

عالی عالی...تشکر فرادرس تشکر استاد
پاسخ به نظر

omid
omid

باسلام
آموزش به شیوایی و بیان قوی ارایه شده و در حداقل زمان یکی از دروس نسبتا دشوار رشته مهندسی نرم افزار رو ارائه کردند .
من این درس رو برای مرور و امتحان تهیه کردم اما مدرس از پایه و صفر مطالب این درس رو شروع به اموزش کردند که برای افرادی که اشنایی با این درس هم ندارند بسیار مفید و کاربردی است
باتشکر

پاسخ به نظر

سیدقادر
سیدقادر

بسیار عالی
پاسخ به نظر

فرزان
فرزان

مرسی از محبت بی دریغ استاد شیر افکن ...
ویدیو درس هایی چون ساختمان داده،شی گرایی ، سی پلاس پلاس ،پایگاه داده ، تست های پایگاه داده، ذخیره و بازیابی و سیستم عامل و طراحی الگوریتم تمامی این درس ها رو خریداری کردم . نمی دونم چطور بابت زحمات شما چطور تشکر کنم . تازه از طریق شما به رشتم علاقه مند شدم. و همینطور استادی ندیدم که به شیوایی و رسایی شما بزرگوار تدریس کنه ....نهایت تشکر

پاسخ به نظر

زهرا
زهرا

من از آقای شیرافکن برای تهیه این آموزش خیلی تشکر می کنم. در خصوص رشته ی تحصیلیم تو دانشگاه ایشون خیلی به من کمک کردند.
پاسخ به نظر

m.gholamie
m.gholamie

با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از سایت پر محتوا و پربارتون

من چندوقتی هست که با سایت شما آشنا شدم و افسوس میخورم که چرا زودتر از این ها با این سایت آشنا نشده بودم . بنده درس دخیره و بازیابی رو داخل دانشگاه نخونده بودم و برای همه آزمون های استخدامی لازم بود و من با آموزش های شما تونستم این درس رو به خوبی یاد بگیرم و تسلط نسبتا بالایی در این درس پیدا کنم بنابراین از سایت شما کمال تشکر رو دارم . انشالله سالم و تندرست باشید زیرسایه آقا امام زمان

پاسخ به نظر

میلاد
میلاد

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز
درس ذخیره و بازیابی هم مانند سایر دروس استاد خیلی عالی بود و بنده کاملا استفاده کردم مطالب به شیوه رسا و کاربردی توضیح داده شده اند مخصوصا فصول آخر که درک آنها برای اکثر دانشجویان سخت هستش خیلی خوب توضیح داده شده و مخصوصا مبحث ساختارها واقعا برای من جا افتادند.
فرمول ها هم در سطح عالی توضیح داده شده، اگر استاد منت بگذارند و نکته و تست این درس را هم تدریس کنند عالی می شود. چون اکثر داوطلبان کنکور کاردانی به کارشناسی و همچنین دواطلبان ازمون های استخدامی که این درس یکی از درسهای منبع می باشد. با آن مشکل دارند و خیلی ها بیخیال این درس می شوند ولی با تدریس استاد این درس به یکی از راحتترین درسها تبدیل شده و اگر آموزش کنکوری آن هم بارگذاری شود واقعا کامل می شود و دیگر احتیاجی به کلاس و حتی کتاب هم نیست. سپاس از استاد عزیز.

پاسخ به نظر

مهراب
مهراب

بسیار عالی و مفید .
پاسخ به نظر

مهراب
مهراب

تدریس عالی دکتر واقعا ستودنی می باشد .
اشاره به نکات کنکوری ، می تواند مفیدتر نیز نماید

پاسخ به نظر

میلاد
میلاد

باسلام من بیشتر آموزش های استاد شیرافکن رو دانلود کردم واقعا خیلی خوب هستن برای یکی مثل من که روستا زندگی میکنیم و دسترسی به امکانات نداریم واقعا عالی بودن.
درس ذخیره هم خیلی مفهومی و خوب بود مخصوصا فصول ساختارها. پاینده باشید استاد عزیز

پاسخ به نظر

اکبر
اکبر

نوع بيان در واقع مطالبی که توسط مدرس ارائه شد به نظرم راضی کننده بود.
پاسخ به نظر

محمد جواد
محمد جواد

مدرس اطلاعات خوبی رو منتقل کردند.
باتشکر از مدرس

پاسخ به نظر

علي
علي

باسلام واقعا دست استاد درد نكند كه اينقد رخوب و مفهومي درس مي دهند.
پاسخ به نظر

علي
علي

باسلام واقعا" كه دكترشيرافكن عالي وساده تدريس مي كنند.انشاالله كه هميشه همين طورباصلابت وپرانگيزه باشند.
پاسخ به نظر

سیده معصومه مولائی
سیده معصومه مولائی

با سلام و خداقوت به مجموعه بی نظیر فرادرس و مدرسین خوب این مجموعه مخصوصا استاد گرانقدر آقای فرشید شیرافکن بخاطر تدریس عالی و تهیه ی اسلایدها با رنگ بندی مناسب و متنوع که در امر یادگیری بسیار تاثیرگذار است . اگر چه من دانشگاه دولتی خوبی درس خواندم اما با توجه به تدریس ضعیف اساتید خودم با تهیه ی این آموزش نگرانی من از یادگیری درس نامفهوم ذخیره و بازیابی برطرف شد و با تدریس عالی جناب مهندس، من این درس را به خوبی یاد گرفتم و اگر جناب مهندس مانند آموزش های دیگرشون که راهی برای حفظ کردن فرمول ها بهمون یاد می دهند در این آموزش هم به ما نحوه حفظ فرمول ها را آموزش می دادند لطف بزرگتری به کرده بودند چون من فرمولها رو زود فراموش می کنم .موفق و سربلند و پیروز باشید.
پاسخ به نظر

مولایی
مولایی

سلام از مهندس شیرافکن بخاطر تدریس بسیار خوبشون و ازفرادرس که این امکان رو فراهم کردن که ما شهرستانی ها هم از اساتید خوب بهره مند شویم کمال تشکر دارم.
پاسخ به نظر

اکبر سپهری مجد
اکبر سپهری مجد

سلام و خسته نباشید به آقای دکتر شیرافکن و همه دوستان فرادرسی
این آموزش رو به دانشجویان عزیز توصیه میکنم چون این درس در دانشگاه کمی سنگین و نامفهومه و اکثرا گیج میشند اما اینجا با کمی وقت و مطالعه و مشاهده فیلم ها خیلی میتونند پیشرفتشون رو خودشون ببینند و حس کنند
خوب همیشه خوبه و جایه بحثی نیست
امید وارم همیشه شاد و تندرست باشید تا با خدماتی که به ما دانشجویان میدین ما هم بهتر از وقت و درسمون استفاده کنیم
دانشجویان ما نیاز به آموزش فراگیر و منابع اینچنینی دارند که شما پیشتاز این امر هستید
امیدوارم راهتون ادامه داشته باشه
با تشکر و سپاس فرادرس

پاسخ به نظر

رژینا نظری
رژینا نظری

با عرض سلام خدمت شما استاد عزیز مثل دیگر آموزش ها بسیار مفید واقع شد با تشکر از شما
پاسخ به نظر

حسین
حسین

سلام- عالی عالی عالی - با تشکر از بیان شیوا و ساده استاد شیرافکن- درس به طور جامع تدریس شد و فرمول ها خیلی مفهومی اموزش داده شد.
پاسخ به نظر

مهسا
مهسا

سلام لطفا نظر من رو بذارید و فقط نظرات مثبت را نذارید
به نظر من فقط دارن از روی اسلاید روخوانی میکنند و قسمت حلیات و فرمول قابل فهم بود

پاسخ به نظر

محمد
محمد

واقعا عالیه. الان نزدیکه امتحاناته و من امیدی به قبولی این درس نداشتم.
ولی الان میدونم با نمره خوب قبولم.
واقعا ممنونم اقای دکتر.

پاسخ به نظر

مهتاب
مهتاب

سلام.
باورم نمی شه که می توان درس ذخیره و بازیابی را به این خوبی درس داد.
این درس را در دانشگاه اصلا متوجه نشده بودم و تازه متوجه شدم که این درس چه می خواهد بگوید.
واقعا از دکتر شیرافکن بابت تدریس روانش ممنونم.

پاسخ به نظر

گیتی
گیتی

سلام.

دارم این درس رو برای آزمون استخدامی میخونم. بسیار عالی است.

خدایا شکرت که منو با فرادرس آشنا کردی :)

پاسخ به نظربرچسب‌ها: Access to the file | B-trees | Backup | Bucket | Buffer | Configuration | Continuous allocation | Data Recovery | direct | Discontinuous allocation | disk | Disk configuration | Disk Performance | Dye-Polymer | File Structure | file system | File System Architecture | Flash memory | Floppy Disk | Fragmentation | gap | Hash | index sequential | Indexing | Magnetic disks | Magnetic tape | Mapping | Media | Mirroring | Physical structure file | Processor | raid | retrieval | Sort | storage | Storage Method | Storage systems | Store | tape | Types of Memory | آینه سازی | انواع حافظه | انواع فایل | بازیابی اطلاعات | بافر | باکت | بلاک بندی | پراکنده سازی | پردازنده | پیکربندی | پیکربندی دیسک | تخصیص پیوسته | تخصیص ناپیوسته | ترتیبی شاخص دار | تقسیمات دیسک | تکنیک های ورودی | ثبات | چگالی | چند حلقه ای | حافظه فلش | خواندن | خواندن اطلاعات | درخت B | درهم سازی | دستیابی به فایل | دیسک مغناطیسی | دیسک نرم | دیسک نوری | دیسک نوری مغناطیسی | ذخیره | ذخیره اطلاعات | ذخیره سازی | ذخیره سازی اطلاعات | ذخیره کردن | ذخیره و بازیابی اطلاعات | رسانه | رکورد | روش ذخیره سازی | روش های ذخیره | ساختار پایل | ساختار ترتیبی | ساختار درختی | ساختار فایل | ساختار فیزیکی فایل | ساختار مستقیم | ساختارهای فایل | سامانه ذخیره ساز | سامانه های ذخیره ساز | سیستم فایل | شاخص | شاخص بندی | عملکرد دیسک | کارایی دیسک ها | کلید | گپ | مرتب سازی | معماری سیستم فایل | نرخ انتقال | نسخه پشتیبان | نگاشت | نوار | نوار مغناطیسی | هارد دیسک

آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات

تعداد دانشجو
۱,۷۰۸ نفر
۱۷۴ نفر در یک ماه اخیر
مدت زمان
۸ ساعت و ۲۱ دقیقه
هزینه آموزش
۲۹,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۲۳ بازخورد (مشاهده نظرات)